Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Landbouw-de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

 • b.

  BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg;

 • c.

  ganzenrustgebieden: de gebieden binnen de provincie Drenthe die door Provinciale Staten van Drenthe als ganzenrustgebieden zijn aangewezen;

 • d.

  gewasperceel: een stuk landbouwgrond dat in gebruik is bij één grondgebruiker. Het heeft één gebruikstitel en wordt beteeld met één gewas;

 • e.

  grondgebruiker: degene die gerechtigd is de grond te gebruiken, krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

 • f.

  ontvanger: de grondgebruiker aan wie op grond van deze regeling een vergoeding wordt verstrekt;

 • g.

  tegemoetkoming: tegemoetkoming als bedoeld in artikel 15.53 van de Omgevingswet;

 • h.

  Werkingsverdrag: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • i.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023.

Artikel 2 Doel

Het doel van de regeling is om ganzen in de winterperiode optimaal de gelegenheid te geven hun vetreserve op te bouwen, zodat zij in het voorjaar in goede conditie terug kunnen naar hun broedgebieden. Om dit mogelijk te maken worden grondgebruikers, van wie percelen landbouwgrond zijn aangewezen als ganzenrustgebied en waarop door BIJ12 faunaschade is vastgesteld, aanvullend financieel ondersteund (bovenop de geldende tegemoetkoming), gedurende de winterrustperiode waarvoor deze aanwijzing geldt.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor het ter beschikking stellen van gronden voor de opvang en het niet verjagen van natuurlijk in het wild levende beschermde ganzen in ganzenrustgebieden gedurende de winterperiode van 1 november tot 1 april.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan grondgebruikers, zijnde:

 • 1.

  natuurlijke personen

 • 2.

  privaatrechtelijke rechtspersonen of

 • 3.

  samenwerkingsverbanden.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient de grondgebruiker een aanvraag om een subsidie gelijktijdig met een aanvraag om een tegemoetkoming in bij BIJ12 via het daarvoor bestemde elektronische systeem.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten zijn bevoegd nadere gegevens te vragen die naar hun oordeel nodig zijn voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding of om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen van staatssteun, als bedoeld in artikel 107 van het Werkingsverdrag.

 • 3.

  De ontvanger vult een landbouw de-minimisverklaring in om te bepalen of de vergoeding met toepassing van Landbouw-de-minimisverordening kan worden verstrekt.

Artikel 6 Toetsingscriteria

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  dat in de periode waarin de winterrust geldt, op gewaspercelen binnen de aangewezen ganzenrustgebieden, de door ganzen veroorzaakte schade is getaxeerd door BIJ12;

 • b.

  dat de gewaspercelen voldoen aan de in het Uitvoeringsplan flora en fauna, de Omgevingsverordening Drenthe 2023 en de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe gestelde normen met betrekking tot ganzenbeleid en met betrekking tot deze percelen een tegemoetkoming is verleend.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De hoogte van de vergoeding bedraagt € 50,-- per schadehectare voor de als ganzenrustgebied aangewezen percelen die aan de toetsingscriteria voldoen.

Artikel 7a Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 8 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verleend op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de ontvanger is verplicht zich te houden aan de voorwaarden die in de ganzenrustgebieden van toepassing zijn;

 • b.

  de ontvanger is verplicht Gedeputeerde Staten nadere gegevens te verstrekken die naar hun oordeel nodig zijn voor de beoordeling van de vergoeding of om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen van staatssteun, als bedoeld in artikel 107 van het Werkingsverdrag.

Artikel 10 Staatssteun

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector.

 • 2.

  De in dit artikel genoemde landbouw-de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent, zoals omschreven in de Landbouw-de-minimisverordening.

Artikel 11 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot.

 • 2.

  Betaling vindt plaats nadat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld dat aan de toetsingscriteria en verplichtingen van de ontvanger is voldaan.

Artikel 12 Overig

Uitvoering van deze regeling is door Gedeputeerde Staten gemandateerd aan BIJ12.

Artikel 13 Algemene subsidieverordening

De Asv is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 november 2017.

Ondertekening