Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet, artikel 13 van de Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting; en gelezen het advies van 19 juni 2017, kenmerk 17ADV00303,

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente Kampen bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Aangifte

 • 1. De belastingplichtige wordt uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2. De aangifte moet gebaseerd zijn op enigerlei registratie van het aantal overnachtingen zoals, een goedgekeurde accountantsverklaring, aangifte (inkomsten)belasting, eigen nachtregister of iets dergelijks.

 • 3. Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage A opgenomen model.

 • 4. Het formulier wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken na dagtekening van de uitnodiging ingeleverd of toegezonden aan de gemeente.

Artikel 3 Opteren voor fiscaal compromis

 • 1. Ten einde de administratieve lasten voor gemeente en ondernemers zo gering mogelijk te houden kunnen de ondernemers opteren voor een aanslag op basis van een fiscaal compromis.

 • 2. Hiertoe dienen zij dit aan te geven op het formulier als bedoeld in artikel 2, tweede lid van deze regeling.

 • 3. De ondernemer die een fiscaal compromis aanvraagt levert daartoe gegevens over de voorgaande drie kalenderjaren aan.

 • 4. De heffingsambtenaar doet op basis van de verstrekte gegevens een voorstel tot een compromis.

 • 5. Na overeenkomst over het voorstel bedoeld in het vorige lid wordt de aanslag vastgesteld.

 • 6. Het vastgestelde fiscaal compromis heeft een geldigheid van 3 kalenderjaren.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht

 • 1. Op grond van artikel 14 van de Verordening toeristenbelasting moeten ondernemers en particulieren die overnachtingsmogelijkheden aanbieden zich eenmalig aanmelden bij de heffingsambtenaar.

 • 2. Door de gemeente wordt (op verzoek) kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht. Het aanmeldingsformulier is in overeenstemming is met het in bijlage B opgenomen model.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De regeling wordt toegepast op de heffing met ingang van 1 januari 2018.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als: "Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen van 19 december 2017. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

J.F. Goedegebure,

secretaris

drs. mr. B. Koelewijn,

burgemeester

Bijlage A AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING GEMEENTE KAMPEN

Kampen

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING GEMEENTE KAMPEN

Belastingjaar:

Datum uitreiking: ……

Indienen voor: ……

Ondergetekende:

Naam: ____________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________

Postcode: _________________________________________________________

Woonplaats: _______________________________________________________

Telefoon: _________________________________________________________

Mail: ____________________________________________________________

Doet aangifte toeristenbelasting ter zake van navolgend(e) onderkomen(s)*:

Naam accommodatie:

*Zoals opgegeven op aanmeldingsformulier

Aantal overnachtingen tijdvak niet ingezetenen ____

(= overnachting niet ingezetenen x personen)*

* Een afschrift van een accountantsverklaring, aangifte( inkomsten)belastingen of een gastenregister

waaruit dit blijkt ter inzage bijvoegen. Dit duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en

ondertekend.

Verzoek niet toepassen forfaitaire berekeningswijze

(alleen voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen en vaartuigen op vaste ligplaatsen)

Ondergetekende verzoekt om bij het bepalen van het aantal overnachtingen wel / niet*

uit te gaan van het werkelijke aantal overnachtingen in plaats van het forfaitair vastgestelde

aantal overnachtingen.

*Doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Verzoek toepassen regeling fiscaal compromis

(als bedoeld in artikel 3 Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen)

Ondergetekende verzoekt de Heffingsambtenaar wel / niet* de aanslag

Toeristenbelasting op te maken op basis van een fiscaal compromis.

*Doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Indien voor het eerst een verzoek tot een fiscaal compromis wordt ingediend de gegevens

over de voorgaande drie kalenderjaren indienen.

Ondergetekende verklaard de aangifte naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats: __________________________________________________

Datum: __________________________________________________

Handtekening: ________________________________________________

Het aangifteformulier dient volledig ingevuld en onderteken te worden teruggestuurd aan:

Gemeente Kampen

T.a.v. de Teammanager Belastingen en Inning

Postbus 5009

8260 GA Kampen

U kunt daartoe gebruik maken van de bijgevoegde retourenveloppe, een postzegel is dan

niet nodig.

Bestuurlijke boete

Indien de aangifte niet of niet tijdig dan wel opzettelijk onjuist, of onvolledig wordt gedaan kan

de heffingsambtenaar een bestuurlijke boete opleggen. De heffingsambtenaar is daartoe

gerechtigd op basis van hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de

Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen Kampen met de bijbehorende

beleidsregels.

TOELICHTING OP HET AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING

Algemeen

De heffingsambtenaar heeft u door toezending of uitreiking van dit biljet uitgenodigd tot het doen van

aangifte voor de toeristenbelasting. U doet aangifte door het aangiftebiljet volledig ingevuld en

ondertekend binnen één maand na de datum van toezending of uitreiking te retourneren aan de

gemeente Kampen. Daartoe kunt u gebruik maken van de bijgesloten retourenveloppe, een postzegel

is dan niet nodig.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de

afdeling heffing en invordering tel: 14 038

Is het doen van aangifte verplicht ?

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) dient een ieder die is uitgenodigd tot het

doen van aangifte het aangiftebiljet stellig en zonder voorbehoud in te vullen en binnen de gestelde

termijn terug te sturen. Dat betekent dat u altijd verplicht bent aangifte te doen ook ingeval u geen

enkele overnachtingen hebt gehad.

Indien u niet voldoet aan de aangifteplicht ?

Ingeval u geen gehoor geeft aan de uitnodiging tot het doen van aangifte of niet stellig en zonder

voorbehoud aangifte doet, kan de heffingsambtenaar navolgende maatregelen nemen.

Ambtshalve aanslag

De heffingsambtenaar kan besluiten om u ambtshalve alsnog een aanslag opleggen. Daarbij maakt

de heffingsambtenaar een schatting van de belastinggrondslag en legt op basis daarvan een aanslag

toeristenbelasting op. Het gevolg daarvan is dat de zogenaamde omkering van bewijslast geldt. Dat

betekent dat nu op u de bewijslast rust om aan te tonen dat de ambtshalve aanslag onjuist is.

Bestuurlijke boete

Het niet dan wel niet binnen de gestelde termijn aangifte doen vormt een verzuim in de zin van de

Awr waarvoor heffingsambtenaar een bestuurlijke (verzuim)boete kan opleggen. De hoogte van de

boete wordt door de heffingsambtenaar vastgesteld op basis van beleidsregels. De boete kan variëren

van € 25,-- tot € 1.000,-- afhankelijk van de aard en omvang van het verzuim.

Ingeval er sprake is van opzet of grove schuld die aan belastingplichtige is te wijzen kan een

bestuurlijke (vergrijp)vergrijpboete worden opgelegd door de heffingsambtenaar. De hoogte van deze

boete wordt eveneens vastgesteld aan de hand van beleidsregels. De boete kan variëren van 25%

van de aanslag met een minimum van € 50 tot en met 50% van het bedrag van de aanslag met een

minimum van € 100,--.

Hiernaast stelt artikel 438 Wetboek van Strafrecht nalatigheid bij het voeren en/of tonen van een

nachtregister strafbaar.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente

Kampen tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen dien niet als ingezetene in de

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn opgenomen.

De toeristenbelasting beperkt zich daarmee niet alleen tot het toeristisch verblijf maar ziet op elk

verblijf met overnachting door niet-ingezetenen binnen de gemeente. Hoewel de naam anders doet

veronderstellen is de toeristenbelasting daarmee een verblijfsbelasting. Daarom wordt bijvoorbeeld

ook toeristenbelasting geheven over het verblijf van werknemers van een bedrijf in verband met een

opdracht of het verblijf van cursisten in een accommodatie in Kampen wegens een cursus. Evenzo

valt het nachtverblijf door niet-ingezetenen tegen vergoeding in de havens van Kampen onder de

toeristenbelasting.

Wie is belastingplichtig?

Belastingplichtig is degen die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot het houden van verblijf met

overnachting binnen de gemeente. In de praktijk is dat veelal de verhuurder, de recreatieondernemer,

de exploitant van een accommodatie of een haven. De belastingplichtige is op grond van de

Gemeentewet en de verordening bevoegd de belasting te verhalen op degene ter zake van wiens

verblijf de belasting verschuldigd is.

Heffingsmaatstaf

De toeristenbelasting wordt geheven over het aantal overnachtingen in het belastingtijdvak.

Vervolgens wordt het aantal overnachtingen vermenigvuldigen met het tarief voor het betreffende

tijdvak.

Wie hoeft geen toeristenbelasting te betalen?

Ingevolge de verordening toeristenbelasting wordt geen belasting geheven voor het verblijf van:

 • -

  Personen die als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van

 • -

  zieken, gebrekkigen, hulpbehoevenden of bejaarden verblijft;

 • -

  Personen die verblijf houden aan boord van een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruik tot

 • -

  verpleging van zieken, gebrekkigen hulpbehoevenden en bejaarden;

 • -

  Personen die op last of bevel van de overheid binnen de gemeente verblijven;

 • -

  Van asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven onder verantwoordelijkheid van het

 • -

  centraal opvangorgaan Asielzoekers;

 • -

  Personen in een inrichting waarvoor op grond van andere belastingen of overeenkomsten een vergoeding aan de gemeente betaald wordt.

 

Afzien van toepassing forfaitaire berekeningswijze

Als in enig jaar het aantal daadwerkelijke overnachtingen op vaste stand- of ligplaatsen lager is dan

op grond van de forfaitaire berekening is bepaald kan de ondernemer vragen om de aanslag op grond

van het daadwerkelijke aantal overnachtingen vast te stellen.

 

Fiscaal compromis

Ten einde de administratieve lasten voor gemeente en ondernemers zo gering mogelijk te houden

kunnen de ondernemers opteren voor een aanslag op basis van een fiscaal compromis. De

ondernemer dient dit aan te geven op het aangiftebiljet. De heffingsambtenaar doet op basis van de

verstrekte gegevens een voorstel tot een compromis. Na overeenkomst over het voorstel bedoeld in

het vorige lid wordt de aanslag vastgesteld. Het vastgestelde bedrag geldt voor een door het College

vastgestelde periode van 3 jaar.

 

Deze toelichting is slechts een weergave in algemene bewoordingen. Er kunnen daarom geen rechten aan

worden ontleend. Alleen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is bepalend.

Bijlage B AANMELDING TOERISTENBELASTING

Kampen

AANMELDING TOERISTENBELASTING

Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan mensen die niet in de gemeente Kampen wonen,

moet u toeristenbelasting betalen. Dit mag u doorberekenen aan uw logés.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens

Bedrijfsnaam*: ……………………………………………………………………………………………………

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel*: ………………………………………………………

Eigenaar*: …………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum*: …………………………………………………………………………………………………

BurgerServiceNummer*: ……………………………………………………………………………………

Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer*: ………………………………………………………………………………………………

E-mail*: ……………………………………………………………………………………………………………

Straat en huisnummer*: …………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats*: ……………………………………………………………………………………………

Locatie/Verhuuradres

Straat en huisnummer*: ……………………………………………………………………………………

Postcode en plaats*: ……………………………………………………………………………………………

Soort verblijfsobject ( hotel, B&B, AirBnB, Campi………………………………………………

Aantal kamers/vakantiewoningen*: …………………………………………………………………

Aantal standplaatsen/Lilplaatsen/mobiele onderkomens*:

………………………………………………………………

Aantal bedden*: …………………………………………………………………………………………………

Gemiddelde logiesprijs per nacht*: …………………………………………………………………

Betaalt u bemiddelingskosten? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) *

Wie is/zijn uw bemiddelaar(s) (bemiddelingsbureau’s/vakantieverhuurwebsites)*:

 • 1.

  ……………………………………………………………………………………………………………

 • 2.

  ……………………………………………………………………………………………………………

 • 3.

  ……………………………………………………………………………………………………………

Prognose van de verwachte bruto omzet per jaar: …………………………………………

Startdatum van de exploitatie*: ………………………………………………………………………

Rechtsvorm*: ………………………………………………………………………………………………………

 

BTW

Bent u BTW-plichtig? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) *

Betaald u BTW over de toeristenbelasting? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) *

Staat de BTW op de gastennota vermeld? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) *

Staat de toeristenbelasting op de gastennota vermeld? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) *

Is dit aangemeld bij de (Rijks-) Belastingdienst? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) *

 

Boekhouder/accountant

Naam bedrijf*: ……………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer*: ………………………………………………………………………………………………

Straat en huisnummer*: ……………………………………………………………………………………

Postcode en plaats*: ……………………………………………………………………………………………

E-mail*: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Ondertekening

Ondergetekende verklaard de aanmelding naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………

  

Het aangifteformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden teruggestuurd aan:

 

Gemeente Kampen

T.a.v. de Teammanager Belastingen en Inning

Postbus 5009

8260 GA Kampen

U kunt daartoe gebruik maken van de bijgevoegde retourenveloppe, een postzegel is dan niet nodig.