Regeling vervallen per 07-06-2023

Deelverordening “Beleefbaar maken van Erfgoed

Geldend van 02-06-2017 t/m 06-06-2023

Intitulé

Deelverordening “Beleefbaar maken van Erfgoed

Zaaknummer: 1420567

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 • -

  gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

Vast te stellen de deelverordening “Beleefbaar maken van Erfgoed” behorend bij de Algemene subsidieverordening 2015.

De Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 is van toepassing op subsidies die op basis van deze deelverordening worden verleend.

1. Beleidsterrein Erfgoed: het beleefbaar maken van erfgoed middels

 • A.

  Het treffen van (toeristische) voorzieningen die eraan bijdragen dat specifiek monumenten en erfgoed alsmede het Verhaal van Hoorn voor bezoekers en inwoners duidelijker gepresenteerd en gecommuniceerd worden;

 • B.

  Het toegankelijk en/of zichtbaar maken van erfgoed voor inwoners en bezoekers;

 • C.

  Het realiseren van educatieprojecten die het bewustzijn van het Hoornse erfgoed en het Verhaal van Hoorn vergroten;

 • D.

  Het organiseren van activiteiten die het bewustzijn van het Hoornse erfgoed en het Verhaal van Hoorn vergroten;

 • E.

  Het versterken van de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte.

2. Incidentele Subsidie Erfgoed voor het beleefbaar maken van erfgoed.

Dit subsidiebudget is bedoeld voor incidentele initiatieven die een bijdrage leveren aan het beleefbaar maken van erfgoed binnen de onder A-E genoemde categorieën en leiden tot:

 • een stimulering van toerisme en de lokale economie in de gemeente Hoorn;

 • bewustwording van het Hoornse erfgoed en het Verhaal van Hoorn;

 • versterking van de ruimtelijke beeldkwaliteit.

Deze initiatieven zijn een aanvulling op het reguliere aanbod in gemeente Hoorn.

3. Voorwaarden subsidie

 • 1.

  De te subsidiëren activiteiten vallen onder de A-E genoemde categorieën;

 • 2.

  De te subsidiëren activiteiten vinden in de gemeente Hoorn plaats;

 • 3.

  Een aanvraag om subsidie uit dit budget dient minimaal acht weken voor de start van de te subsidiëren activiteiten te worden ingediend;

 • 4.

  De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet wordt bevonden door gemeente Hoorn;

 • 5.

  De initiatiefnemer doet melding van de aanvang en de gereedmelding van de activiteit;

 • 6.

  De aangevraagde subsidie is niet de enige bijdrage voor de activiteit en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting – tenminste 50% van de totale begrote kosten van het project worden bekostigd uit andere middelen dan deze subsidie.

 • 7.

  Alleen projecten zonder winstbejag komen voor subsidie in aanmerking.

4. Indieningsvereisten bij aanvraag

De schriftelijke aanvraag wordt in drievoud bij het college ingediend waarbij de volgende

stukken zijn bijgevoegd:

 • 1.

  Een beschrijving van het project of de activiteit en de locatie;

 • 2.

  Een gespecificeerde begroting van de kosten;

 • 3.

  Een planning van het project of de activiteiten;

 • 4.

  De gegevens van de aanvrager.

5. Criteria subsidie

Het verzoek tot toekennen van een incidentele subsidie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: moet het initiatief aan de onderstaande criteria voldoen.

 • 1.

  Het is een aanvulling op het reguliere erfgoed aanbod alsmede het culturele en/of toeristische aanbod in gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het geeft vorm aan het ‘Verhaal van Hoorn’ zoals beschreven in de Erfgoedvisie 2017 door het verbinden van erfgoed, stadspromotie en kunst en cultuur;

 • 3.

  Het levert een bijdrage aan de bewustwording van het Hoornse erfgoed en het Verhaal van Hoorn of de versterking van de ruimtelijke beeldkwaliteit.

6. Stimuleringsbijdragen

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 geldt het volgende:

 • 1.

  Per aanvraag zal nooit meer dan 50% van de totale kosten worden toegekend;

  • a.

   Voor categorie, genoemd onder artikel 1, lid A van deze verordening met een maximaal bedrag van € 5000,--;

  • b.

   Voor categorie, genoemd onder artikel 1, lid B van deze verordening met een maximaal bedrag van € 10 000,--;

  • c.

   Voor categorie, genoemd onder artikel 1, lid C van deze verordening met een maximaal bedrag van € 5000,--;

  • d.

   Voor categorie, genoemd onder artikel 1, lid D van deze verordening met een maximaal bedrag van € 5000,--;

  • e.

   Voor categorie, genoemd onder artikel 1, lid E van deze verordening met een maximaal bedrag van € 10 000,--.

 • 2.

  In het geval van een doorlopend meerjarig project is het mogelijk een jaarlijkse bijdrage te vragen gedurende de uitvoering en looptijd van het project;

  • a.

   De totale bijdrage kan nooit meer zijn dan het maximale per project toe te kennen bedrag.

7. Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 kan het college een subsidie weigeren:

 • 1.

  Wanneer de aanvraag en / of het initiatief niet, of in onvoldoende mate, voldoet aan de in deze deelverordening omschreven voorwaarden;

 • 2.

  Wanneer binnen hetzelfde kalenderjaar al een subsidie is toegekend;

 • 3.

  Wanneer voor dezelfde activiteit als eens subsidie is toegekend;

 • 4.

  Wanneer het beschikbare budget niet toereikend is.

8. Gereedmelding

 • 1.

  De gereedmelding van de werkzaamheden dient binnen 4 weken na uitvoering van de werkzaamheden bij het college plaats te vinden.

 • 2.

  Bij gereedmelding dient tevens te worden ingediend:

  • a.

   Een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten;

  • b.

   Alle betalingsbewijzen of een accountantsverklaring;

  • c.

   Een verklaring dat bij de uitgevoerde werkzaamheden is voldaan aan de voorwaarden verbonden aan de toekenning van de bijdrage (indien verplicht gesteld).

9. Intrekking toekenning

 • 1.

  Het college kan een toekenning geheel op gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden;

  • b.

   De stimuleringsbijdrage is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Het college trekt de toekenning in ieder geval in indien de aanvrager meldt dat het desbetreffende initiatief niet wordt uitgevoerd;

 • 3.

  Bij de intrekking kan het college de al betaalde stimuleringsbijdrage geheel of gedeeltelijk en met vergoeding van de wettelijke rente terugvorderen, eventueel onder de mogelijkheid van beslaglegging.

10. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Slotbepalingen

11. Overgangsbepalingen

Deze deelverordening is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze deelverordening zijn verleend of vastgesteld.

12. Inwerkingtreding

Deze deelverordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening “Beleefbaar maken van Erfgoed’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Hoorn, 23 mei 2017

De griffier, De voorzitter,

Ondertekening