Verordening onkostenvergoeding wethouders

Geldend van 01-01-1992 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1992

Intitulé

Verordening onkostenvergoeding wethouders

De raad der gemeente Boekel;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 1992;

Gelet op artikel 100, derde lid, van de gemeentewet, de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 18 oktober 1991, nr. BW91/U1124 en het schrijven van de Vereniging van Nederlanse Gemeenten d.d.. 4 februari 1992, nr. 92/29-ARZ/200521;

b e s l u i t :

I.vast te stellen de volgende “Verordening onkostenvergoeding wethouders”

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Artikel 1

Algemene maatregel van bestuur: De bij circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 18 oktober 1991, nr. BW91/U1124, aangekondigde algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2

 • 1.

  De wethouders kunnen individueel aanspraak maken op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Vergoeding van deze kosten zal plaats vinden op basis van het Verplaatsingskostenbesluit 1989, vastgesteld bij koninklijk besluit van 6 oktober 1989, stb. 424.

 • 2.

  De wethouders kunnen individueel zakelijke kolometers voor niet woon-werkverkeer declareren. Vergoeding van deze kosten zal plaats vinden op basis van het Reisbesluit 1971, vastgesteld bij koninklijk besluit van 15 december 1970, stb. 602.

 • 3.

  De wethouders kunnen individueel de kosten van zakelijk gebruikte maaltijden en de kosten voor overnachting voor niet woon-werkverkeer, welke niet zijn begrepen in de tegemoetkoming in de algemene onkosten, declareren na overlegging van bewijsstukken. Vergoeding zal plaats vinden tot 100 % van het bedrag van de declaratie.

 • 4.

  De wethouders ontvangen per kalenderjaar een tegemoetkoming in de algemene onkosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij algemene maatregel van bestuur behorende tabel, zoals die bedragen telken jare door de minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in de klasse, waartoe de gemeente Boekel behoort.

De kosten die geacht worden te worden bestreden door deze algemene onkostenvergoeding zijn:

  • ·

   cursussen, seminars, symposia, congressen

  • ·

   excursies, incl. verblijfkosten

  • ·

   vakliteratuur

  • ·

   vereniging van raadsleden

  • ·

   afschrijving tekstverwerker met toebehorende faxapparatuur, andere technische middelen (excl. telefoon)

  • ·

   zakelijke telefoonkosten (uitsluitend gesprekskosten)

  • ·

   portokosten en fotokopieën

  • ·

   bijdrage in de kosten van fractie-assistent/ fractie-weekends/ vergaderkosten fractie/secretariaat van de fractie

  • ·

   representatiekosten (bijv. attenties bij receptie)

  • 5.

   Diegene, die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar wethouder is geweest, ontvangt de tegemoetkoming in de algemene onkosten, als bedoeld in het vierde lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij/zij het wethouderschap heeft bekleed.

Artikel 3

De in deze verordening bedoelde onkostenvergoeding ingevolge artikel 2, lid 4, wordt na afloop van elk kalenderkwartaal aan de rechthebbende uitbetaald. De bedoelde vergoedingen ingevolge artikel 2, lid 1, 2 en 3, worden uitbetaald na indiening van een declaratie.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening onkostenvergoeding wethouders”.

II.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1992.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op
26 maart 1992
de secretaris, de voorzitter,