Regeling vervallen per 16-12-2020

Verordening van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch houdende regels omtrent Drechtwerk (Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch)

Geldend van 01-06-2017 t/m 15-12-2020

Intitulé

Verordening van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch houdende regels omtrent Drechtwerk (Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch)

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

Overwegende:

 • dat het Parkschap in het kader van social return on investment bij het groenonderhoud gebruik wenst te maken van de inzet van mensen met een beperking;

 • dat het Parkschap het beheer en onderhoud en de exploitatie op zich heeft genomen van de recreatieterreinen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch op het Eiland van Dordrecht;

 • dat het gewenst is om uit de doelgroep mensen uit de eigen regio in te zetten;

 

Gelet op de artikelen 51 en 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 4, tweede lid sub m van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

 

Besluit:

 

Vast te stellen de hierna volgende:

 

Verordening uitsluitend recht Drechtwerkgroenonderhoud Biesbosch

Artikel 1

Aan de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk wordt, bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking komende partijen, het recht voorbehouden ten behoeve van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch nader te omschrijven werkzaamheden uit te voeren in het kader van het onderhoud van het openbaar groen, in de op de als bijlage 1 t/m 3 bij deze verordening gevoegde kaarten aangegeven gebieden:

 • a.

  De recreatiegebieden in de Noorderdiepzone, voor zover deze in beheer zijn bij het Parkschap;

 • b.

  Het dagrecreatieterrein ten noorden van de Noorderdiepzone;

 • c.

  Oost-Zuidhaven;

 • d.

  Crayenstein;

 • e.

  Hollandsche Biesbosch (Merwelanden).

Artikel 2

 • 1. Bij de prijsafspraken wordt door beide partijen de marktconformiteit in prijs-kwaliteits-verhouding bewaakt.

 • 2. De gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk als uitvoerder van de sociale werkvoorziening, is verplicht marktconforme tarieven te hanteren.

 • 3. De gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk is verplicht bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van deze verordening, toepassing te geven aan het (Europese) aanbestedingsrecht.

 • 4. Concrete afspraken over de inhoud en uitvoering van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden alsmede over de daaraan te stellen kwaliteitseisen en de daarvoor in rekening te brengen kosten worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald “Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch”.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 7 april 2017

de voorzitter

P.J. Heijkoop

de secretaris

D.C.H. Verheijen

Bijlage 1 Beheergrenzen Noorderdiepzone

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Beheergrenzen dagrecreatieterrein

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 Beheergebieden Oost-Zuidhaven, Crayenstein, Hollandsche Biesbosch (Merwelanden

afbeelding binnen de regeling