Regeling vervallen per 18-12-2021

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022

Geldend van 01-01-2018 t/m 17-12-2021

Intitulé

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in artikel 43 a van de Drank- en Horecawet;

B E S L U I T :

het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022 vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2017
de griffier,
E. van der Neut
de voorzitter,
AJ. Kottelenberg

Bijlage 1 Preventie- en Handhavingsplan alcohol NB 2018-2022

Preventie- en Handhavingsplan alcohol NB 2018-2022