Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent landinrichtingskosten Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant.

Geldend van 05-12-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent landinrichtingskosten Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant.

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 september 2017;

Gelet op artikel 91 van de Wet inrichting landelijk gebied en artikel 220 van de Provinciewet;

Overwegende dat in de provincie Noord-Brabant een aantal landinrichtingsprojecten, op basis van de Wet inrichting landelijk gebied, in de uitvoering is;

Overwegende dat de gezamenlijke eigenaren, van de in een herverkaveling betrokken onroerende goederen, aan de kosten van de landinrichting dienen bij te dragen, welke kosten worden omgeslagen zoals bepaald in de lijst der geldelijke regelingen;

Overwegende dat de provincie bevoegd is tot heffing en invordering van de over de eigenaren omgeslagen kosten, die worden geheven bij wege van een aanslag;

Overwegende dat het met het oog daarop noodzakelijk is dat daartoe door Provinciale Staten een heffingsverordening wordt vastgesteld;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  blok: blok als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet;

 • b.

  eigenaar: eigenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet;

 • c.

  herverkaveling: herverkaveling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet;

 • d.

  kopman: de eigenaar met het grootste aandeel zakelijk recht en bij gelijk aandeel zakelijk recht de oudste eigenaar;

 • e.

  lijst der geldelijke regelingen: lijst der geldelijke regelingen als bedoeld in artikel 62 van de wet;

 • f.

  wet: Wet inrichting landelijk gebied.

Artikel 2 Voorwerp van belasting

De heffing wordt opgelegd ter zake van de herverkavelingskosten waaraan eigenaren op grond van artikel 90 van de wet dienen bij te dragen.

Artikel 3 Belastingplichtige

De heffing wordt opgelegd aan iedere eigenaar die schuldplichtig is voor de over hem omgeslagen kosten zoals bepaald in de lijst der geldelijke regelingen.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarieven

De hoogte van de schuldplichtigheid van de eigenaren volgt uit de lijst der geldelijke regelingen met inachtneming van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde correctiefactor, bedoeld in artikel 90, vierde lid, van de wet.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De heffing wordt opgelegd bij wege van aanslag.

 • 2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak twee of meerdere eigenaren schuldplichtig zijn, wordt de aanslag ten name van de kopman gesteld.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1. De verschuldigde heffing wordt betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

 • 2. In afwijking van het eerste lid moet de heffing, indien deze meer bedraagt dan € 10.000,--, binnen zes weken na dagtekening van de factuur worden betaald.

Artikel 7 Vrijstelling

Indien de over een eigenaar omgeslagen kosten lager zijn dan € 100, -, worden deze niet geheven.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Door Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen vastgesteld bij of krachtens deze verordening buiten toepassing worden gelaten of kan daarvan worden afgeweken, voor zover toepassing gelet op het belang van het doel van deze regeling zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 17 november 2017

Provinciale Staten van Noord Brabant,

de voorzitter de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. mr. K.A.E. ten Cate