Regeling vervallen per 24-10-2014

Verordening klachtbehandeling Waalre

Geldend van 01-03-2012 t/m 23-10-2014

Intitulé

Verordening klachtbehandeling Waalre

VERORDENING KLACHTBEHANDELING

De raad van de gemeente Waalre, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Waalre, ieder voor zover betreft zijn eigen bevoegdheden en taken,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2012 nr. 05

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en op het bepaalde in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

                                     B E S L U I T E N:

vast te stellen de volgende Verordening klachtbehandeling Waalre.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.klacht:

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop een gemeentelijk bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

b. klager:

Degene die een klacht indient.

c. klaagschrift:

Een schriftelijke klacht.

d. gedraging:

Het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon

handelen of nalaten te handelen door een bestuursorgaan.

e. bestuursorgaan:

1. de gemeenteraad;

2. het college van burgemeester en wethouders;

3. de burgemeester.

f. beklaagde:

Degene op wie de klacht betrekking heeft.

g. ontvanger van de klacht:

Degene tot wie de klager zich als eerste heeft gericht.

i. klachtencoördinator :

Degene die belast is met de taken zoals beschreven in artikel 3 van deze verordening.

j. klachtenregistratiesysteem:

Het registratiesysteem, bijgehouden door en in beheer van de klachtencoördinator in verband met de behandeling van klachten.

k. klachtbehandelaar:

Degene die op grond van artikel 7 belast is met de behandeling en afdoening van de ingediende klacht.

l. de Nationale Ombudsman:

Het Instituut Nationale Ombudsman te 's-Gravenhage zoals geregeld in artikel 78a Grondwet.

m. Awb:

De Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een

  bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

 • 2 Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een

  bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

 • 3 Zodra naar tevredenheid van de klager aan zijn klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot verdere behandeling van de klacht.

Artikel 3 Klachtencoördinator

 • 1 De gemeentesecretaris wijst een klachtencoördinator aan die belast is met de in lid 3 genoemde taken.

 • 2 De gemeentesecretaris wijst voorts één of meer plaatsvervangers van de klachtencoördinator aan.

 • 3 De klachtencoördinator heeft de volgende taken:

  • 1.

   toetsen van een klacht op ontvankelijkheid en het melden van zijn conclusie

  • 2.

   dienaangaande aan de klachtbehandelaar;uitvoering geven aan het bepaalde in artikel 6 voor zover op hem van toepassing;

  • 3.

   bewaken van de tijdige en correcte behandeling en afdoening van klachten;

  • 4.

   signaleren van tendensen op basis van afgehandelde klachten en het adviseren van het bestuursorgaan over in verband daarmee te treffen maatregelen;

  • 5.

   bijhouden van het volledige dossier van iedere in behandeling genomen klacht; optreden als contactpersoon voor de Nationale Ombudsman namens de gemeente en verrichten van alle daarmee samenhangende werkzaamheden;

  • 6.

   adviseren van het bestuursorgaan naar aanleiding van de bevindingen van de Nationale Ombudsman..

  • 7.

   opstellen van een jaarverslag;

  • 8.

   verrichten van alle overige, niet genoemde werkzaamheden, die in het kader van deze verordening noodzakelijk zijn.

Artikel 4 Ontvankelijkheid

 • 1 Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien deze betrekking heeft op een gedraging als bedoeld in artikel 9:8, lid 1 en lid 2 van de Awb.

 • 2 Een klaagschrift wordt niet in behandeling genomen, indien niet is voldaan aan de

  vereisten als genoemd in artikel 9:4, lid 2, van de Awb.

   

Artikel 5 Mondelinge klachten

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend. Een mondeling ingediende klacht wordt op schrift gesteld, indien klager daar nadrukkelijk om verzoekt. De op schrift gestelde klacht wordt ter tekening voorgelegd aan de klager.

Artikel 6 Behandeling van klaagschriften

 • 1.

  Bij het indienen van een klacht kan gebruik worden gemaakt van een door de gemeentesecretaris vastgesteld klachtenformulier.

 • 2.

  Een klaagschrift kan ook per e-mail worden ingediend.

 • 3.

  Een per e-mail ingediende klacht wordt door de ontvanger ervan doorgezonden naar de klachtencoördinator. De klachtencoördinator zet zonodig de vereiste stappen om een per e-mail ingediende klacht als klaagschrift in behandeling te kunnen nemen.

 • 4.

  Een klaagschrift wordt direct ter kennis gebracht van de klachtencoördinator, die ditregistreert in het klachtenregistratiesysteem.

 • 5.

  De klachtencoördinator stelt het klaagschrift in handen van degene die op grond vanartikel 7 van deze verordening als klachtbehandelaar is belast met de behandeling enafdoening ervan.

 • 6.

  De klachtencoördinator stuurt de klager schriftelijk bericht over wie de klacht zalbehandelen en hoe de verdere gang van zaken is. Hij stuurt een afschrift van dit bericht en van het klaagschrift naar de beklaagde.

Artikel 7 Klachtbehandelaar

Een klacht wordt behandeld door:

de gemeentesecretaris, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van een afdelingshoofd betreft, dan wel bij een afdeling overstijgende klacht.

een afdelingshoofd, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging betreft van een ambtenaar werkzaam op en/of onder verantwoordelijkheid van zijn/haar dienst.

de burgemeester, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een

gedraging van de gemeentesecretaris betreft.

de burgemeester, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een

gedraging van een wethouder of het college betreft.

de loco-burgemeester, namens de burgemeester, indien het een gedraging van de

burgemeester betreft.

de voorzitter van de raad, namens de raad, indien het een gedraging van de gemeenteraad betreft.

de voorzitter van de raad, namens de raad, indien het een gedraging van de raadsgriffier

betreft.

2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, wijst het college van burgemeester en wethouders een klachtbehandelaar aan.

 

Artikel 8 Behandeling door klachtbehandelaar

 • 1 De klachtbehandelaar stelt de klager en de beklaagde in de gelegenheid om te worden

  gehoord.

   

 • 2 Indien de klacht naar het oordeel van de klachtbehandelaar niet-ontvankelijk is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, kan van het horen worden afgezien.

 • 3 De klager, dan wel de beklaagde, kan verzoeken om afzonderlijk te worden gehoord.

 • 4 De klachtbehandelaar maakt een verslag van het horen en biedt betrokkenen de

  mogelijkheid van verificatie van het verslag.

   

 • 5 De klachtbehandelaar verwerkt zijn bevindingen, zijn oordeel over de klacht en eventuele maatregelen ter verbetering in een brief aan de klager. Een afschrift van deze brief wordt toegezonden aan de beklaagde, diens leidinggevende en de klachtencoördinator.

  In de brief wordt tevens melding gemaakt van de mogelijkheid voor klager om, indien hij

  niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht, zich ter zake te wenden tot de

  Nationale Ombudsman.

   

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening klachtbehandeling Waalre".

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

De Verordening Klachtbehandeling, vastgesteld bij besluit d.d. 6 februari 2007 wordt ingetrokken op de dag dat de ‘Verordening klachtbehandeling Waalre’ in werking treedt.

 

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Waalre in zijn openbare vergadering van 7 februari 2012,
de griffier de voorzitter.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waalre in de vergadering van 3 januari 2012..
 
Aldus vastgesteld door de burgemeester op 3 januari 2012.