Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende kostentoedeling watersysteembeheer Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende kostentoedeling watersysteembeheer Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel;

Op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 19 juli 2016;

Gelet op de artikelen 120 en 122 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende ontwerp kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Kosten voor het watersysteem: netto-kosten van de kostendrager watersysteembeheer zoals opgenomen in de begroting van het waterschap en die gedekt worden met behulp van de watersysteemheffing;

 • b.

  gebied van het waterschap: het gebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin de zorg voor het watersysteem aan het waterschap is opgedragen;

 • c.

  ingezetenen: degenen die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats hebben in het gebied van het waterschap en aldaar gebruik hebben van woonruimte;

 • d.

  zakelijk gerechtigden ongebouwd, niet zijnde natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn in het gebied van het waterschap;

 • e.

  zakelijk gerechtigden natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht in het gebied van het waterschap het genot hebben van natuurterreinen;

 • f.

  zakelijk gerechtigden gebouwd: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van gebouwde onroerende zaken in het gebied van het waterschap;

 • g.

  buitendijks gelegen onroerende zaken: onroerende zaken die geheel of gedeeltelijk buiten de primaire waterkeringen, voor zover deze onroerende zaken niet tegen hoog buitenwater worden beschermd door een zomerkade, en waarvan de gebiedsbegrenzing is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 • h.

  waterbergingsgebieden: gebieden die integraal onderdeel uitmaken van het watersysteem en periodiek vanuit het oppervlaktewatersysteem kunnen overstromen, daartoe ruimtelijk zijn bestemd en als zodanig in de legger van het waterschap zijn opgenomen;

 • i.

  bemalen gebieden: delen van het waterschapsgebied die niet vrij afwateren en delen van het waterschapsgebied waarin uit lager gelegen gebieden water wordt opgemalen;

 • j.

  glasopstanden: constructie van staand glas of staande constructie van met glas overeenkomend materiaal die bedrijfsmatig wordt aangewend voor de teelt of kweek van gewassen.

Artikel 2 Kostentoedeling watersysteembeheer

 • 1. De kosten voor het watersysteembeheer worden als volgt aan de heffingplichtige categorieën toegedeeld:

  • a.

   37,0% aan de ingezetenen;

  • b.

   15,4% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

  • c.

   0,3% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

  • d.

   47,3% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 • 2. De waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid, onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waarde peildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3. De waarde peildatum is 1 januari 2015.

Artikel 3 Tariefdifferentiatie

Buitendijks gelegen onroerende zaken

 • 1.

  Voor buitendijks gelegen ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn en voor buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken wordt een tariefdifferentiatie als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van de Waterschapswet, toegepast. Het tarief na toepassing van de tariefdifferentiatie is 75% lager dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor elk van deze categorieën geldt.

Verharde openbare wegen

 • 2.

  Voor verharde openbare wegen wordt een tariefdifferentiatie als bedoeld in artikel 122, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapwet, toegepast. Het tarief na toepassing van de tariefdifferentiatie is 100% hoger dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.

Artikel 4 Cumulatie van tariefdifferentiatie

 • 1. De tariefdifferentiatie voor:

  • a.

   verharde openbare wegen, genoemd in artikel 3, tweede lid, wordt naast de tariefdifferentiaties voor ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn en die gelegen zijn in buitendijkse gebieden als bedoeld in het eerste lid van artikel 3, toegepast.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het algemeen bestuur van 5 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van deze bepaling genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3. Deze verordening vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2017.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 8 november 2016,

de secretaris-directeur,

drs. C. Roos

de dijkgraaf,

drs. H. Th. M. Pieper