Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening begraafplaatsrechten 2018

Geldend van 13-12-2017 t/m 31-12-2018

Intitulé

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2017, no. B17.001972;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

gezien het advies van de raadscommissie van november 2017

B E S L U I T:

de volgende verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten vast te stellen (Verordening begraafplaatsrechten 2018)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.begraafrecht: het recht dat verschuldigd is voor de door of vanwege de gemeente bij het bezorgen van een lijk of urn bewezen diensten;

b begraafplaatsrecht: het recht dat verschuldigd is voor het bezorgen van een lijk of urn ter dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van de algemene begraafplaats;

 • c.

  grafrecht: het recht dat verschuldigd is wegens het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van lijken in een particulier graf;

 • d.

  urnrecht: het recht dat enerzijds verschuldigd is wegens het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particulier urnengraf of een particuliere urnennis en anderzijds voor het recht tot plaatsing van een door of vanwege de gemeente verstrekte gedenkplaat of gedenktegel;

 • e.

  gedenktekenrecht: het recht dat enerzijds verschuldigd is voor het aanbrengen of hebben op een graf van een gedenkteken als bedoeld in de Regels grafbedekkingen en anderzijds voor het door of vanwege de gemeente laten schoonhouden en na verzakking opnieuw laten stellen van het gedenkteken;

 • f.

  particulier graf, algemeen graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis, rechthebbende en gedenkteken: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en de op grond daarvan vastgestelde besluiten;

 • g.

  normaal graf: graf bedoeld voor het begraven/bijzetten van twee stoffelijke overschotten (hetzij lijken, hetzij asbussen, hetzij een combinatie daarvan);

 • h.

  kindergraf: graf op een apart deel van de begraafplaats bedoeld voor het begraven/bijzetten van twee stoffelijke overschotten (hetzij lijken, hetzij asbussen, hetzij een combinatie daarvan) van personen jonger dan 12 jaar.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de in artikel 7 bedoelde schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot heffing en invordering van de rechten.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening begraafplaatsrechten 2017 van 24 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening begraafplaatsrechten 2018'.

Dronten, 30 november 2017

de raad voornoemd,

D.Petrusma MMC

griffier

mr. A.B.L. de Jonge

voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2018

HOOFDSTUK 1. BEGRAAFRECHT

1.1

Het recht bedraagt voor het begraven van een lijk of het bijzetten van een asbus in een particulier/algemeen graf:

1.1.1

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 831,00

1.1.2

van een persoon beneden de leeftijd van 12 jaar

€ 415,50

1.2

Het recht bedraagt voor plaatsing van een asbus in de urnennis of een urnengraf:

€ 415,50

1.3

De in de vorige onderdelen vermelde rechten worden verhoogd met 75% indien de lijkbezorging plaatsvindt buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats voor begraven en bezorgen van as aangewezen tijden.

HOOFDSTUK 2. BEGRAAFPLAATSRECHT

2.1

Het recht bedraagt voor het bezorgen van een lijk of urn ter dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van de begraafplaats:

2.1.1

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 1.371,00

2.1.2

van een persoon beneden de leeftijd van 12 jaar

€ 685,50

2.2

Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf of particuliere urnennis ter dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van de begraafplaats:

€ 442,00

HOOFDSTUK 3. GRAFKELDER

3.1

Het recht bedraagt:

3.1.1

voor de aanleg van een grafkelder voor maximaal 2 personen

€ 1002,00

HOOFDSTUK 4. GRAFRECHT

4.1

Het recht bedraagt voor een particulier graf:

4.1.1

voor 20 jaar

€ 904,00

4.1.2

voor 30 jaar

€ 1.356,00

4.2.

Het recht bedraagt voor een particulier kindergraf:

4.2.1

voor 20 jaar

€ 452,00

4.2.2

voor 30 jaar

€ 678,00

HOOFDSTUK 5. URNRECHT

5.1

Het recht bedraagt voor:

5.1.1

een particulier urnengraf voor 20 jaar

€ 904,00

5.1.2

een particuliere urnennis voor 20 jaar

€ 904,00

HOOFDSTUK 6. VERLENGING GRAFRECHT

6.1

Het recht bedraagt voor een graf voor personen van 12 jaar of ouder:

6.1.1

voor 10 jaar

€ 452,00

6.1.2

voor 20 jaar

€ 904,00

6.2

Het recht bedraagt voor een kindergraf voor personen beneden de leeftijd van 12 jaar:

6.2.1

voor 10 jaar

€ 226,00

6.2.2

Voor 20 jaar

€ 452,00

HOOFDSTUK 7. VERLENGING URNRECHT

7.1

Het recht bedraagt voor een urnengraf:

7.1.1

voor 10 jaar

€ 452,00

7.1.2

voor 20 jaar

€ 904,00

7.2.

Het recht bedraagt voor een urnennis:

7.2.1

voor 10 jaar

€ 452,00

7.2.2

Voor 20 jaar

€ 904,00

HOOFDSTUK 8. GEDENKTEKENRECHT

8.1

Het recht bedraagt

€ 342,00

HOOFDSTUK 9. HERBEGRAVEN, OPGRAVEN, SAMENVOEGEN EN HET VERWIJDEREN ASBUS

9.1

Het recht bedraagt voor herbegraven: één der rechten genoemd in hoofdstuk 1 begraafrecht

9.2

Het recht bedraagt voor opgraven indien niet door het openbaar gezag bevolen:

9.2.1

voor het opgraven van een lijk

€ 1.235,00

9.2.2

voor het samenvoegen van particuliere graven

€ 412,00

9.2.3

voor het verwijderen van een asbus uit een graf

€ 617,00

9.2.4

voor het verwijderen van een asbus uit het urnengraf

€ 103,00

9.2.5

voor het verwijderen van een asbus uit de urnennis

€ 103,00

HOOFDSTUK 10. UITSTEL VAN BEGRAVEN OF CREMEREN

10.1

Het recht bedraagt

€ 26,00

HOOFDSTUK 11. VERSTROOIEN VAN AS OP HET STROOIVELD

11.1

Het recht bedraagt

€ 103,00

Behoort bij raadsbesluit van 30 november 2017.

D.Petrusma MM

griffier

.