Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Geldend van 21-12-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van

het besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1.

Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 • b.

  het besluit: besluit Burgerlijke Stand 1994 (Stb. 1994, 160).

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Gilze en Rijen of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door de gemeenteraad (art. 183 gemeentewet oud) dan wel door het college van burgemeester en wethouders (art. 16 boek 1 Burgerlijk Wetboek).

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Gilze en Rijen of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (art. 16 boek 1 Burgerlijk Wetboek).

 • f.

  gemeentehuis: alle gebouwen die bij besluit van het gemeentebestuur als zodanig zijn aangewezen.

 • g.

  de domeinmanager: het hoofd van de afdeling, dat verantwoordelijk is voor de burgerlijke stand.

Artikel 2.

Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het college benoemt met inachtneming van het bepaalde in titel 4, afdeling 1 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:

 • a.

  ambtenaren van de burgerlijke stand, behorende tot de ambtenaren van de gemeente Gilze en Rijen

 • b.

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, te weten de burgemeester, de wethouders en raadsleden.

 • c.

  buitengewone amtenaren van de burgerlijke stand, te weten oud-burgemeesters, oudwethouders en oud-raadsleden.

 • d.

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand die vast inzetbaar zijn voor het regelmatig voltrekken van huwelijken.

 • e.

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand die inzetbaar zijn voor het incidenteel voltrekken van een huwelijk.

Artikel 3.

Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder a. wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente Gilze en Rijen

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder b. wordt benoemd voor de periode dat hij een van de desbetreffende ambten uitoefent.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder c. wordt benoemd voor de dag waarop het huwelijk wordt voltrokken.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder d. wordt voor een periode van een kalenderjaar benoemd. Na afloop van de benoemingstermijn kan herbenoeming geschieden voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode indien betrokkene naar het oordeel van de domeinmanager voldoende functioneert.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder e. wordt benoemd voor de dag waarop het huwelijk wordt voltrokken. Benoeming kan alleen plaatsvinden indien betrokkene in een andere gemeente is benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, deze benoeming nog actueel is en betrokkene is beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 4.

Leiding van de werkzaamheden

De domeinmanager is belast met de dagelijkse leiding van de burgerlijke stand. Hieronder wordt tevens begrepen:

 • a.

  de zorg voor het in behoorlijke staat onderhouden van de registers van de burgerlijke stand en van het overige archief van de burgerlijke stand.

 • b.

  de verdeling van de werkzaamheden van de in artikel 2 onder a. genoemde ambtenaren van de burgerlijke stand, de in artikel 2 onder d. genoemde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en het personeel van de afdeling facilitaire zaken.

 • c.

  het, voor zover nodig, doen uitvoeren van werkzaamheden, tot het verrichten waarvan de medewerking van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij enig wettelijk voorschrift is bevolen of door de overheid is ingeroepen.

Artikel 5.

Werkzaamheden

 • 1.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder a. en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand bedoeld in artikel 2 onder d. verrichten hun werkzaamheden conform de opdracht van de domeinmanager.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder b., c. en e. worden incidenteel belast met de voltrekking van huwelijken, indien zij de wens daartoe tijdig te kennen geven aan de domeinmanager.

 • 3.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2 onder a. en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2 onder d. verrichten alle werkzaamheden die bij of krachtens de wet aan hen zijn opgedragen.

Artikel 6.

Bevoegdheden buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is tevens bewaarder van het register van huwelijken.

Artikel 7.

Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun werkzaamheden in het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, hun werkzaamheden elders binnen de gemeente verrichten.

Artikel 8.

Externe locaties voor het voltrekken van huwelijken

 • 1.

  Het college kan binnen de gemeente locaties aanwijzen als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken.

 • 2.

  Een externe locatie wordt, na schriftelijk verzoek, slechts aangewezen indien deze voldoet aan de criteria, genoemd in bijlage 1 van dit reglement.

 • 3.

  De aanwijzing als externe locatie voor het voltrekken van huwelijken vervalt indien

  • a.

   het college hiertoe besluit.

  • b.

   de locatie niet meer voldoet aan de criteria als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 9.

Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is, voor wat betreft de werkzaamheden van de ambtenaar van de burgerlijke stand, geopend op door de domeinmanager vast te stellen tijdstippen.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 genoemde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Op verzoek van een belanghebbende zal het bureau van de burgerlijke stand buiten de in het eerste lid bedoelde tijdstippen worden geopend, indien wordt aangetoond dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling.

 • 4.

  Voor de voltrekking van huwelijken is het bureau van de burgerlijke stand het gehele jaar geopend van maandag tot en met zondag.

 • 5.

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen vinden plaats in het gemeentehuis. Hiervoor wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven, op een door de domeinmanager vast te stellen tijdstip.

 • 6.

  Het bruidspaar kan kiezen voor een bescheiden huwelijksvoltrekking (de 'administratieve huwelijksvoltrekking'). Administratieve huwelijksvoltrekkingen vinden plaats in hetgemeentehuis op door de domeinmanager vast te stellen dagen en tijdstippen.

Artikel 10.

Vormen van huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Een huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 9, lid 4

  • a.

   duurt ten hoogste 30 minuten.

  • b.

   wordt verricht door een door de domeinmanager aan te wijzen ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • c.

   het bruidspaar kan de domeinmanager verzoeken een met name genoemde (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor de voltrekking van hun huwelijk. Dit verzoek wordt slechts toegewezen indien de bedrijfsvoering dit uitdrukkelijk toelaat.

 • 2.

  Een huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 9, lid 5

  • a.

   duurt ten hoogste 15 minuten.

  • b.

   vindt plaats in een der kamers van het gemeentehuis

  • c.

   vindt plaats in aanwezigheid van maximaal zes personen, zijnde het bruidspaar en de getuigen, exclusief de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • d.

   wordt verricht door een door de domeinmanager aan te wijzen ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • e.

   vindt plaats zonder toespraak en zonder voorafgaand contact tussen het bruidspaar en de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • f.

   is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Gilze en Rijen

 • 3.

  Een huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 9, lid 6

  • a.

   duurt ten hoogste 15 minuten.

  • b.

   vindt plaats in een der kamers van het gemeentehuis

  • c.

   vindt plaats in aanwezigheid van maximaal tien personen, inclusief het bruidspaar en de getuigen, exclusief de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • d.

   wordt verricht door een door de domeinmanager aan te wijzen ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • e.

   vindt plaats zonder toespraak en zonder voorafgaand contact tussen het bruidspaar en de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • f.

   is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Gilze en Rijen

Artikel 11.

Bezoldiging

 • 1.

  De bezoldiging voor het voltrekken van huwelijken door de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2 onder d. is vastgelegd in de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ABG-organisatie.

 • 2.

  Voor het voltrekken van huwelijken door de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2 onder b. , c. en e. wordt geen bezoldiging verleend.

 • 3.

  Het voltrekken van huwelijken door de ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2 onder a. behoort tot hun reguliere werkzaamheden.

Artikel 12.

Schakelbepaling

 • 1.

  De bepalingen in dit reglement betreffende huwelijk en huwelijksvoltrekking zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerd partnerschap en de registratie van het partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • 2.

  De bepalingen in dit reglement betreffende de openstelling van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 9, lid 4 zijn van overeenkomstige toepassing op het zogenaamde 'opfrishuwelijk', ook wel genoemd 're-wedding' (de bevestiging van een eerder gesloten huwelijk).

Artikel 13.

Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand 2017.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  Het Reglement Burgerlijke Stand 2014 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 6 december 2016
De secretaris, De burgemeester,

Bijlage 1 (Reglement Burgerlijke stand 2017)

Criteria externe huwelijkslocaties als bedoeld in artikel 8, lid 2 Reglement Burgerlijke Stand 2017

 • 1.

  De locatie dient openbaar toegankelijk te zijn.

 • 2.

  De locatie dient toegankelijk te zijn voor in- en mindervaliden.

 • 3.

  De locatie, alsmede de inrichting daarvan, dient niet in strijd te zijn met de openbare orde,

goede zeden en maatschappelijke aanvaardbaarheid.

4.De locatie moet voldoen aan alle relevante voorschriften en beschikken over de vereiste

vergunningen.

5.De locatie dient te beschikken over voldoende parkeerfaciliteiten. Aankomst en vertrek van

bruidspaar en gasten mag niet leiden tot hinderlijke dan wel verkeersbelemmerende situaties

voor de omgeving. De omwonenden/buren mogen geen last hebben van de huwelijksceremonie

c.q. festiviteiten die in het kader van de ceremonie georganiseerd worden.

6.De locatie moet veilig en schoon zijn en dient te voldoen aan alle normen op het gebied van

(brand)veiligheid en vluchtwegen.

7.De eigenaar of verhuurder dient erop toe te zien dat de openbare orde op de trouwlocatie

wordt gehandhaafd en garandeert de veiligheid van de aanwezigen.

8.Gedurende de huwelijksvoltrekking heeft de locatie een openbaar karakter en geldt er aldus een

rookverbod. Ook mogen er tijdens de ceremonie geen alcoholische dranken worden verstrekt.

 • 9.

  De locatie mag geen gebouw zijn waar religieuze erediensten plaatsvinden.

 • 10.

  De kosten voor het gebruik van de locatie komen geheel voor rekening van het bruidspaar. Deze

kosten dient het bruidspaar rechtstreeks aan de eigenaar of verhuurder van de locatie te

voldoen.

11.De eigenaar of verhuurder is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie en

dient onder meer te zorgen voor voldoende zitplaatsen. De gemeente is niet verantwoordelijk

voor het aanbrengen van aanpassingen en het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de

inrichting.

12.De ceremonie moet op een gangbare wijze en zonder belemmeringen uitgevoerd kunnen

worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand is

eindverantwoordelijk voor het verloop van de ceremonie. De locatie dient over een ruimte te

beschikken waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zich kan verkleden.

13.De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht,

dan wel voor eventuele schade als gevolg van het niet tijdig of volledig beschikbaar zijn van de

locatie voor de huwelijksvoltrekking.

14.Afhankelijk van het karakter van het pand en het aantal personen dat bij de voltrekking

aanwezig zal zijn, kan een tijdelijke gebruiksvergunning noodzakelijk zijn.

15.Wanneer de plechtigheid in de open lucht wordt gehouden moet de locatie bij slecht weer een

uitwijkmogelijkheid hebben op dezelfde locatie. Bij gebruik van een tent moet u voldoen aan de

brandveiligheidseisen die door de gemeente Gilze en Rijen zijn opgesteld.

16.Bij een verzoek tot aanwijzing als trouwlocatie dient een toestemmingsverklaring van de

eigenaar van de locatie te worden overgelegd.

17.Het college behoudt de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden af te wijken van de in

deze bijlage genoemde criteria.