Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht

Geldend van 21-04-1938 t/m heden

Intitulé

Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 1995 Nr. 32

(Huish. Verordeningen).

De Raad der gemeente Utrecht

Gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 1 april 1938, nr. 552/4 A.Z. (Gedrukte Verzameling 1938, nr. 77):

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING op het gemeenteblad van Utrecht

Artikel 1

  • 1. Er is een gemeentelijk blad, dat den titel draagt “Gemeenteblad van Utrecht”, en waarin jaarlijks van 1 af genummerd, worden opgenomen de verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd, de verordeningen betreffende de plaatselijke belastingen en voorts andere verordeningen, reglementen of besluiten, welke naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders voor opneming in dit blad in aanmerking komen.

  • 2. De vorm, waarin het gemeenteblad verschijnt, alsmede het aantal exemplaren, dat daarvan wordt uitgegeven, wordt vastgesteld door Burgemeester en Wethouders.

Artikel 2

Het gemeenteblad wordt op door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze voor het publiek verkrijgbaar gesteld tegen betaling van het in de Verordening op de heffing van leges vastgestelde tarief.

Artikel 3

Van elk nummer van het gemeenteblad, waarin een verordening is opgenomen, waarvan afkondiging is geschied, wordt een exemplaar bewaard, aan welks voet Burgemeester en Wethouders den dag vermelden, waarop de afkondiging heeft plaats gehad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van den Raad, gehouden 21 April 1938.

De Voorzitter,

TER PELKWIJK.

De Secretaris,

J. DE LANGE