Regeling vervallen per 04-04-2024

Uitvoeringsbeleid privacy gemeente Bronckhorst

Geldend van 10-03-2018 t/m 03-04-2024 met terugwerkende kracht vanaf 13-02-2018

Intitulé

Uitvoeringsbeleid privacy gemeente Bronckhorst

Uitvoeringsbeleid privacy gemeente Bronckhorst

Binnen de gemeente Bronckhorst wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens van burgers worden voornamelijk verzameld voor het uitvoeren van wettelijke taken. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze gegevens omgaat. De gemeente gaat ook mee met nieuwe ontwikkelingen. Technische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen,

globalisering en een steeds meer digitale samenleving en overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van dataminimalisatie, informatiebeveiliging, transparantie (en gebruikerscontrole).

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy.De gemeente Bronckhorst geeft met dit beleid een duidelijke richting aan hoe zij om gaat metprivacy en laat zien dat zij deze waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit is van toepassing opde gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen vande gemeente. Dit uitvoeringsbeleid in lijn met het algemene beleid van de gemeente enrelevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van dit beleid.

Hiervoor gelden de volgende wettelijke kaders:

*Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de

Europese Verordening 2016/679: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG)

*Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming1

Uitgangspunten

De gemeente gaat op een zorgvuldige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Dit dragen wij ook uit.

Grondslag en doelbinding

De gemeente Bronckhorst zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren vanpersoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren ofom wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht, Dit is in de Algemene wet bestuursrecht zo bepaalt. Gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking of uitwisseling van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De afspraken voldoen aan de wet. De gemeente controleert naleving van deze afspraken.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking.

Dit uitvoeringsbeleid privacy treedt in werking na vaststelling door het college vanburgemeester en wethouders. Het wordt iedere 3 jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.De meest actuele versie van het beleid is te vinden op de website van de gemeenteBronckhorst

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst op 13 februari 2018

M. Besselink, burgemeester B.J. Drewes, secretaris

1Nog in voorbereiding: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-2.html