Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer

Geldend van 30-03-2004 t/m heden

Intitulé

Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer

Aanvullende beleidsregels Verordening Leerlingenvervoer

Artikel 8a

Ad I.

Het college stelt de volgende regels vast omtrent het omgaan met gedrag dat de verkeersveiligheid van chauffeur en/of medepassagiers in gevaar brengt dan wel gedrag dat in strijd is met de omgangsvormen:

In geval een leerling zich schuldig maakt aan gedrag dat de verkeersveiligheid van chauffeur en/of

medepassagiers in gevaar brengt dan wel gedrag dat in strijd is met de omgangsvormen wordt de ouders een schriftelijke waarschuwing gezonden.

Bij herhaling van het ongewenste gedrag worden de ouders van de leerling uitgenodigd waarbij de leerling een besluit tot schorsing* van 1 dag uit het leerlingenvervoer zal worden opgelegd.

Indien het ongewenste gedrag voortduurt, worden de ouders opnieuw uitgenodigd, waarna een besluit tot schorsing van 5 dagen uit het leerlingenvervoer zal worden opgelegd.

Indien het ongewenste gedrag nadien aanhoudt, zal de leerling voor 1 maand uit de taxi worden verwijderd.

* Toelichting artikel 2 e.v. :

Bij schorsing uit het leerlingenvervoer dient de leerling in zijn schoolgang te worden gecontroleerd. Indien de leerling de school niet bezoekt, doet de school melding van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de Leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Ad. II.

Het college stelt de volgende regels vast omtrent het omgaan met nalatigheid van ouders bij het afleveren van hun kinderen.

Artikel 8b

Indien de taxi een leerling niet heeft kunnen afleveren op het hoofdverblijf of op het tweede opgegeven adres, worden de ouders van de leerling uitgenodigd en wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven waarin de ouders wordt gewezen op de gevolgen bij herhaling.

Indien een leerling bij herhaling niet kan worden afgezet, wordt de leerling voor 2 dagen geschorst* uit het leerlingenvervoer.

* Toelichting artikel 2:

Bij schorsing uit het leerlingenvervoer dient de leerling in zijn schoolgang te worden gecontroleerd. Indien de leerling de school niet bezoekt, doet de school melding van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de Leerplichtambtenaar ingeschakeld.