Nadere regels subsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden

Geldend van 17-04-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2 tweede lid, artikel 4 eerste lid en artikel 5, vierde lid van de Algemene subsidieverordening Rheden;

b e s l u i t :

vast te stellen de Nadere regelssubsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

 • b.

  deze regeling: de Nadere regels subsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden;

 • c.

  inwoner: persoon ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Rheden;

 • d.

  organisatie: een professionele of vrijwilligersorganisatie die zorg- of andere dienstverlenende activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Rheden;

 • e.

  participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;

 • f.

  preventie: zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wmo 2015 en de Jeugdwet en de gemeentelijke Preventienota: activiteiten die bijdragen aan:

  • a.

   het kunnen komen tot een zelfstandig inkomen of het kunnen omgaan met een inkomen; of

  • b.

   een gezond leven, dan wel het leren omgaan met beperkingen hierin; of

  • c.

   zingevingsvragen; of

  • d.

   het kunnen opbouwen en onderhouden van een eigen sociaal netwerk;

 • g.

  zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen, het voeren van een gestructureerd huishouden en het zelfstandig langer thuis blijven wonen;

 • h.

  samenredzaamheid: de zelfredzaamheid van mensen met behulp van hun sociale netwerk en georganiseerde vrijwillige hulp en ondersteuning;

 • i.

  subsidieplafond: het bedrag dat het college binnen de door de raad vastgestelde begroting in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar stelt voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling;

 • j.

  subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Rheden;

 • k.

  vitaliteit van inwoners: het vermogen van de mens om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;

 • l.

  vrijwilligers: inwoners die werk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, verrichten ten behoeve van andere mensen of de samenleving;

 • m.

  vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving.

Artikel 2 Reikwijdte regeling

 • 1.

  Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor activiteiten vallend onder de in artikel 3 bedoelde doelen en het in de artikelen 5 en 6 bedoelde toetsingskader.

 • 2.

  Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Rheden van toepassing.

Artikel 3 Activiteiten en doelen

Met deze regeling wil de gemeente Rheden via haar inwoners en zich aandienende organisaties innovaties in het sociaal domein stimuleren die bijdragen aan een van de volgende doelen in het Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein 2017-2021 Meedoen!:

 • 1.

  Inwoners houden de regie over hun leven.

 • 2.

  De vitaliteit van inwoners is verbeterd.

 • 3.

  Signalering en lichte hulpverlening voorkomen uitval.

 • 4.

  Minder eenzaamheid onder Rhedense inwoners.

 • 5.

  Voldoende en toegankelijke algemene voorzieningen.

 • 6.

  De samenredzaamheid in onze dorpen is versterkt.

 • 7.

  Sociale, sportieve en culturele activiteiten zijn er voor iedereen.

 • 8.

  Passend werk en (arbeidsmatige) dagbesteding zijn beschikbaar.

 • 9.

  Vrijwilligerswerk of mantelzorg groeit niemand boven het hoofd.

 • 10.

  Sociale partners van de gemeente weten elkaar te vinden.

Artikel 4 Aanvraag

De aanvrager om subsidie op grond van deze regeling dient een aanvraag in via een door het college vastgesteld aanvraagformulier en overlegt daarbij inzicht in de beoogde activiteiten via een projectplan, waarin minimaal opgenomen zijn de beoogde doelgroep, de gewenste resultaten, een begroting en een uitleg van de beoogde innovatie.

Artikel 5 Toetsingsgronden

 • 1.

  Er is sprake van een activiteit dat bijdraagt aan innovatie in het sociaal domein indien het ingediende plan:

  • a.

   vernieuwend is in de gemeente Rheden;

  • b.

   bijdraagt aan de verbetering van de dienstverlening aan inwoners, hetzij in methodiek, plaats van signalering en/of aanbieden, integraliteit met andere vormen van dienstverlening, gericht op preventie of versterking van de zelf- of samenredzaamheid;

  • c.

   leidt tot besparing van kosten in de zorg;

  • d.

   minimaal één van de focuspunten ‘Een basis voor iedereen’, ‘Samen onderweg’ of

   ‘Meedoen ‘makkelijker maken’ als bedoeld in het Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein 2017-2021 Meedoen! bevordert;

  • e.

   daarbij geldt meer concreet dat subsidie kan worden toegekend als uit de aanvraag voldoende blijkt dat:

   • 1.

    de activiteit gericht is op het versterken van meedoen, zelfontplooiing, ontmoeting en ontspanning en het voorkomen van sociaal isolement van inwoners; of

   • 2.

    de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners onderling dan wel met organisaties; of

   • 3.

    de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de samenredzaamheid; of

   • 4.

    de activiteit bijdraagt aan het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen; of

   • 5.

    de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van het voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen en ziekten en aan een vroegtijdige inzet om zwaardere vormen van zorg te voorkomen;

   • 6.

    de activiteit financieel toegankelijk is voor inwoners en in verhouding staat tot de kosten van een soortgelijke (lokale) activiteit.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Er wordt geen subsidie toegekend als:

 • a.

  de activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen;

 • b.

  het voor handen zijnde budget als genoemd in artikel 5 van deze regeling ontoereikend is;

 • c.

  er een andere financieringsmogelijkheid is;

 • d.

  het aangedragen initiatief niet bijdraagt aan innovatie in het sociaal domein;

 • e.

  het aangedragen initiatief niet bijdraagt aan bevordering van preventie;

 • f.

  de activiteiten niet gericht zijn op inwoners van de gemeente Rheden;

 • g.

  er geen borging van de nieuwe activiteiten bestaat in organisatorische en/of financiële zin na afloop van het experiment, waardoor de vernieuwing na de projectfase niet voortgezet kan worden;

 • h.

  er sprake is van een investering in vastgoed;

 • i.

  er sprake is van de ontwikkeling van een product dat commercieel in de markt gezet kan worden;

 • j.

  er sprake is van (bij)scholing op het vakgebied;

 • k.

  er sprake is van deelaspecten binnen de hulpverlening, waarbij toekenning tot versnippering van de hulpverlening zou leiden;

 • l.

  er een weigeringsgrond op grond van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening van toepassing is.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt elk jaar een subsidieplafond van € 257.000,00, tenzij anders door het college bepaald, op grond van de financiële kaders van de gemeenteraad via de gemeentebegroting.

 • 2.

  Indien honorering van aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Rheden of op grond van artikel 5 of 6 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidieverstrekking bepaald door de volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 4.

  Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing ervan, gelet op de betrokken belangen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: de Nadere regels subsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2018.

De Steeg, 6 maart 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Carol van Eert,

burgemeester.

Hans Kettelerij,

secretaris.