Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders veel waarde hecht aan het feit dat vrijwilligersorganisaties dorpshuizen, accommodaties voor verenigingssport, welzijn, cultuur, zwembaden en sporthallen beheren en exploiteren;

overwegende voorts dat voorzieningen voor sport en bewegen, maar ook voor ontmoeting, belangrijk zijn voor de gezondheid, zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen en de activiteiten van de vrijwilligersorganisaties een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in kernen en dorpen;

kennisnemend van het raadsbelsuit van 23 maart 2017 van de notitie maatschappelijke initiatieven;

gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Bronckhorst d.d. 17 juli 2014;

BESLUIT:

vast te stellen de beleidsregels

subsidie compensatie OZB-heffing gemeente Bronckhorst 2018

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 • b.

  Maatschappelijk object:

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: een met naam en adres, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.

 • d.

  Professionele organisatie: de economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. Dit kunnen commerciële en niet commerciële organisaties zijn. Centraal staat betaalde arbeid en kapitaal.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente Bronckhorst steeunt en waardeert van de inwoners en stimuleert hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving.

Op grond van deze regeling kan het college subsidie verlenen aan vrijwilligersorganisaties ter compensatie van de OZB aanslag die aan deze organisaties wordt opgelegd als eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object.

Artikel 3 Subsidiecriteria

Een subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt verleend aan de eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  De vereniging of organisatie ontvangt een aanslag onroerende-zaakbelastingen voor het desbetreffende object;

 • b.

  de eigenaar en/of gebruiker van het object is zonder winstoogmerk werkzaam;

 • c.

  de eigenaar en/of gebruiker is een vrijwilligersorganisatie, professionele organisaties zijn uitgesloten van subsidie. Als in een accommodatie meer functies (maatschappelijk/commercieel) zijn ondergebracht is de hoofdfunctie maatgevend voor de beoordeling;

 • d.

  de activiteiten van de vereniging of organisatie zijn gericht op de leefbaarheid en/of sociale cohesie in Bronckhorst.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de OZB aanslag voor het eigenaars- en/of gebruikersgedeelte indien de aanslag wordt opgelegd aan de vrijwilligersorganisatie.

Hoofdstuk II De subsidieverlening

Artikel 5 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om compensatie wordt digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier op de website van de gemeente Bronckhorst

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een kopie van het aanslagbiljet OZB. (digitaal bijvoegen).

 • 3.

  De aanvraag dient uiterlijk 2 maanden na dagtekening van de aanslag van het jaar waarop de onroerende zaakbelasting betrekking heeft te zijn ontvangen.

 • 4.

  De aanvrager ontvangt bericht van zijn digitale aanvraag.

Artikel 6 De beschikking

 • 1.

  Het College stelt de compensatie met de uitbetaling vast.

 • 2.

  De uitbetaling vindt plaats uiterlijk 3 weken nadat het aanvraagformulier is ingediend.

Artikel 7 Terugvordering, stopzetting, verlaging of intrekking

Terugvordering, verlaging of intrekking van de subsidie kan plaatsvinden indien en voor zover de eigenaar en/of de gebruiker geen eigenaar en/of gebruiker meer is van het gebouw waarvoor de compensatie is verleend.

Hoofdstuk III Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8 Meldingsplicht

De subsidieontvanger stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van beëindiging van de eigendom en/of het gebruik van het maatschappelijk object waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Hoofdstuk IV Overige bepalingen, inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 9 Evaluatie

Deze regeling wordt vóór 1 januari 2020 geëvalueerd. Het college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de regeling.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 11 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als "compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Bronckhorst op 12 december 2017,
de secretaris, de voorzitter,
B. Drewes M. Besselink