Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

gelet op de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen, artikel 160, eerste lid, aanhef en sub e Gemeentewet en artikel 4:81 van Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

a. de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van het team Klantencontactcentrum van de afdeling Publiekscontacten;

b. de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

c. het college: het college van burgemeester en wethouders;

d. de gemeente: de gemeente Lochem;

e. gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

f. rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

g. verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

h. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zicht neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

  • 1. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

  • 2. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Lochem tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

2. Daarnaast kan altijd via www.lochem.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

3. Aangifte geschiedt door middel van een digitaal formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

5. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

6. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

a. gemeentelijke afvalcontainers;

b. dieren.

7. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contract met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

8. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op ‘vindersloon’.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

1. De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

2. Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,-- wordt 3 maanden bewaard.

3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt een jaar bewaard.

4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

a. Een sieraad een juwelier,

b. Een bril een opticien,

c. Een mobiele telefoon e.d. een telefoonwinkel,

d. Elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

1. Van de gevonden voorwerpen wordt eenmaal per veertien dagen publicatie op de gemeentelijke website gedaan.

2. In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

3. Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

a. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

b. de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

c. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen

Als op gevonden voorwerpen binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een plaatselijk goed doel dan wel worden vernietigd.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking een dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 23 januari 2018

burgemeester en wethouders van Lochem,

de burgemeester, de secretaris,

S.W. van ’t Erve R. Starke