Voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999

Geldend van 05-01-1999 t/m heden

Intitulé

Voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999

GEMEENTE WESTVOORNE

Burgemeester en wethouders van Westvoorne;

gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging;

BES LUIT E N:

 • 1.

  vast te stellen de voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999;

 • 2.

  in te trekken de voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, alsmede asverstrooiing op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne 1998.

Plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen

Artikel 1

 • 1. Vergunning tot het aanbrengen van gedenktekenen moeten worden aangevraagd onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening, op grond waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre het gedenkteken voldoet aan de te stellen eisen van welstand.

 • 2. Burgemeester en wethouders beschikken binnen 8 weken na binnenkomst op de aanvraag. De beschikking kan ten hoogste met 8 weken worden verdaagd.

Artikel 2

Alvorens een gedenkteken wordt geplaatst, moet daarop de letter of het nummer van de grafruimte zjjn aangebracht.

Artikel 3

Op de algemene graven mogen de gedenktekenen geen grotere oppervlakte beslaan dan 50 x 50 cm, met dien verstande dat voor een benedengraf een staande steen en voor een bovengraf een liggende steen wordt geplaatst.

Artikel 3a

Op de eigen urnengraven mogen de gedenktekenen geen grotere oppervlakte beslaan dan 60 x 60 cm, met dien verstande dat voor een benedenplaatsing een staande steen en voor een bovenplaatsing een liggende steen mag worden gezet.

Artikel 4

Een schuin liggende steen wordt alleen toegestaan, wanneer het talud schuin is; opstaande zijkanten zijn derhalve niet toegestaan. Bij zeer schuin liggende stenen kunnen nadere eisen worden gesteld met betrekking tot de ondersteuning van de voorkant. Staande stenen mogen niet breder zijn dan 1 meter en niet hoger dan 1 meter.

Artikel 5

Liggende stenen moeten los op een gewapend betonnen raam komen, dat niet buiten de steen mag uitsteken, behalve bij kleine stenen. Een betonnen onderplaat wordt niet toegestaan. Ramen van baksteen moeten eveneens op een betonraam worden gesteld.

Artikel 6

Op gedenktekenen worden geverfde letters niet toegestaan. Ingehakte letters worden toegestaan, mits deze 3 mm zijn ingehakt. Uitgespaarde gelakte letters worden toegestaan, wanneer deze tenminste 3 mm boven de grond uitsteken. Bij staande stenen mogen de letters niet groter zjjn dan 5 cm en bij liggende stenen niet groter dan 10 cm.

Artikel 7

Als materiaal voor gedenktekenen mogen de volgende steensoorten worden gebruikt: graniet, ettringer, tufsteen, pouillenay kalksteen, dolomiet, muschelkalksteen, obernkirchner zandsteen, hardsteen, syeniet, euvil en sierbeton. Duurzame materialen zoals kunststof, roestvrijstaal en glas zijn toegestaan.

Artikel 8

Binnen een raam van stenen zijn tegels toegestaan, als deze worden gelegd op een betonplaat van ±4 cm, mits deze plaat wordt gelegd in een sponning, rondom uitgespaard in het betonraam, met een oplegbreedte van tenminste 2,5 cm.

Artikel 9

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op gedenktekenen of een onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 10

De gedenktekenen moeten zuiver, zulks ten genoegen van het daartoe aangewezen personeel, worden gesteld.

Artikel 11

Alle sporen van afval, ontstaan door of tengevolge van werkzaamheden, moeten onzichtbaar worden gemaakt of opgeruimd.

Artikel 12

Geen vergunning zal worden verleend voor:

 • a.

  stenen met bloemen en foto's, emaillen of porseleinen schilden met foto's, trommels, houten borden, los marmergruis, los grind, schelpen, vaasblokken met gaten; vaste vaasblokken zijn wel toegestaan;

 • b.

  gietijzeren en geëmailleerde gedenkstenen, ijzeren hekken, palen of buizen met kettingen;

 • c.

  gedenktekenen, waarop of waarin verfstof of enig ander preparaat is aangebracht;

 • d.

  steenhouwwerk, waarop een inscriptieplaat is geschroefd;

 • e.

  beplanting hoger dan 60 cm.

Artikel 13

 • 1. De urn moet door de belanghebbende(n) worden aangeschaft.

 • 2. De afmetingen van de urn mogen maximaal zijn: 30 cm hoog en 20 cm breed.

 • 3. De urn moet zijn vervaardigd van een weerbestendige soort aardewerk, natuursteen, kunststof of metaal.

 • 4. Op de urn mag geen tekst worden aangebracht.

 • 5. De urn mag slechts één asbus bevatten.

Asverstrooiing op de algemene begraafplaats te Westvoorne

Artikel 14

 • 1. De asverstrooiing moet geschieden door de daarvoor door burgemeester en wethouders aangewezen persoon en op de aangewezen plaatsen.

 • 2. Het leggen van bloemen enz. is toegestaan op de daarvoor bedoelde terpen.

Incidentele asverstrooiing

Artikel 15

Onder incidentele asverstrooiing wordt verstaan: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 16

 • 1. Incidentele asverstrooiing is verboden op verharde delen van wegen en op gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriaterreinen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

Artikel 17

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

Slotbepalingen

Artikel 18

Vergunningen verleend op grond van de in artikel 19 genoemde ingetrokken voorschriften worden geacht te zijn verleend volgens deze voorschriften.

Artikel 19

Deze voorschriften treden in werking met ingang van de maandag volgende op de dag van bekendmaking. Met ingang van die datum vervallen de voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, alsmede asverstrooiing op de algemene begraafplaats te Westvoorne 1998.

Ondertekening

Rockanje, 5 januari 1999
Burgemeester en wethouders van Westvoorne
mr. J.M.C. Postema H.W.H. Krijgsman
secretaris burgemeester