Regeling vervallen per 02-11-2017

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Glastuinbouw waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s

Geldend van 01-08-2017 t/m 01-11-2017

Intitulé

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Glastuinbouw waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s

Artikel 1 Openstelling en openstellingsgebied

 • 1.

  De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen die verdergaan dan de geldende Unie-normen of nationale normen.

 • 2.

  Deze openstelling geldt voor het deel van de beheergebieden van de waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa's dat gelegen is binnen de provincies Drenthe en Groningen dat is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij dit openstellingsbesluit.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 645.000,--, bestaande uit 50% waterschapsmiddelen en 50% provinciale middelen.

 • 1.

  Het deelsubsidieplafond beschikbaar voor activiteiten binnen de provincie Drenthe bedraagt € 465.000,--, waarvan:

  • a.

   maximaal € 220.000,-- beschikbaar voor het waterschap Vechtstromen;

  • b.

   maximaal € 245.000,-- beschikbaar voor het waterschap Hunze en Aa's.

 • 2.

  Het deelsubsidieplafond beschikbaar voor activiteiten binnen de provincie Groningen bedraagt maximaal € 180.000,--.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor alle in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling genoemde activiteiten.

Artikel 4 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling wordt een subsidie geweigerd indien de subsidie minder bedraagt dan € 25.000,--.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan de in artikel 4 van de Uitvoeringsregeling genoemde doelgroepen, behalve de doelgroep genoemd onder artikel 4, sub d.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling dient de aanvrager het aanvraagformulier met het model Projectplan en het model Begroting ingevuld in te dienen conform de daarvoor beschikbare formats.

 • 2.

  Indien van toepassing dient de aanvrager eveneens het model Machtigingsovereenkomst individuele subsidieaanvragen en het model Machtiging en samenwerkingsovereenkomst ingevuld in te dienen.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten consulteren de waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa's bij de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 7 Aanvraagperiode

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 november 2017.

Artikel 8 Toetsingscriteria

In aanvulling op artikel 8 van de Uitvoeringsregeling wordt ook voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de activiteit dient kosteneffectief te zijn uitgaande van economische doelmatigheid en milieuefficiëntie;

 • b.

  de activiteit voldoet aan de doelstellingen van de Uitvoeringsregeling en aan het aanvullende criterium dat de activiteit(en) zich richt(en) op het ondersteunen van glastuinbouwbedrijven bij het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en/of nutriënten naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

De volgende in artikel 9 van de Uitvoeringsregeling genoemde kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  lid 3

 • b.

  lid 5b, onder i, iii, v, vii, viii en ix

 • c.

  lid 5c, onder i

 • d.

  lid 5d, onder i, iii, iv, xvi en xviii

 • e.

  lid 5e, onder iv

 • f.

  lid 6a en lid 6b

 • g.

  lid 7.

Artikel 10 Subsidiehoogte

In aanvulling op artikel 11, lid 1a tot en met lid 1d, van de Uitvoeringsregeling geldt een maximumsubsidie van € 6.000,-- per individuele onderneming voor de kosten zoals genoemd in artikel 9, lid a tot en met lid e, van dit openstellingsbesluit.

Artikel 11 Overige verplichtingen

 • 1.

  Projecten dienen binnen drie jaar te zijn afgerond.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan Gedeputeerde Staten om uitstel worden verzocht op de in het vorige lid genoemde termijn.

 • 3.

  Projecten met een looptijd van langer dan één jaar dienen eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 • 4.

  Wanneer er sprake is van een aanvraag die naast activiteiten in de provincie Drenthe ook activiteiten in de provincie Groningen betreft, dient de aanvrager aan te tonen dat de aangevraagde subsidie voor de activiteiten in de provincie Groningen niet meer dan € 180.000,-- bedraagt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Dit openstellingsbesluit treedt in werking op 1 augustus 2017 en vervalt op 2 november 2017.

Toelichting

Wettelijk en bovenwettelijk

Onder 'wettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verplicht zijn volgens geldende Unie-normen of nationale normen of op korte termijn verplicht worden gesteld. Wettelijke activiteiten zijn uitgesloten van subsidie.

Onder 'bovenwettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verdergaan dan de geldende of op korte termijn ingevoerde Unie-normen of nationale normen. Voor bovenwettelijke activiteiten kunt u mogelijk subsidie ontvangen.

Subsidiabele activiteiten

De Uitvoeringsregeling heeft met name betrekking op projecten of activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling genoemde doelen. De projecten en activiteiten kunnen daarbij tevens bijdragen aan het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van klimaatveranderingen.

Subsidiehoogte

In de Uitvoeringsregeling is nadrukkelijk gekeken naar de staatssteunaspecten. In verband hiermee is er een koppeling gelegd met de Landbouwvrijstellingsverordening (Lvv). In laatstgenoemde verordening zijn steunpercentages opgenomen die verstrekt mogen worden aan landbouwers, zonder dat er sprake is van verboden staatssteun. In de Uitvoeringsregeling zijn deze percentages overgenomen.

Subsidiabel/subsidiabele kosten

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gewoonlijk berekend op basis van de gevraagde begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van uw subsidieproject. Niet alle kosten komen automatisch in aanmerking voor subsidie. De hoofdregel is dat het gaat om kosten die u redelijkerwijs moet maken om de activiteiten in uw project uit te voeren en dat de kosten rechtstreeks verbonden zijn met deze activiteiten.

Overige verplichtingen

Voor het aanvragen van subsidie kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden. Het gaat hierbij om het model Projectplan en het model Begroting (zie website provincie Drenthe https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket). Deze modellen moeten verplicht ingevuld worden voordat de subsidieaanvraag in behandeling genomen kan worden. Indien van toepassing moeten ook de modellen aangaande samenwerking en de machtigingsovereenkomsten ingevuld en ingediend worden.

Bijlage 1: Kaart begrenzing openstellingsbesluit

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening