Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Geldend van 04-01-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van 31 oktober 2017;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie d.d. 23 november 2017;

overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen voor een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte en voor het uitgeven van vergunningen voor het parkeren;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

besluit:

vast te stellen de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2018)

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb.459;

 • b.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  autobus: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • d.

  brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • e.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • f.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • g.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • h.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats behorend bij parkeerapparatuur;

 • i.

  vergunninghoudersparkeerplaats: een parkeerplaats die

  • 1.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

  • 2.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • j.

  vergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of vergunninghoudersparkeerplaatsen;

 • k.

  bewonersvergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning als bedoeld onder j. aan bewoners in een op grond van artikel 2 aangewezen gebied conform de nadere regels als bedoeld in artikel 4;

 • l.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • m.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen.

 • n.

  zone A: zone waarbinnen in een bepaalde tijdsperiode niet langer mag worden geparkeerd dan 1½ uur en waarvoor in die tijdsperiode een parkeerbelasting verschuldigd is;

 • o.

  zone E: vergunninghoudersgebied waarbinnen in een bepaalde tijdsperiode niet-vergunninghouders met gebruik van een parkeerschijf maximaal 1 uur mogen parkeren.

 • p.

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden;

 • q.

  autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodate;

 • r.

  oplaadpunt elektrisch rijden: parkeerplaats met infrastructuur voor het opladen van een elektrisch voertuig;

Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen

Artikel 2

 • 1. Het college kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.

 • 2. Het college kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parke ren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op vergunninghoudersparkeerplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde vergunning kan worden onderscheiden in: bewonersvergunning, bezoekersvergunning, bedrijfsvergunning, tijdelijke bedrijfsvergunning, verblijfsrecreantenvergunning, strandhuisjesvergunning, marktliedenvergunning, zorgvergunning en bijzondere vergunning.

Artikel 4

Het college kan nadere regels geven voor het aanvragen en verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.

Artikel 5

 • 1. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste acht weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 6

 • 1. Een vergunning wordt voor ten hoogste één jaar verleend.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het college voor een bewonersvergunning voor de eerste auto een langere duur vaststellen.

 • 3. De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied of de gebieden waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   het kenteken van het motorvoertuig van de vergunninghouder of postcode en huisnummer van de vergunninghouder of huisjesnummer en naam van de kampeervereniging;

 • 4. Bij verlies of diefstal van een vergunning binnen de geldigheidstermijn kan op een daartoe strekkend verzoek een nieuwe vergunning worden verstrekt mits er een verklaring van vermissing is ingediend.

Artikel 7

 • 1. Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   wanneer de vergunninghouder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

  • c.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

  • d.

   wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

  • e.

   wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

  • f.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • g.

   om redenen van openbaar belang;

  • h.

   indien de vergunningverlening onjuist was en de vergunninghouder dit wist of behoorde te weten.

 • 2. Een besluit tot het intrekken van of wijzigen van een vergunning is met redenen omkleed. De betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de vergunning schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3. De vergunninghouder is verplicht wijzigingen in één van de omstandigheden, die relevant waren voor het verlenen van de vergunning, binnen een maand te melden bij het college.

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel 8

 • 1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig of een brommobiel te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats;

  • b.

   op een vergunninghoudersparkeerplaats;

  • c.

   op een autodateplaats;

  • d.

   op een oplaadpunt elektrisch rijden.

 • 2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik ervan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3. Het in het eerste lid onder a en b gestelde verbod geldt niet voor het doen of laten staan op een weg van een kampeermiddel e.a. overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 9

 • 1. Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

 • 2. Het is verboden op een parkeerapparatuurplaats gedurende de tijden waarop het parkeren daar slechts tegen betaling is toegestaan:

  • a.

   een motorvoertuig/brommobiel te parkeren indien de parkeerapparatuur niet in werking is gesteld of niet onmiddellijk na aanvang van het parkeren in werking wordt gesteld;

  • b.

   een motorvoertuig/brommobiel geparkeerd te houden indien de parkeerapparatuur aangeeft dat de parkeertermijn is verstreken.

 • 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet:

  • a.

   wanneer aan de eigenaar of houder van het motorvoertuig/brommobiel een vergunning is verleend voor het parkeren op de betreffende categorie parkeerapparatuurplaatsen, het motorvoertuig/brommobiel duidelijk zichtbaar is voorzien van een vergunning achter de voorruit van het motorvoertuig/brommobiel en niet gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

  • b.

   voor plaatsen die zijn bedoeld voor het parkeren van autobussen en die als zodanig zijn aangeduid;

  • c.

   indien er door een voertuig langer dan 6 meter wordt geparkeerd op een plaats waar dit volgens artikel 5:8, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen is toegestaan;

  • d.

   indien eigenaar of houder van het motorvoertuig/brommobiel met behulp van een mobiele telefoon of vergelijkbare middel aan de belastingsverplichting voldoet;

  • e.

   voor autodateplaatsen indien de eigenaar of houder van het motorvoertuig de parkeerplaats feitelijk gebruikt ten behoeve van autodate;

 • 4. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt voorts niet:

  • a.

   in zone A: voor de eigenaar of houder van een motorvoertuig/brommobiel die in het bezit is van een geldige en leesbare gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en deze op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig heeft aangebracht en tevens het motorvoertuig/brommobiel overeenkomstig het Besluit Parkeerschijf van 15 december 1997 (Staatscourant 245/1997) heeft voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen en waarbij de toegestane parkeerduur van maximaal 11/2 uur niet is verstreken;

  • b.

   in de overige zones: voor de eigenaar of houder van een motorvoertuig/brommobiel die in het bezit is van een geldige en leesbare gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en deze op een zichtbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig/brommobiel heeft aangebracht.

 • 5. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op parkeerapparatuur-plaatsen waar op grond van de geldende Verordening Parkeerbelastingen naheffingsaanslagen worden opgelegd wegens het niet betalen van het verschuldigde parkeergeld.

 • 6. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 10

 • 1. Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een vergunninghoudersparkeerplaats, een autodateplaats of oplaadpunt elektrisch rijden slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig of brommobiel te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder vergunning;

  • b.

   zonder dat het motorvoertuig of brommobiel duidelijk zichtbaar is voorzien van de vergunning achter de voorruit van het motorvoertuig/brommobiel dan wel bij gebreke van een voorruit op een anderszins zichtbare plaats;

  • c.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig/brommobiel die in het bezit is van een geldige en leesbare gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en deze op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig heeft aangebracht voor zover deze eigenaar/houder het motorvoertuig/brommobiel heeft geparkeerd op een vergunninghoudersparkeerplaats;

  • b.

   vergunninghoudersparkeerplaatsen in zone E, indien de eigenaar of houder van een motorvoertuig/brommobiel overeenkomstig het Besluit Parkeerschijf van 15 december 1997 (Staatscourant 245/1997) heeft voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen en waarbij de toegestane parkeerduur van maximaal 1 uur niet is verstreken.

 • 3. Het is verboden om de vergunning al dan niet tegen betaling oneigenlijk te (laten) gebruiken, te (foto)kopiëren, na te tekenen dan wel op enige andere wijze te (laten) reproduceren of om eigenmachtig wijzigingen op de vergunning aan te brengen.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Afdeling IV Strafbepaling

Artikel 11

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12

Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Parkeerverordening 2018’.

Artikel 14

 • 1. Deze verordening treedt in werking op een door het college bij openbaar besluit bekend te maken datum.

 • 2. Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Parkeerverordening 2017.

 • 3. Vergunningen die zijn verleend krachtens de Parkeerverordening 2017 worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 14 december 2017

de griffier,

De heer S.G.W.M. Heerdink

de voorzitter,

Mevrouw drs. H. Hafkamp

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE PARKEERVERORDENING 2018

Artikel 1

In dit artikel is een aantal definities opgenomen en wordt een aantal in de parkeerverordening gehanteerde begrippen nader omschreven.

Artikel 2

Dit artikel spreekt voor zich. In het zogenaamde Aanwijzingsbesluit worden door het college de betreffende weggedeelten aangewezen en worden de in dit artikel bedoelde tijdstippen vastgesteld.

Artikel 3

Op grond van het eerste lid van dit artikel is het college bevoegd parkeervergunningen te verlenen. In het tweede lid zijn de door het college te verlenen vergunningen opgenomen in de parkeerverordening.

Artikel 4

Voor het aanvragen en verlenen van een vergunning worden door het college nadere regels vastgesteld.

Artikel 5

De beginselen van behoorlijk bestuur eisen dat binnen een redelijke termijn een beslissing wordt genomen op een aanvraag voor een vergunning. Om op dit punt voor de aanvrager duidelijkheid te verschaffen, zijn de termijnen in de verordening zelf opgenomen. Een termijn van acht weken wordt in het bestuursrecht als redelijk aangemerkt.

Artikel 6

Een vergunning wordt in beginsel voor maximaal 1 jaar verleend. In lid 2 van dit artikel is de bepaling opgenomen dat het college bevoegd is voor een bewonersvergunning voor de eerste auto een langere duur vast te stellen. Het derde lid spreekt voor zich. In het vierde lid is een regeling opgenomen in geval van verlies of diefstal van een vergunning. In dat geval wordt ten hoogste éénmaal een nieuwe vergunning verleend.

Artikel 7

In dit artikel zijn de intrekkings- en wijzigingsgronden opgesomd. Deze opsomming van intrekkings- en wijzigingsgronden is limitatief. Om andere redenen kan een vergunning dus niet worden ingetrokken. Na intrekking van de vergunning kan deze niet meer gebruikt worden bij het parkeren van voertuigen in het betaald parkeergebied. Indien dit wel geschiedt kan een naheffingsaanslag worden opgelegd.

Artikel 8

In de eerste twee leden van dit artikel zijn verbodsbepalingen opgenomen teneinde ervoor te zorgen dat parkeerplaatsen en parkeerautomaten in het betaald parkeergebied ook als zodanig gebruikt kunnen worden. In het derde lid van dit artikel is een bepaling over het parkeren van kampeermiddel e.a. in het betaald parkeergebied opgenomen. Het stallen van een kampeermiddel e.a. is geregeld in artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen. In dit artikel wordt ook binnen de Parkeerverordening de mogelijkheid geschapen om drie dagen de caravan e.d. op de openbare weg te stallen.

Artikel 9

In dit artikel zijn verbodsbepalingen opgenomen betreffende het gebruik van parkeerapparatuur en het gebruik van parkeerplaatsen. Verder zijn in dit artikel de uitzonderingen opgenomen waarvoor het in het tweede lid gestelde verbod niet geldt. Een van deze uitzonderingen betreft het gehandicaptenparkeren een en ander overeenkomstig het raadsbesluit van 28 september 2004. In de kort betaald parkeergebieden (zone A) dienen gehandicapten wel gebruik te maken van een parkeerschijf aangezien in deze zones de maximale parkeerduur 1,5 uur bedraagt.

Ook is het mogelijk gemaakt om met behulp van de mobiele telefoon te betalen.

Artikel 10

In dit artikel is een verbodsbepaling opgenomen betreffende het gebruik van een parkeerplaats op een vergunninghoudersparkeerplaats of een autodateplaats. In het tweede lid is een uitzondering op dit verbod opgenomen voor wat betreft het gehandicaptenparkeren een ander overeenkomstig het raadsbesluit van 28 september 2004. Tevens is een uitzondering op dit verbod opgenomen voor wat betreft zone E van het betaald parkeergebied, waar gedurende maximaal 1 uur met een parkeerschijf als bedoeld in het Besluit Parkeerschijf van 15 december 1997 (Staatscourant 245/1997) mag worden geparkeerd.

Artikel 11 en 12

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 13 en 14

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.