Regeling vervallen per 30-01-2024

Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 29-01-2024

Intitulé

Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen:

de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  eenmalige aanjaagsubsidie: een subsidie bedoelt om een nieuwe activiteit in Steenwijkerland op te starten met de bedoeling dat deze daarna gecontinueerd wordt zonder subsidie vanuit GIDS;

 • b.

  gezondheidsverschillen: de gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden zijn groot en dreigen groter te worden als daar niets aan wordt gedaan. De overheid zet daarom niet alleen in op behoud en verbetering van gezondheid in het algemeen, maar ook op het verbeteren van de gezondheid van burgers met een verhoogde kans op een grotere gezondheidsachterstand;

 • c.

  jeugd: inwoners van gemeente Steenwijkerland in de leeftijd van 0 tot 18 jaar;

 • d.

  volwassenen: inwoners van gemeente Steenwijkerland in de leeftijd van 18 tot 65 jaar;

 • e.

  senioren: inwoners van gemeente Steenwijkerland in de leeftijd van 65 jaar en ouder;

 • f.

  lokale partijen: partijen die actief zijn in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een eenmalige aanjaagsubsidie toekennen voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen inwoners van een stad, dorp of wijk in Steenwijkerland. Hierbij gelden de volgende eisen:

 • a.

  de activiteit(en) zijn gericht zijn op jeugd, volwassenen en/of senioren, waarvan aannemelijk is dat ze een grotere kans hebben op gezondheidsachterstand op latere leeftijd;

 • b.

  de activiteit(en) gericht op jeugd en senioren hebben als accent de thema’s gezondheid en/of sport & bewegen;

 • c.

  de activiteit(en) gericht op volwassenen hebben als accent de thema’s participatie en/of sport & bewegen;

 • d.

  de activiteit(en) zijn gericht op het verkleinen of terugdringen van één of meerdere gezondheidsrisico’s: alcohol, drugs, roken, overgewicht en/of psychische problematiek;

 • e.

  de activiteit(en) worden gekenmerkt door een integrale aanpak. Er is sprake van samenwerking met minimaal drie lokale partijen om het gewenste resultaat te bereiken. Daarnaast moet er afstemming zijn geweest met de welzijnsorganisatie van Steenwijkerland: Sociaal Werk De Kop. Wanneer Sociaal Werk De Kop ook een rol heeft in de uitvoering van de activiteit kan zij één van de drie samenwerkende organisaties zijn.

Artikel 4. Doelgroep

De volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen. Organisaties die:

 • a.

  een volledige rechtsbevoegdheid bezitten;

 • b.

  zich bezighouden met het uitvoeren van activiteiten gericht op jeugd, volwassenen en/of ouderen in de stad, het dorp of de wijk in de gemeente Steenwijkerland, waar de aangevraagde activiteit plaats zal vinden.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

 • 1. Burgemeester en wethouders kennen maximaal € 5.000,- toe per aanvraag.

 • 2. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet, conform artikel 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, worden ingediend uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de startdatum van de uit te voeren activiteit.

 • 3. In aanvulling op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 moet de aanvraag aangevuld worden met:

  • a.

   een beschrijving van de behoefte waaraan de activiteiten voldoen;

  • b.

   een omschrijving van de partijen waarmee wordt samengewerkt en de taakverdeling tussen deze partijen.

 • 4. Een aanvraag voor eenmalige subsidie wordt, conform artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeesters en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidie voor GIDS bedraagt in 2018 € 63.000,-.

 • 2. Aanvragen voor eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen behandeld.

Artikel 7. Rekening en verantwoording

In afwijking van artikel 11, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 is de subsidieontvanger verplicht een activiteitenverslag aan te leveren waarin de volgende zaken benoemd worden:

 • a.

  resultaat van de activiteit(en);

 • b.

  ervaringen in de samenwerking.

Artikel 8. Overgangsbepalingen

Aanvragen voor subsidies die zijn ingediend vóór 1 januari 2018, worden afgedaan volgens de bepalingen van de Beleidsregels Gezond in Steenwijkerland d.d. 13 mei 2016.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018. Per 1 januari 2018 vervallen de Beleidsregels Gezond in Steenwijkerland, vastgesteld bij besluit d.d. 13 mei 2016.

Artikel 10. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels GIDS Steenwijkerland 2018’.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris

Ditta Cazemier

de burgemeester,

Rob Bats