Nadere regels Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving

Geldend van 12-02-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 23-01-208

Overwegende dat het gewenst is voor specifieke doelgroepen extra in te zetten op het bevorderen van sport, bewegen en cultuurbeoefening

gelet op artikel 4:57 en 4:81van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Nadere regels Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving

vast te stellen de :

Hoofdstuk 1 Nadere regels Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • A.

  Gezonde leefstijl: een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.

 • B.

  Vitale samenleving: een samenleving met betrokken inwoners die initiatieven opzetten, zelfredzaamheid bevorderen en kunnen participeren in de samenleving.

 • C.

  Specifieke doelgroepen; personen uit de doelgroep:

  • 1.

   Jeugd van 2-18 jaar

  • 2.

   Gepensioneerden

  • 3.

   Mensen met een beperking.

 • D.

  Combinatiefunctionaris: functionaris die de samenwerking tussen twee sectoren op het gebied van sport en/of cultuur versterkt en vormgeeft.

 • E.

  Initiatiefsubsidie: subsidie voor bijzondere projecten of activiteiten, die niet behoren tot de volgens de statuten bepaalde reguliere bezigheden van de aanvrager.

Artikel 2 Beleidsdoel

 • 1.

  Een klimaat waarin inwoners hun talenten op het gebied van sport en cultuur kunnen ontwikkelen;

 • 2.

  Het bevorderen van een gezonde leefstijl;

 • 3.

  Het bevorderen van een vitale samenleving;

 • 4.

  Borging en voortzetting van sportieve en cultuurrijke activiteiten.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die passen binnen de begripsomschrijving uit artikel 1 en bijdragen aan het beleidsdoel van artikel 2.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  De te subsidiëren activiteit is een samenwerking tussen verschillende organisaties (denk aan combinatiefunctionarissen sport- of cultuurverenigingen, scholen, etc.).

 • 3.

  De te subsidiëren activiteit is gericht op:

  • 1.

   Het laten kennismaken met sport en of cultuur door een of meerdere van de specifieke doelgroepen, en/of;

  • 2.

   Het geleiden van een of meerdere specifieke doelgroepen naar een sport of cultuurvereniging, en/of:

  • 3.

   Kwaliteitsverbetering van een bestaand sport of cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen zodat sport en/of cultuur op hoger niveau kan worden beoefend, en/of;

  • 4.

   Het verlagen van de drempel voor sportbeoefening voor specifieke doelgroepen.

De activiteit heeft geen winstoogmerk.

Artikel 5 Aanvraag

In aanvulling op de in artikel 6 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening genoemde gegevens, moet een aanvraag de volgende gegevens bevatten:

 • A.

  Een plan van aanpak;

 • B.

  Een begroting van de activiteit.

Artikel 6 Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijkse door de gemeenteraad met het vaststellen van de begroting vastgelegd.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit.

 • 3.

  Bij het bereiken van het subsidieplafond is de volgorde van ontvangst door de gemeente bindend.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1.

  De ontvanger van de subsidie levert als tegenprestatie een omschrijving van de activiteit met een foto aan bij de gemeente.

 • 2.

  Gemeente Moerdijk wordt genoemd in uitingen rondom de activiteit.

 • 3.

  Op verzoek van het college kan een evaluatie plaatsvinden tussen de ontvanger en de gemeente over de effectieve inzet van de ontvangen subsidie.

 • 4.

  Het college kan een ontvanger van de subsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden.

 • 2.

  Een aanvraag moet minimaal 8 weken voor het plaatsvinden van de activiteit volledig zijn ingediend.

Artikel 9 Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 10 Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

Artikel 11 Verantwoording

Op verzoek van het college dient de aanvrager inzicht te geven in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de subsidiabele kosten.

Artikel 12 Overgangsregeling

Deze regeling is van toepassing op alle aanvragen vanaf 01/11/2017.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de publicatie

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente Moerdijk van 23-01-18

De secretaris,

P.A.M. van Bave

De burgemeester,

J.P.M. Klijs