Verordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018

Geldend van 05-01-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018

De raad van de gemeente Midden-Groningen

Gelezen het voorstel van de colleges van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde dd. 16 mei 2017;

Gelet op de Gemeentewet artikel 84, de Monumentenwet 1988 artikel 15, de Erfgoedverordening 2010 gemeente Slochteren artikel 1, de Erfgoedverordening Hoogezand-Sappemeerartikel artikel 1 en de Wet dualisering gemeentebestuur artikel 1LL;

Besluit vast te stellen de navolgende verordening regelende de inschakeling van de erfgoedcommissie van de gemeente Midden-Groningen.

Artikel 1

De erfgoedcommissie heeft tot taak burgemeester en wethouders van advies te dienen over:

  • a.

    Aanvragen om vergunningen als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet 1988 en in artikel 1 van de Erfgoedverordening 2010 ;

  • b.

    Door burgemeester en wethouders bij reglement, als bedoeld in artikel 2, bepaalde aangelegenheden.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast, regelende de taak, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de erfgoedcommissie.

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018'.

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 januari 2018.

De voorzitter,

De griffier,