Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening

De raad van de gemeente Scherpenzeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 1998, nr. 98-XII-5;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

besluit:

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

Artikel 1

zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner;

Artikel 2

deze verordening treedt in werking op 1 januari 1999.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de raad van
de gemeente Scherpenzeel van 17 december 1998
de secretaris, de voorzitter,
J.P. van Velden. J.J.H. Colijn-de Raat.