Woonschepenverordening Oss 1994

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Intitulé

Woonschepenverordening Oss 1994

Artikel 1

Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonschepen: schepen uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot woning bestemd als bedoeld in artikel 1 van de Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918;

 • b.

  kanaal: Burgmeester Delenkanaal en de bij het kanaal behorende dijken, wegen, kanalen, oevers, aanlegplaatsen, bruggen, sluis, grond- en kanaalwerken;

 • c.

  wet: Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918, staatsblad 492;

Artikel 2. Ligplaatsen

Voor het doen verblijven van woonschepen in het kanaal worden ten hoogste twee ligplaatsen aangewezen in het gedeelte ten noorden van de sluis, aan de westkant, ter hoogte van de kom van Macharen (gemeente Oss).

Artikel 3. Verbodsbepalingen

Het is de eigenaar of gebruiker van een woonschip verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders ligplaats in te nemen op de in artikel 2 bedoelde plaatsen.

Artikel 4

Het is de eigenaar of gebruiker van een woonschip verboden buiten de in artikel 2 genoemde plaatsen in het kanaal ligplaats in te nemen. Het vorenstaande lijdt enkel uitzondering indien een gebruiker of bewoner die in het bezit is van een vergunning tot het innemen van een ligplaats als vermeld in artikel 2, voor tijdelijke doeleinden door of namens burgemeester en wethouders toestemming of opdracht is verleend tot het innemen van een andere ligplaats.

Artikel 5. Vergunning ligplaats

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een vergunning verlenen voor het innemen van een ligplaats op de in artikel 2 genoemde plaatsen.

 • 2. Een vergunning kan worden verleend indien wordt voldaan aan de eisen gesteld in de wet.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen alleen strekken tot bescherming van het belang van de bruikbaarheid van de ligplaatsen en de veiligheid op het water.

Artikel 6. weigeringsgronden ligplaatsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 4 wordt geweigerd indien:

 • a.

  geen ligplaats meer beschikbaar is;

 • b.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het woonschip niet wordt gebruikt voor permanente bewoning;

 • c.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat anderszins niet wordt voldaan aan bij of krachtens deze verordening of de wet gestelde voorschriften.

Artikel 7. Intrekking ligplaatsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 wordt ingetrokken indien:

 • a.

  de gegevens als vermeld in de vergunning niet meer overeenstemmen met de werkelijke situatie, en de houder(s) niet binnen het tijdstip van drie maanden na dagtekening van de ligplaatsvergunning een verzoek tot wijziging hebben ingediend;

 • b.

  de houder van een vergunning niet binnen zes maanden na dagtekening van de vergunning beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • c.

  een aan de vergunninghouder verleende vergunning bedoeld in artikel 2 van de wet heeft opgehouden van kracht te zijn en de houder van de vergunning niet binnen een half jaar daarna over een nieuwe vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet beschikt;

 • d.

  indien de gebruiker belemmeringen veroorzaakt aan het verkeer te water;

 • e.

  anderszins niet langer wordt voldaan aan het bij of krachtens deze verordening gestelde.

Artikel 8. Strafbepaling

Overtreding van bepalingen van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

Artikel 9. Overgangs- en slotbepalingen

Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

Artikel 11.

Deze verordening kan worden aangehaald als : " Woonschepenverordening Oss 1994 ".

Artikel 12

.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking nadat zij op de gebruikelijke wijze is bekendgemaakt.

 • 2.

  Vergunningen die zijn verleend krachtens de Woonschepenverordening vastgesteld door de kanaalraad ingevolge artikel 5 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Burgemeester Delenkanaal, worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 1994

De gemeenteraad voornoemd,

De secretaris, De voorzitter