Winkeltijdenverordening Hengelo

Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening Hengelo

De raad van de gemeente Hengelo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 maart 2016 nummer 2016488;

gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de volgende:

Winkeltijdenverordening Hengelo

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  de winkel: hetgeen in artikel 1 van de wet daaronder verstaan wordt;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de raad: de gemeenteraad van Hengelo;

 • e.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 4 mei na 19 uur, 24 december na 19 uur, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • f.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

Artikel 2 Vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet geldt een algemene vrijstelling.

 • 2.

  De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid geldt tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen of werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 3.

  De ontheffing kan worden verleend in het geval van:

  • a.

   levensmiddelenwinkels met een maximum van 200 m2 bedrijfsvloeroppervlak;

  • b.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard als bijvoorbeeld feestelijkheden, evenementen, bijeenkomsten of promotieacties.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

 • 3.

  De aanvrager wordt schriftelijk van de verdaging op de hoogte gesteld voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderende omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen 6 maanden na afgifte van de ontheffing;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7

Vervallen

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen personen.

Artikel 9 Intrekking voorgaande regeling

 • a.

  De Winkeltijdenverordening Hengelo 2015, vastgesteld op 11 februari 2015, wordt ingetrokken.

 • b.

  Alle ontheffingen en vrijstellingen krachtens de Winkeltijdenverordening Hengelo 2015 blijven van kracht tot 3 maanden na inwerkingtreding van de Winkeltijdenverordening Hengelo.

 • c.

  Verleende ontheffingen op basis van artikel 5 Verordening Winkeltijden Hengelo 2005 of artikel 9 Winkeltijdenverordening Hengelo 2014 blijven van kracht indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3 van de Winkeltijdenverordening Hengelo.

Artikel 10 Inwerkingtreding en Citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2016.

2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Winkeltijdenverordening Hengelo.”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 mei 2016.

De voorzitter, De griffier,