Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2008

Geldend van 01-04-2008 t/m heden

Intitulé

DE VERORDENING

De raad van de gemeente Zandvoort:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 04 maart 2008, nr. 2008/2087;

gelet op de overwegingen van de commissie Raadszaken van18 maart 2008;

gelet op artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening;

gelet op het advies van de Ondernemingsraad van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland

besluit de volgende verordening, inclusief toelichting vast te stellen:

“Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008”

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort;

 • b.

  De raad: de gemeenteraad van Zandvoort.

 • c.

  De Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.

 • d.

  Belanghebbende: de persoon die over een indicatie voor de Wsw beschikt en woonachtig is in de gemeente Zandvoort.

 • e.

  Cliëntenraad: de cliëntenraad als bedoeld in artikel 2 van de Wsw. De Ondernemingsraad Paswerk vervult de rol van cliëntenraad Wsw.

Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

DOELSTELLING

Artikel 2

Met de instelling van de cliëntenraad Wsw beoogt het College advies te vragen ten aanzien van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid ten aanzien van belanghebbenden en de Wsw.

TAKEN

Artikel 3

 • 1. De Cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College over alle onderwerpen die beleid en uitvoering van de Wsw betreffen.

 • 2. De Cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele belanghebbenden, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

WERKWIJZE

Artikel 4

 • 1. De Cliëntenraad voert zijn taken voornamelijk uit in zijn overlegvergadering.

 • 2. Het College wordt in de overlegvergadering van de Cliëntenraad vertegenwoordigd door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem.

 • 3. De Cliëntenraad brengt na bespreking in de overlegvergadering binnen twee weken schriftelijk advies uit.

 • 4. Het College beantwoordt het advies van de Cliëntenraad schriftelijk na vaststelling van de beleidsnota door het College.

 • 5. Het advies van de Cliëntenraad en het antwoord van het College maken onderdeel uit van de nota.

DE INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 5

 • 1. Het College draagt zorg voor een tijdige, dat wil zeggen uiterlijk twee weken voor de overlegvergadering, informatievoorziening richting de Cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de Cliëntenraad behoren.

 • 2. Beleidsnota’s worden onder embargo aan de Cliëntenraad ter advisering voorgelegd, voorafgaand aan behandeling in een collegevergadering.

 • 3. Het embargo wordt opgeheven nadat het College de betreffende beleidsnota’s openbaar heeft gemaakt.

EVALUATIE

Artikel 6

Het College evalueert eens per twee jaar het functioneren van de Cliëntenraad en eventueel vaker indien de Cliëntenraad, het College of de Gemeenteraad tussentijdse evaluatie noodzakelijk acht.

HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 7

In gevallen waarin de verordening niet voorziet, voorziet het College, na daartoe advies te hebben ingewonnen bij de Cliëntenraad.

CITEERTITEL

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Overgangsrecht (n.v.t.)

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2008.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2008”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 april 2008

De griffier
De voorzitter

Toelichting op de verordening

Op 1 januari 2008 is de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van kracht geworden.

Artikel 2 Wsw stelt dat de Gemeenteraad in een verordening moet vastleggen hoe zij vorm en inhoud geeft aan cliëntenparticipatie. Met deze ‘Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening’ voldoet de gemeenteraad aan bovengenoemde verplichting.

De Colleges van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort hebben de Ondernemingsraad van het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland, kortweg Paswerk, gevraagd te fungeren als cliëntenraad in de zin van de Wsw.

Omdat de betrokken gemeenten ernaar streven gezamenlijk beleid te voeren in het kader van de Wsw, geldt deze verordening voor alle betrokken gemeenten en vertegenwoordigt de gemeente Haarlem de overige gemeenten.

De Cliëntenraad adviseert rechtstreeks – door middel van een bijlage bij de nota - aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over alle beleidsmatige onderwerpen samenhangende met de Wet sociale werkvoorziening en vallend onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Te denken valt aan wachtlijstbeheer, begeleid werken, persoonsgebonden budget.

De Cliëntenraad adviseert niet over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele belanghebbenden. Hiervoor gelden de binnen Paswerk en de gemeenten geldende procedures in het kader van bezwaar en beroep.

In principe worden gemeentelijke beleidsnota’s in een conceptversie ter discussie aan de Cliëntenraad aangeboden opdat beleidsbeïnvloeding in een vroeg stadium kan plaatsvinden. Kaderstellende beleidsnota’s worden dan ook bij voorkeur twee keer geagendeerd: ter discussie en ter advisering. Gedurende deze periode heeft de Cliëntenraad voldoende gelegenheid om een advies op te stellen. Indien de beleidsnota ter advisering wordt voorgelegd, dan brengt de Cliëntenraad het gevraagde advies in principe binnen één week uit na de overlegvergadering.

Het College beantwoordt het advies van de Cliëntenraad schriftelijk binnen een week na vaststelling van de beleidsnota door . In het antwoord staat beargumenteerd welke onderdelen van het advies zijn overgenomen en welke niet.

De praktische gang van zaken wordt uitgevoerd door de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem.