Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017, nummer 2017-55486;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

B E S L U I T:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

dag:

de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

maand:

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n ͤ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ͤ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d.

jaar:

het tijdvak dat loopt van de n ͤ dag in het kalenderjaar tot en met de (n-1)ͤ dag in het volgende kalenderjaar;

e.

kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 3.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten waarvoor in de tarieventabel bij het desbetreffende hoofdstuk een vrijstellingsbepaling is opgenomen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Daar waar de leges niet bij wege van aanslag worden geheven, worden zij geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of een digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, digitaal dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als bedoeld in artikel 6 worden betaald:

  • a.

   als het bedrag bij wege van aanslag wordt geheven, uiterlijk binnen een maand na de dagtekening die op het aanslagbiljet is vermeld.

  • b.

   als de kennisgeving mondeling of digitaal wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • c.

   als de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen één jaar na inwerkingtreding van deze verordening met de daarbij behorende tarieventabel en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel I van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk II (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk III (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk IV (1.4.6: papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • 4.

   hoofdstuk XIV (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking

Het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2017" van 19 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Voorst 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad. Twello,

1 de raad

drs. B.J.M. Jansen

griffier

drs. J.T.H.M. Penninx

burgemeester

Tarieventabel 2018, behorende bij de Legesverordening 2018

Indeling tarieventabel

Titel I Algemene dienstverlening

Bladzijde

Bladzijde

Hoofdstuk I Burgerlijke stand

2

2

Hoofdstuk II

Reisdocumenten

3

3

Hoofdstuk III

Rijbewijzen

4

4

Hoofdstuk IV

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

5

5

Hoofdstuk V

Wet openbaarheid van bestuur

6

6

Hoofdstuk VI

Vervallen

7

7

Hoofdstuk VII

Vastgoedinformatie

8

8

Hoofdstuk VIII

Overige publiekszaken

9

9

Hoofdstuk IX

Archiefbescheiden gemeente Voorst

10

10

Hoofdstuk X

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

11

11

Hoofsdtuk XI

Leegstandwet

12

12

Hoofdstuk XII

Gemeentegarantie

13

13

Hoofdstuk XIII

Regeling Toezicht Luchtvaart

14

14

Hoofdstuk XIV

Kansspelen

15

15

Hoofdstuk XV

Winkeltijdenwet

16

16

Hoofdstuk XVI

Kabels en leidingen

17

17

Hoofdstuk XVII

Verkeer en vervoer

18

18

Hoodfstuk XVIII

Diversen

19

19

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk I

Begripsomschrijvingen

20

20

Hoofdstuk II

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (preadvies)

21

21

Hoofdstuk III

Omgevingsvergunning

22

22

Hoofdstuk IV

Vervallen

28

28

Hoofdstuk V

Teruggaaf

29

29

Hoofdstuk VI

Intrekking omgevingsvergunning

30

30

Hoofdstuk VII

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

31

31

Hoofdstuk VIII

Vervallen

32

32

Hoofdstuk IX

Principebesluit

33

33

Hoofdstuk X

Bestemmingsplannen

34

34

Hoofdstuk XI

In deze titel niet benoemde beschikking

35

35

Hoofdstuk XII

Grondgebonden zonnepanelen

36

36

Titel III Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk I

Horeca

37

37

Hoofdstuk II

Organiseren evenementen of markten

38

38

Hoofdstuk III

Prostitutiebedrijven

39

39

Hoofdstuk IV

Vervallen-Brandbeveiligingsverordening

40

40

Hoofdstuk V

Kinderopvang

41

41

Hoofdstuk VI

Diversen

42

42

Titel I Algemene dienstverlening

Hoofdstuk I Burgerlijke Stand

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschapsregistratie of

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

1.1.1.1

met een aanvangstijdstip op: maandag en dinsdag van 9.30 uur tot 10.00 uur

€ 152,40

€ 150,00

1.1.1.2

met een aanvangstijdstip op: maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 16.15 uur en op

€ 309,10

€ 304,25

woensdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.15 uur

1.1.1.3

op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2, indien het huwelijk,

de partnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een

€ 1.016,75

€ 1.000,75

huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello

1.1.1.4

op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2, indien het huwelijk, de

partnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een

huwelijk wordt voltrokken in een andere locatie dan in het gemeentehuis aan de

€ 364,70

€ 358,95

H.W. Iordensweg 17 in Twello

1.1.2

Op maandagochtend en dinsdagochtend met een aanvangstijdstip van 8.30 uur

of 9.00 uur, zijnde de dagdelen ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de Wet

rechten burgerlijke stand, worden huwelijken, partnerschapsregistraties en

omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, kosteloos voltrokken

in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello.

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschapsregistratie

of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een

bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 309,10

€ 304,25

1.1.5

Het overeenkomstig paragraaf 1.1.1 berekende legesbedrag wordt verhoogd

1.1.5.1

met

€ 23,95

€ 23,55

voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige.

1.1.5.2

met

€ 120,35

€ 118,45

voor het van gemeentewege benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke

stand voor één dag.

1.1.5.3

met

€ 51,80

€ 51,00

voor het van gemeentewege aanwijzen van een zelfgekozen trouwlocatie, niet

zijnde een officiële trouwlocatie van de gemeente Voorst. De officiële trouwlocaties

staan vermeld op de website van de gemeente Voorst (www.voorst.nl)

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

1.1.6.1

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een normale uitvoering

€ 16,55

€ 16,30

1.1.6.2

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een luxe leren uitvoering

€ 40,45

€ 39,80

1.1.7.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het

tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

(Stb. 1969, 36) of zoals het besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

1.1.8.1

(Vervallen)

Hoofdstuk II Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort of een facilieitenpaspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

€ 64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar is

€ 52,00

€ 51,45

1.2.2

van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen

€ 52,00

€ 51,45

1.2.3

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

€ 50,65

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar is

€ 29,05

€ 28,60

1.2.4

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

€ -

1.2.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar is

€ 29,05

€ -

1.2.5

voor een spoedlevering van de in onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.4 genoemde

 

 

documenten

€ 47,55

€ 47,55

Hoofdstuk III Rijbewijzen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van een 'eigen verklaring' of 'gezondheidsverklaring' als bedoeld in artikel 114

 

 

van de Wegenverkeerswet 1994, inclusief de formulierkosten van het CBR

€ 38,30

€ 33,15

 

 

 

* 1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,

 

 

vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 39,45

€ 38,95

 

 

 

1.3.3

Het tarief genoemd in artikel 1.3.2 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

€ 34,10

 

 

 

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.2 wordt verhoogd met

€ 24,10

€ 23,70

indien de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de

 

 

aanvraag niet compleet kan worden overgelegd. Met dien verstande dat deze verhoging

 

 

niet is verschuldigd als uit het proces verbaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waarvan

 

 

de aanvrager het slachtoffer was.

 

 

Hoofdstuk IV Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en

1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één

persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,70

€ 7,60

1.4.2.2

het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

voor 25 verstrekkingen

€ 176,45

€ 173,65

voor 100 verstrekkingen

€ 658,25

€ 647,90

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan,

één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de

basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 7,70

€ 7,60

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegegevens

gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 176,45

€ 173,65

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 658,25

€ 647,90

1.4.5

Het tarief in de onderdelen 1.4.2 en 1.4.3 wordt vermeerderd met ter zake van het op

 

 

 

verzoek doornemen van de basisregistratiepersonen, voor ieder daaraan besteed

 

 

 

kwartier

€ 19,45

€ 119,30

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling

 

 

 

nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in

 

 

 

artikel 17, tweede lid, van het Besluit barisregistratie personen

€ 7,50

€ -

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

massale verstrekking van statistische gegevens, niet zijnde inlichtingen als bedoeld

in paragraaf 1, door middel van een geautomatiseerd bestand

€ 255,05

€ 251,05

Hoofdstuk V Wet openbaarheid van bestuur

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.5.1

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

verstrekken van een kopie van een schriftelijk stuk, geldt het tarief

zoals dat is opgenomen in artikel 2, tweede lid, van het

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of

zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

1.5.2

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

verstrekken van een kopie van ander materiaal dat gegevens

bevat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 2, derde lid,

van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112)

of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

1.5.3

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een

uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document,

geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3, tweede lid, van het

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of zoals

dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk VI Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

Hoofdstuk VII Vastgoedinformatie

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.7.1

Het tarief bedraagt:

1.7.1.1

ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in, dan wel het raadplegen van de

kadastrale plans, leggers en/of registers, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 19,45

€ 19,15

1.7.1.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van een

jaar, ter zake van het doen van nasporingen in dan wel het raadplegen van de

kadastrale plans, leggers en/of register, voor 25 kwartieren

€ 200,20

€ 197,05

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister

of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan

die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 19,45

€ 19,15

Hoofdstuk VIII Overige publiekszaken

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het legaliseren van een handtekening

€ 7,70

€ 7,60

1.8.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 7,70

€ 7,60

1.8.1.3

tot het waarmerken van een diploma, een getuigschrift of een certificaat

€ 7,70

€ 7,60

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.2.1

tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van gegevens van een persoon uit

de basisregistratie personen

€ 7,70

€ 7,60

1.8.2.2

tot het verstrekken van een andere verklaring, dan vermeld in voorgaande paragrafen,

in het bijzonder belang van een persoon

€ 8,65

€ 8,50

1.8.2.3

tot het verstrekken van een uittreksel, waarop de gegevens van meerdere personen

die op een adres wonen of tot een gezin behoren, staan vermeld

€ 8,65

€ 8,50

1.8.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling

leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke

personen en rechtspersonen of zoals deze regeling het laatst is vervangen of

gewijzigd.

Hoofdstuk IX Archiefbescheiden gemeente Voorst

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.9.1

Onder archiefbescheiden moet worden verstaan:

1.9.1.1

bescheiden, ongeacht hun vorm, door de gemeente Voorst of haar bestuursorganen

ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

1.9.1.2

bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of

opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op de

gemeente Voorst of haar bestuursorganen zijn overgegaan;

1.9.1.3

bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen

van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats van

de gemeente Voorst zijn opgenomen om daar te berusten;

1.9.1.4

reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld

van de onder onderdeel 1.9.1 bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het

bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet 1995, zijn vervaardigd.

1.9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.9.2.1

het op verzoek doen van nasporingen in de onder artikel 1.9.1 genoemde

archiefbescheiden voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 19,45

€ 19,15

1.9.2.2

het op verzoek opzoeken en opsturen van een kopie van een in de archiefbewaarplaats

van de gemeente Voorst berustende akte van de Burgerlijke stand

€ 5,95

€ 5,85

1.9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.9.3.1

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, zwart-wit, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 0,10

€ 0,10

1.9.3.2

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, kleur, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 0,50

€ 0,50

1.9.3.3

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, zwart-wit, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 0,20

€ 0,20

1.9.3.4

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, kleur, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 1,00

€ 1,00

1.9.3.5

het verstrekken van een readerprinter afdruk op A-4 formaat, zwart-wit,

van een in het archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager

zelf is opgezocht, per afdruk

€ 0,60

€ 0,60

1.9.4

Voor het verstrekken van een kopie van één of meerdere archiefbescheiden, door

een medewerker van de gemeente Voorst opgezocht, geldt het tarief zoals dat is

opgenomen in artikel 2, tweede lid, van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

(Stb. 1993,112) of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

1.9.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk van:

1.9.5.1

een bouwtekening op A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk

€ 8,90

€ 8,75

1.9.5.2

een bouwtekening op A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk

€ 8,20

€ 8,05

1.9.5.3

een bouwtekening op A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk

€ 6,85

€ 6,75

1.9.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.9.6.1

het verkrijgen van een scan of een digitale opname, per scan of opname

€ 5,80

€ 5,70

1.9.6.2

het digitaal versturen van een of meerdere scans of digitale opnames, per 5 Mb

€ 1,05

€ 1,05

Hoofdstuk X Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

1.10.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 (ontheffing geluidhinder) van de Apv, die

niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2

(evenementenvergunning) van de Apv:

1.10.1.1.1

voor bedrijfsmatige activiteiten

€ 143,70

€ 141,45

1.10.1.1.2

voor andere dan bedrijfsmatige activiteiten

€ 29,10

€ 28,65

1.10.1.2

Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 van de

Apv, als het gaat om niet-commerciële instellingen en niet-commerciële activiteiten

1.10.1.2.1

Onder niet commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke

verenigingen.

1.10.1.2.2

Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk,

die alleen bedoeld zijn voor leden of voor een besloten gezelschap.

Hoofdstuk XI Leegstandwet

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 107,35

€ 105,65

Hoofdstuk XII Gemeentegarantie

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde

hypothecaire geldlening

€ 76,50

€ 75,30

Hoofdstuk XIII Regeling Toezicht Luchtvaart

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in:

1.13.1.1

artikel 158, eerste lid, onderdeel c van de Regeling Toezicht Luchtvaart

€ 19,90

€ 19,60

1.13.1.2

Vervallen

Hoofdstuk XIV Kansspelen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen

(Stb. 1964, 483):

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat (wettelijk maximum)

€ 56,50

€ 56,50

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten (wettelijk maximum)

€ 90,50

€ 90,50

1.14.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

(wettelijk maximum)

€ 226,50

€ 226,50

1.14.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd (wettelijk

maximum)

€ 362,50

€ 362,50

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

(loterijvergunning)

€ 21,60

€ 21,25

Hoofdstuk XV Winkeltijdenwet

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 24,10

€ 23,70

1.15.1.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing

€ 24,10

€ 23,70

Hoofdstuk XVI Kabels en leidingen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.16.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze

van de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in hoofstuk 2 van de Algemene

Verordening Ondergrondse Infrastructuur Voorst 2015

€ 335,95

€ 330,65

1.16.1.2

een aanvraag tot het verkijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze

van de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de

Telecommunicatiewet en hoofdstuk 7 van de Algemene Verordening Ondergrondse

Infrastructuur Voorst 2015

€ 335,95

€ 330,65

1.16.2

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 en 1.16.3 tot en met 1.16.6 bedraagt het tarief per

m1, indien het betreft werkzaamheden in klinker- en sierbestrating, voor zover de

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

1.16.2.1

voor een sleuflengte tot 15 meter, per m1

€ 15,58

€ 15,58

1.16.2.2

voor een sleuflengte ≥ 15 meter tot en met 5.000 meter, per m1

€ 8,24

€ 8,24

1.16.2.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald.Voorafgaande aan

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

1.16.3

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1,1.16.2 en 1.16.4 tot en met 1.16.6 bedraagt het

tarief per m1, indien het betreft werkzaamheden in tegelverharding, voor zover de

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

1.16.3.1

voor een sleuflengte tot 15 meter, per m1

€ 4,11

€ 4,11

1.16.3.2

voor een sleuflengte ≥ 15 meter tot en met 5.000 meter, per m1

€ 3,21

€ 3,21

1.16.3.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald.Voorafgaande aan

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

1.16.4

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 tot en met 1.16.3 en 1.16.5 en 1.16.6 bedraagt

het tarief per m2, indien het betreft werkzaamheden in gesloten verharding, voor zover de

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per m²

€ 236,22

€ 236,22

1.16.5

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 tot en met 1.16.4 en 1.16.6, bedraagt het tarief per

m1, indien het betreft werkzaamheden in plantstroken, voor zover de

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

1.16.5.2

voor een sleuflengte > 0 tot en met 5.000 meter, per m1

€ 4,39

€ 4,39

1.16.5.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald.Voorafgaande aan

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

1.16.6

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 tot en met 1.16.5, bedraagt het tarief per

m1, indien het betreft werkzaamheden in wegberm en gazon, voor zover de

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

1.16.6.2

voor een sleuflengte > 0 tot en met 5.000 meter, per m1

€ 1,53

€ 1,53

1.16.6.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald.Voorafgaande aan

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

Hoofdstuk XVII Verkeer en vervoer

Nieuw Tarief

Oud Tarief

Wegenverkeerswet

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van:

1.17.1.1

een ontheffing van het verbod tot het houden van een wedstrijd met voertuigen op de

weg, als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 42,95

€ 42,25

1.17.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement ten behoeve van

voertuigen (langzaam verkeer) waarvoor geen kenteken is afgegeven

€ 42,95

€ 42,25

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.17.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de

afgifte van:

1.17.2.1

een beschikking als bedoeld in artikel 34 van het BABW

(tijdelijke verkeersmaatregelen), die niet wordt verleend in combinatie met een

vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 (evenementenvergunning) van de Apv:

€ 39,85

€ 39,20

1.17.2.2

een beschikking tot aanwijzing van een parkeerplaats tot individuele parkeerplaats

op grond van paragraaf 6 van het BABW

€ 72,75

€ 71,60

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

van een Gehandicapten parkeerkaart (GPK):

1.17.3.1

als kan worden afgezien van het vragen van een geneeskundig onderzoek voor het afgeven van een GPK (Artikel 2, tweede lid Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

€ 27,35

€ 26,90

1.17.3.2

als niet kan worden afgezien van een geneeskundig onderzoek voor het afgeven van een GPK (artikel 2, eerste lid Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

€ 87,60

€ 86,20

1.17.3.3

als moet worden afgezien van het vragen van een geneeskundig onderzoek (artikel 3 Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

€ 27,35

€ 26,90

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

van een vervangende Gehandicapten parkeerkaart (GPK) in verband met

verlies of diefstal

€ 27,35

€ 26,90

1.17.5

(vervallen)

Hoofdstuk XVIII Diversen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de

afgifte van:

1.18.1.1

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 19,90

€ 19,60

1.18.1.2

afschriften of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of

in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,95

€ 3,90

1.18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk op:

1.18.2.1

A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk

€ 9,00

€ 8,85

1.18.2.2

A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk

€ 8,30

€ 8,15

1.18.2.3

A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk

€ 6,90

€ 6,80

1.18.2.4

A-3 formaat (29,7 X 42) per papieren afdruk

€ 6,70

€ 6,60

1.18.2.5

A-4 formaat (21 X 29,7) per papieren afdruk

€ 5,45

€ 5,35

1.18.2.6

A-0 formaat (84 X 118,9) per transparante afdruk

€ 11,25

€ 11,05

1.18.2.7

A-1 formaat (84 X 59,9) per transparante afdruk

€ 10,05

€ 9,90

1.18.2.8

A-2 formaat (42 X 59,4) per transparante afdruk

€ 8,85

€ 8,70

1.18.2.9

A-3 formaat (29,7 X 42) per transparante afdruk

€ 7,10

€ 7,00

1.18.2.10

A-4 formaat (21 X 29,7) per transparante afdruk

€ 7,10

€ 7,00

1.18.2.11

A-0 formaat (84 X 118,9) per film afdruk

€ 15,55

€ 15,30

1.18.2.12

A-1 formaat (84 X 59,9) per film afdruk

€ 12,15

€ 11,95

1.18.2.13

A-2 formaat (42 X 59,4) per film afdruk

€ 10,75

€ 10,60

1.18.2.14

A-3 formaat (29,7 X 42) per film afdruk

€ 8,30

€ 8,15

1.18.2.15

A-4 formaat (21 X 29,7) per film afdruk

€ 8,30

€ 8,15

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,

van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk,

of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane

verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden,

exclusief omzetbelasting,

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde

in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of

werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,

van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk,

of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane

verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting

daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in

het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het

bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en

die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander

wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk

voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk II Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (preadvies)

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen

van een conceptaanvraag (preadvies) om een omgevingsvergunning:

2.2.1

voor de activiteit bouwen:

15%

15%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld,

met een minimum van:

€ 113,30

€ 111,50

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis

van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden

de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.2.2

voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan:

15%

15%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld,

met een minimum van:

€ 113,30

€ 111,50

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis

van het preadvies uitgewerkte aanvraag in behandeling wordt genomen, worden

de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

Hoofdstuk III Omgevingsvergunning

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de

extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend

naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk IV

van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt

het tarief:

2.3.1.1.1

2,79% van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 113,30

€ 111,50

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000.000,-- bedragen

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000,-- en niet meer dan € 5.000.000,--

bedragen, wordt naast het onder 2.3.1.1.1 geheven bedrag over het gedeelte van de

bouwkosten boven de € 1.000.000,-- 2,49% geheven

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000,-- en niet meer dan € 10.000.000,--

bedragen, wordt naast de onder 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 geheven bedragen over het

gedeelte van de bouwkosten boven de € 5.000.000,-- 1,83% geheven

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000,-- bedragen wordt naast de onder

2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 geheven bedragen over het gedeelte van de bouwkosten

boven de € 10.000.000,-- 1,48% geheven.

2.3.1.2

Welstandstoets

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, wegens het

beoordelen van een bouwplan uit een oogpunt van welstand:

1,9 ‰ met een minimum van € 48,-- in geval van

geraamde bouwkosten, exclusief BTW,

van € 1,-- tot en met € 500.000,--

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000,-- met 1,2 ‰

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000,-- met 0,8 ‰

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- met 0,5 ‰

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 5.000.001,-- en meer met 0,25 ‰

2.3.1.2.2

in geval van woningbouw van een en hetzelfde type die in een

complex worden uitgevoerd:

a.

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen:

het tarief berekent volgens subonderdeel 2.3.1.2.1;

b.

complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen:

het tarief over de bouwsom van 5 woningen;

c.

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen:

het tarief over de bouwsom van 6 woningen;

d.

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen:

het tarief over de bouwsom van 8 woningen;

e.

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen:

het tarief over de bouwsom van 10 woningen;

f.

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen:

het tarief over de bouwsom van 12 woningen;

g.

complexen van 51 tot en met 60 gelijke woningen:

het tarief over de bouwsom van 14 woningen, en zo vervolgens.

2.3.1.2.3

Etagewoningen, galerijwoningen en dergelijke worden voor de berekening beschouwd

als één bouwblok. Het tarief wordt overeenkomstig het bepaalde in subonderdeel

2.3.1.2.1 berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

2.3.1.2.4

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een illegaal bouwwerk

wordt 1,5 keer het op grond van onderdeel 2.3.1.2 berekende tarief in rekening gebracht.

2.3.1.2.5

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een bouwplan waarbij:

2.3.1.2.5.1

1 extra activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2 , eerste lid, van de

Wabo wordt beoordeeld, wordt 1,8 keer het ingevolge onderdeel 2.3.1.2 berekende

tarief in rekening gebracht.

2.3.1.2.5.2

meerdere extra activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2, eerste lid,

van de Wabo worden beoordeeld, wordt 2,2 keer het ingevolge onderdeel 2.3.1.2

berekende tarief in rekening gebracht.

2.3.1.2.6

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een preadvies door de

welstandscommissie "Het Gelders Genootschap", niet zijnde een beoordeling in de

mandaatvergadering:

€ 113,30

€ 111,50

Dit bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag, tenzij de leges minder dan

€ 100,-- bedragen.

2.3.1.2.7

Wegens het uit oogpunt van welstand schrijven van een advies vooroverleg naar

aanleiding van een commissievergadering of een mandaatbehandeling (bedrag wordt

verrekend bij de definitieve aanvraag)

€ 100,00

2.3.1.2.8

De bedragen die op grond van subonderdeel 2.3.1.2 in rekening worden gebracht zijn

naar boven afgerond op hele euro's.

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.3.1.4

Akoestisch onderzoek

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het

uitsluitend ten behoeve van de aanvrager beoordelen van de resultaten van een

akoestisch onderzoek, per onderzoek

€ 591,85

€ 582,55

2.3.1.5

Vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als uit het

akoestisch onderzoek volgt dat een hogere waarde, als bedoeld in de Wet geluidhinder

moet worden vastgesteld

€ 538,80

€ 530,30

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat

subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de

bouwactiviteit

110%

110%

van de op grond van dat subonderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.016,00

€ 1.000,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt

het tarief:

2.3.2.1

als de aanlegkosten niet meer dan € 10.000,-- bedragen:

€ 71,60

€ 70,45

2.3.2.2

als de aanlegkosten meer dan € 10.000,-- bedragen en niet meer dan

€ 500.000,-- bedragen, wordt naast het onder 2.3.2.1 geheven bedrag over het

gedeelte van de aanlegkosten boven de € 10.000,--

1%

1%

geheven

2.3.2.3

als de aanlegkosten meer dan € 500.000,-- bedragen en niet meer dan

€ 1.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 en 2.3.2.2 geheven bedragen

over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 500.000,--

0,80%

0,80%

geheven

2.3.2.4

als de aanlegkosten meer dan € 1.000.000,-- bedragen en niet meer dan

€ 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.3 geheven

bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 1.000.000,--

0,60%

0,60%

geheven

2.3.2.5

als de aanlegkosten meer dan € 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder

2.3.2.1 tot en met 2.3.2.4 geheven bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten

boven de € 5.000.000,--

0,40%

0,40%

geheven

2.3.2.6

De overeenkomstig subonderdeel 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.5 geheven leges worden

verhoogd met:

€ 162,85

€ 160,30

wegens op grond van wettelijke voorschriften te maken publicatiekosten.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningplicht

(activiteit bouwen)

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is

van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking), per afwijking verhoogd met:

€ 122,45

€ 120,50

voor zover de bouwkosten meer bedragen van € 2.500,--.

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking), per afwijking verhoogd met:

€ 420,90

€ 414,25

voor zover de bouwkosten meer bedragen van € 2.500,--.

2.3.3.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst

opgestelde ruimtelijk onderbouwing, per afwijking verhoogd:

2.3.3.4.1

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan

€ 250.000,--, met:

€ 4.117,40

€ 4.052,55

2.3.3.4.2

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--

maar niet meer dan € 1.000.000,--, met:

€ 6.550,60

€ 6.447,45

2.3.3.4.3

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan

€ 1.000.000,--, met:

€ 9.761,15

€ 9.607,45

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.3.3.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde

ruimtelijke onderbouwing, per afwijking verhoogd:

2.3.3.5.1

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan

€ 250.000,--, met:

€ 3.029,80

€ 2.982,10

2.3.3.5.2

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--

maar niet meer dan € 1.000.000,--, met:

€ 5.018,05

€ 4.939,05

2.3.3.5.3

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan

€ 1.000.000,--, met:

€ 7.697,25

€ 7.576,05

2.3.3.6

als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking),

per afwijking verhoogd met:

€ 420,90

€ 414,25

2.3.3.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan), per afwijking verhoogd met:

€ 71,60

€ 70,45

2.3.3.8

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door de provincie

in rekening gebrachte leges.

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

aanvrager is medegedeeld.

2.3.3.9

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking

van nationale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door onze minister in rekening

gebrachte leges.

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

aanvrager is medegedeeld.

2.3.3.10

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking voorbereidingsbesluit), per afwijking verhoogd met:

€ 71,60

€ 70,45

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij géén sprake is van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens

sprake is van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking), per afwijking:

€ 204,05

€ 200,85

2.3.4.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking), per afwijking:

€ 420,90

€ 414,25

2.3.4.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst opgestelde ruimtelijke

onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

2.3.4.3.1

tot 5.000 m2, per afwijking:

€ 4.117,40

€ 4.052,55

2.3.4.3.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2, per afwijking:

€ 6.422,15

€ 6.321,00

2.3.4.3.3

vanaf 100.000 m2, per afwijking:

€ 9.570,70

€ 9.420,00

2.3.4.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde

ruimtelijke onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

2.3.4.4.1

tot 5.000 m2, per afwijking:

€ 3.029,80

€ 2.982,10

2.3.4.4.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2, per afwijking:

€ 5.018,05

€ 4.939,05

2.3.4.4.3

vanaf 100.000 m2, per afwijking:

€ 7.697,25

€ 7.576,05

2.3.4.5

als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking),

per afwijking:

€ 420,90

€ 414,25

2.3.4.6

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan), per afwijking:

€ 71,60

€ 70,45

2.3.4.7

Als artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast:

€ 34,85

€ 34,30

2.3.4.8

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door de

provincie in rekening gebrachte leges.

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

aanvrager is medegedeeld.

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.3.4.9

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

van nationale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door onze minister in

rekening gebrachte leges.

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

aanvrager is medegedeeld.

2.3.4.10

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking voorbereidingsbesluit), per afwijking:

€ 71,60

€ 70,45

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

2.3.5.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

bedraagt het basistarief:

€ 259,45

€ 255,35

2.3.5.2

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 wordt het in artikel

2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een

gebruiksoppervlakte:

2.3.5.2.1

tot en met 100 m2, met

€ 205,30

€ 202,05

2.3.5.2.2

van 101 m2 tot en met 500 m2, met

€ 205,30

€ 202,05

vermeerderd met

€ 1,05

€ 1,05

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 101 m2

2.3.5.2.3

van 501 m2 tot en met 2.000 m2, met

€ 735,70

€ 724,10

vermeerderd met

€ 0,55

€ 0,55

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 501 m2

2.3.5.2.4

van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2, met

€ 1.754,25

€ 1.726,60

vermeerderd met

€ 0,35

€ 0,35

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 2.001 m2

2.3.5.2.5

van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2, met

€ 2.978,55

€ 2.931,65

vermeerderd met

€ 0,05

€ 0,05

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 5.001 m2

2.3.5.2.6

boven de 50.000 m2, met

€ 4.507,65

€ 4.436,65

vermeerderd met

€ 0,05

€ 0,05

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 50.000 m2

2.3.5.2.7

Onder vloeroppervlakte wordt verstaan de oppervlakte als bedoeld in het normblad

NEN 2580, uitgave augustus 1991 of, zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of

gewijzigd.

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stad- of dorpsgezichten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder f of h

dan wel als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder b of c van de Wabo worden geen leges

in rekening gebracht.

2.3.7

Sloopactiviteiten

2.3.7.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat is bepaald als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, onder g of onder h, van de Wabo

2%

2%

van de sloopkosten met een minimum van

€ 167,45

€ 164,80

en een maximum van

€ 2.790,90

€ 2.746,95

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2

van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als

bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 29,65

€ 29,20

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.3.9

Inrit/ Uitweg

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

aanleggen van een inrit of een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3 van de

Algemene plaatselijke verordening of een provinciale verordening een vergunning of ontheffing

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,

bedraagt het tarief

€ 233,50

€ 229,80

2.3.10

Kappen

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een

provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en

onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 39,85

€ 39,20

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de

opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente,

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van

de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt

het tarief:

2.3.11.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in

artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 19,90

€ 19,60

2.3.11.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van

een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden

opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 19,90

€ 19,60

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het

natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als

bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het leges-

bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld

2.3.12.2

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het

Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) wordt het legesbedrag voorafgaand

aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld.

Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop

het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het

Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) wordt het legesbedrag voorafgaand

aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld.

Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop

het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld

2.3.14

Wet natuurbescherming (Wnb)

2.3.14.1

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1 onder j (natura 2000) en/of

artikel 2.1, lid 1 onder k van de Wabo in samenhang met artikel 2.7, lid 5 van de

Wet natuurbescherming (Wnb)

2.3.14.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.3.14.1.1.1

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1 onder j en artikel 2.17a van de Wabo in

samenhang met de artikelen 2.7, lid 2 en lid 3 en artikel 1.13 van de Wnb

(toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van

stikstofdepositie op grond van de PAS)

€ 300,00

€ 800,00

2.3.14.1.1.2

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1 onder j en artikel 2.17a van de Wabo in

samenhang met de artikelen 2.7, lid 2 en lid 3b en artikel 2.8, lid 9 van de Wnb

(toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen

voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

€ 1.850,00

€ 1.850,00

2.3.14.1.1.3

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1 onder j en artikel 2.17a van de Wabo in

samenhang met de artikelen 2.7, lid 2 en lid 3a en artikel 2.8, lid 1 van de Wnb

(toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere

handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen

veroorzaken)

€ 3.700,00

€ 3.700,00

2.3.14.1.1.4

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1 onder j en artikel 2.17a van de Wabo in

samenhang met de artikelen 2.7, lid 2 en lid 3a, artikelen 2.8, lid 1 en artikel 1.13 van

de Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof

gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor

habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.300,00

€ 4.600,00

2.3.14.1.1.5

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1 onder j en artikel 2.17a van de Wabo met

toepassing van artikel 2.7, lid 3a en artikel 2.8, lid 4 van de Wnb (toestemming voor

toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de

aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie

(ACD toets))

€ 7.350,00

€ 7.350,00

2.3.14.1.1.6

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte

Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

€ 600,00

€ 1.500,00

2.3.14.1.1.7

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1, onder k en artikel 2.17c van de Wabo

(toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van

beschermde diersoorten)

€ 400,00

€ 1.200,00

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.3.15

Andere activiteiten

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van

dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie die van

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 226,60

€ 223,05

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen

zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze

tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de

activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in

geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt

het tarief:

€ 226,60

€ 223,05

2.3.15.2.2

als het een provinciale- of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de

voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting

die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting

als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling

genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking

met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de

tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase

betrekking heeft;

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de

tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase

betrekking heeft.

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 133,75

€ 131,65

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 133,75

€ 131,65

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of

andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de

beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings-

vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Als een begroting als bedoeld in artikel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag

in behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen twee weken schriftelijk is

ingetrokken.

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen

bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van

de Wabo:

2.3.19.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.133,10

€ 1.115,25

2.3.19.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om

een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelte kosten, blijkend uit een

begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.19.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in

behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken is

ingetrokken.

2.3.21

Vrijstelling

Er worden geen leges geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor gebouwen:

a.

die uitsluitend worden gebezigd voor de openbare eredienst;

b.

die uitsluitend worden gebezigd voor bijeenkomsten van genootschappen op

geestelijke grondslag - andere dan kerkgenootschappen -, die rechtspersoon met

volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op

de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging.

Hoofdstuk IV Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

Hoofdstuk V Teruggaaf

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,

aanleg-, of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in

de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is

genomen door de gemeente maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf

van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,

aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de

onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen

gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-,

aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de

onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van

een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een

vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke

uitspraak.

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het afwijken van het

bestemmingsplan

2.5.4.1

Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van afwijken van het bestemmingsplan

niet wordt verleend:

2.5.4.1.1

bestaat aanspraak op teruggaaf van:

60%

60%

van de overeenkomstig de onderdeel 2.3.4 geheven leges.

2.5.4.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

90%

90%

van de overeenkomstig de onderdeel 2.3.4 geheven leges.

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het wijzigen, uitwerken of op

aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan

2.5.5.1

Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van wijzigen, uitwerken of op aanvraag

vaststellen van het bestemmingsplan niet wordt verleend:

2.5.5.1.1

bestaat aanspraak op teruggaaf van:

60%

60%

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

2.5.5.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

90%

90%

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor afwijken bestemmingsplan

2.5.6.1

als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het afwijken van het

bestemmingsplan intrekt:

2.5.6.1.1

terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is

verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

bedraagt:

60%

60%

van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.

2.5.6.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van

90%

90%

van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.

2.5.7

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor wijzigen, uitwerken of op aanvraag

vaststellen bestemmingsplan

2.5.7.1

als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het wijzigen, uitwerken

of op aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan intrekt:

2.5.7.1.1

terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is

vastgesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

bedraagt:

60%

60%

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

2.5.7.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van

90%

90%

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

2.5.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 113,28 wordt niet teruggegeven.

2.5.9

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen

teruggaaf verleend.

2.5.10

Teruggaaf

Hoofdstuk VI Intrekking omgevingsvergunning

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of

gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33,

tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is, mits deze

aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning:

25%

25%

van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Hoofdstuk VII Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

een verleende omgevingsvergunning:

1,10%

1,10%

van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 280,40

€ 276,00

en wordt verminderd met de voor de primaire omgevingsvergunning berekende leges,

met dien verstande dat in elk geval

€ 280,40

€ 276,00

verschuldigd is en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning

betaalde leges plaatsvindt.

2.7.2

Het bepaalde onder 2.7.1 vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat, naar de

omstandigheden beoordeeld, van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

Hoofdstuk VIII Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

Hoofdstuk IX Principebesluit

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

van een principebesluit als bedoeld in:

2.9.1.1

artikel 3.1 (bestemmingsplan op aanvraag) van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.072,95

€ 1.056,05

2.9.1.2

artikel 3.6, eerste lid onder a (wijziging bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke

ordening:

€ 1.072,95

€ 1.056,05

2.9.1.3

artikel 3.6, eerste lid onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke

ordening:

€ 1.072,95

€ 1.056,05

2.9.2

Het bepaalde onder 2.9.1 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

Hoofdstuk X Bestemmingsplannen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-

stellen van een door de gemeente Voorst opgesteld bestemmingsplan

als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

2.10.1.1

waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

2.10.1.1.1

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan

€ 250.000,--

€ 5.904,30

€ 5.811,30

2.10.1.1.2

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

€ 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,--

€ 9.767,60

€ 9.613,80

2.10.1.1.3

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

€ 1.000.000,--

€ 15.354,10

€ 15.112,30

2.10.1.2

waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

2.10.1.2.1

tot 5.000 m2

€ 5.904,30

€ 5.811,30

2.10.1.2.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 9.767,60

€ 9.613,80

2.10.1.2.4

vanaf 100.000 m2

€ 15.354,10

€ 15.112,30

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-

stellen van een door een externe partij opgesteld bestemmingsplan als bedoeld in

artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

2.10.2.1

waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

2.10.2.1.1

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan

€ 250.000,--

€ 3.107,50

€ 3.058,55

2.10.2.1.2

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

€ 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,--

€ 5.264,55

€ 5.181,65

2.10.2.1.3

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

€ 1.000.000,--

€ 8.332,20

€ 8.201,00

2.10.2.2

waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

2.10.2.2.1

tot 5.000 m2

€ 3.107,50

€ 3.058,55

2.10.2.2.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 5.264,55

€ 5.181,65

2.10.2.2.4

vanaf 100.000 m2

€ 8.332,20

€ 8.201,00

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of

uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b

van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij de wijziging of uitwerking door de gemeente

Voorst is opgesteld:

€ 5.904,30

€ 5.811,30

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of

uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b

van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij de wijziging of uitwerking door een externe

partij is opgesteld:

€ 3.107,50

€ 3.058,55

2.10.5

Indien een aanvraag tot het vaststellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan

is voorafgegaan door een principebesluit als bedoeld onder 2.9.1, worden de voor het

principebesluit geheven leges verrekend met de op basis van artikel 2.10.1 tot en met

2.10.4 geheven leges, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar nadat het

principebesluit is verkregen.

2.10.6

Het bepaalde onder 2.10.1 t/m 2.10.5 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

Hoofdstuk XI In deze titel niet benoemde beschikking

Nieuw Tarief

Oud Tarief

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 19,90

€ 19,60

Hoofdstuk XII Leges grondgebonden zonnepanelen

 

 

 

 

 

 

 

Leges grondgebonden zonnepanelen

 

 

2.12.1

De op grond van Titel II 'Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevings-

 

 

 

vergunning', berekende leges worden, met uitzondering van de leges bedoeld in Hoofdstuk III

 

onder 2.3.14 'Wet natuursbescherming', verminderd met 75%, indien de aanvraag betrekking

 

 

 

heeft op de realisering van grondgebonden zonnepanelen.

 

 

2.12.2

Teruggaaf leges in verband met het niet toekennen van de SDE+ subsidie voor

 

 

 

grondgebonden zonnepanelen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in Titel II, Hoofdstuk V, bestaat aanspraak op gedeeltelijke

 

 

 

teruggaaf van de op grond van 2.12.1 verschuldigde leges, indien de aangevraagde

 

 

 

rijkssubsidie voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grondgebonden

 

 

 

zonnepanelen van meer dan 1 megawatt vermogen, niet wordt verleend. De teruggaaf

 

 

 

wordt verleend voor het deel van de verschuldigde leges dat uitkomt boven de

€ 2.500,00

 

Titel III Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk I Horeca

Nieuw Tarief

Oud Tarief

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

van een vergunning:

3.1.1.1

op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien het

betreft een aanvraag voor een nieuwe vergunning (overname bestaand bedrijf of

vestiging nieuw bedrijf)

€ 354,50

€ 348,90

3.1.1.2

Vervallen

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge

artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 184)

€ 24,10

€ 23,70

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot wijziging van een bestaande vergunning, voor zover dit

betreft wijzigingen die de inrichting betreffen

€ 32,90

€ 32,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 (ontheffing sluitingsuur) van de

Algemene plaatselijke verordening:

3.1.4.1.

voor de eerste avond

€ 19,90

€ 19,60

3.1.4.1.

voor de tweede en volgende avond, per avond

€ 3,95

€ 3,90

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet

(Stb. 2000, 184), die niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld

in artikel 2.2.2 (evenementenvergunning) van de Apv:

€ 24,10

€ 23,70

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 3

van de Drank- en Horecawet tot het wijzigen van het aanhangsel bij de vergunning

(melding nieuwe leidinggevende)

€ 24,10

€ 23,70

Hoofdstuk II Organiseren evenementen of markten

Nieuw Tarief

Oud Tarief

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel

2.2.2, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

voor een evenement met een verwacht aantal bezoekers en deelnemers:

3.2.1.1

tot 500 personen

€ 67,05

€ 65,98

3.2.1.2

van 500 personen tot en met 7.500 personen

€ 91,00

€ 89,57

3.2.1.3

meer dan 7.500 personen

€ 526,05

€ 517,75

3.2.2

Geen leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 van de Algemene plaatselijke

verordening.

Hoofdstuk III Prostitutiebedrijven

Nieuw Tarief

Oud Tarief

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

van een vergunning voor seksbedrijven als bedoeld in artikel 3.1.3 van de Algemene

plaatselijke verordening:

3.3.1.1

voor het exploiteren of wijzigen van een prostitutiebedrijf (niet zijnde een escortbedrijf)

€ 844,85

€ 831,55

3.3.1.2

voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf

€ 406,55

€ 400,15

3.3.1.3

Vervallen

3.3.1.4

Vervallen

Hoofdstuk IV Vervallen-Brandbeveiligingsverordening

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

Vervallen. Op 1 januari 2018 treedt in werking het 'Besluit van 4 oktober 2017, houdende

 

 

 

regels inzake het brandveilig gebruik van overioge plaatsen en de basishulpverlening

 

 

 

op die plaatsen (Besluit brandveilg gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)'

 

 

Hoofdstuk V Kinderopvang

Nieuw Tarief

Oud Tarief

3.5.1

Het tarief bedraagt voor:

3.5.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 1.45/2.2 Wet

 

Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko), tot het in exploitatie nemen van

 

een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wko of

 

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, Wko

€ 772,15

€ 760,00

3.5.1.2

het in behandeling nemen van de door de houder van een gastouderbureau ingediende

 

aanvraag voor degene die door zijn tussenkomst voornemens is gastouderopvang te

 

bieden, als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wko

€ 457,20

€ 450,00

Hoofdstuk VI Diversen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, vrijstelling of andere

beschikking

€ 19,90

€ 19,60

Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2017

drs. B.J.M. Jansen

griffier