Regeling vervallen per 19-10-2018

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen.

Geldend van 01-04-2017 t/m 18-10-2018

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen.

Artikel 1 Aangewezen voorwerpen

Opslagcontainers en bouwmaterialen worden aangewezen als voorwerpen bedoeld in artikel 2:10c van de Apv 2016, die zonder vergunning op de openbare weg kunnen worden geplaatst, mits wordt voldaan aan de bepalingen uit dit aanwijzingsbesluit.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • - Opslagcontainers: containers ten behoeve van het tijdelijk opslaan van materialen, niet zijnde huishoudelijk afval.

 • - Bouwmaterialen: Bouwketen en andere hulpconstructies als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder 20, van bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht zijnde: (bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, containers met bouw- en sloopmateriaal of andere hulpconstructie); die functioneel zijn voor de uitvoering van een werk (bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land).

Artikel 3 Duur van plaatsing

 • 1. Opslagcontainers worden maximaal 6 weken geplaatst.

 • 2. Bouwmaterialen worden geplaatst gedurende de periode dat het werk in uitvoering is, met een maximum van 6 maanden.

 • 3. Na het beëindigen van het werk worden de bouwmaterialen binnen een week verwijderd.

 • 4. Voor opslagcontainers die langer dan 6 weken worden geplaatst en bouwmaterialen die langer dan 6 maanden worden geplaatst, wordt een vergunning op grond van de Apv aangevraagd.

Artikel 4 Wijze van plaatsing

 • 1. Opslagcontainers en bouwmaterialen zijn zodanig geplaatst, dat het verkeer, waaronder voetgangers, geen hinder ondervindt.

 • 2. Bij plaatsing op het trottoir blijft een vrije doorgang van minimaal 1.20 meter over voor de voetgangers.

 • 3. Bij plaatsing in een parkeervak steken de container en de bouwmaterialen niet uit op de rijbaan.

 • 4. Bouwmaterialen worden uitsluitend geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop het werk wordt uitgevoerd.

Artikel 5 Voorwaarden voor opslagcontainers

 • 1. Opslagcontainers zijn maximaal 6,00 meter lang, 2,45 meter breed en 2,60 meter hoog.

 • 2. Open opslagcontainers worden gedurende de avonden en het weekeinde zodanig afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen.

 • 3. Opslagcontainers zijn voorzien van een markering die aan onderstaande voorschriften voldoet:

  • a.

   Minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk aan de uiterste buitenzijden van de container;

  • b.

   De afstand tussen het hoogste punt van de markering en de rijbaan waarop de container zich bevindt, bedraagt maximaal 1.55 meter;

  • c.

   De markering bestaat uit retroreflecterend materiaal van tenminste high intensity grade klasse II in de kleuren rood en wit;

  • d.

   De markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen in de kleuren rood en wit aangebracht;

  • e.

   De rode vlakken in de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar linksonder zijn gericht en in de aanrijrichting aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder gericht zijn;

 • 4. Opslagcontainers leveren geen gevaar op voor de brandveiligheid.

 • 5. Opslagcontainers worden niet geplaatst op brandkranen en voor nooduitgangen.

 • 6. Gesloten opslagcontainers zijn op minimaal twee meter afstand van een gebouw geplaatst.

 • 7. Open opslagcontainers zijn op minimaal vijf meter van een gebouw geplaatst.

 • 8. Opslagcontainers zijn zodanig geplaatst dat ze geen schade aanbrengen aan de weg en ze worden alleen op een verharde ondergrond geplaatst.

 • 9. Op de opslagcontainers is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar/verhuurder of de gebruiker vermeld.

Artikel 6 Voorwaarden voor bouwmaterialen

 • 1. Bouwmaterialen nemen gezamenlijk maximaal 50 m2 in beslag.

 • 2. Per werk wordt niet meer dan één bouwbord geplaatst.

 • 3. Bouw- en sloopmateriaal zijn gedurende de avonden en het weekeinde zodanig afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen.

 • 4. Bouwmaterialen leveren geen gevaar op voor de brandveiligheid.

 • 5. Bouwmaterialen worden niet geplaatst op brandkranen en voor nooduitgangen.

 • 6. Een bouwbord vermeldt alleen de naam of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken en degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk zijn betrokken.

 • 7. Bouwmaterialen worden niet zodanig geplaatst of gebruikt dat onaanvaardbare hinder wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van de openbare weg.

 • 8. Er wordt niet -op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze- stank, stof, vocht, afval of irriterend materiaal verspreid.

 • 9. Hulpconstructies veroorzaken geen onaanvaardbare overlast voor de omgeving door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen.

 • 10. Hulpconstructies worden niet gebruikt, indien daardoor instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1. Degene die de opslagcontainers of bouwmaterialen plaatst meldt dit door middel van het webformulier op www.Heemskerk.nl aan het college van burgemeester en wethouders, ten minste twee weken voorafgaand aan de plaatsing.

 • 2. De aanwijzingen van de Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Heemskerk, gegeven in het belang van de veiligheid en het voorkomen van overlast, worden stipt en direct opgevolgd.

Artikel 8 Uitzonderingen

Het -door de melding onstane- recht om opslagcontainers en bouwmaterialen te plaatsen vervalt, indien burgemeester en wethouders de melder meedelen dat van de melding geen gebruik mag worden gemaakt in de volgende situaties:

 • a.

  op een evenemententerrein, zoals aangewezen in de evenementenvergunning of -melding;

 • b.

  gedurende werkzaamheden aan de weg op het gedeelte dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

 • c.

  omdat de melding niet tijdig is ingediend;

 • d.

  omdat de feitelijke situatie in strijd is met de bepalingen van dit besluit.

Artikel 9 Datum inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Artikel 10 Intrekken oude beleidsregel

De Beleidsregel containers 2010 wordt ingetrokken per 1 april 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 14 maart 2017
burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,

Toelichting opslagcontainers 

Procedure:

De ervaring leert dat er regelmatig klachten binnenkomen over geplaatste containers. Daarom wil de gemeente het plaatsen van containers niet helemaal vrijlaten. In plaats van de verplichting om een vergunning aan te vragen, hanteert de gemeente algemene regels waar een container aan moet voldoen om 6 weken vergunningsvrij te kunnen worden geplaatst. Als een container langer dan 6 weken staat, moet hiervoor wel een vergunning worden aangevraagd.

Brandveiligheid:

Vanuit de brandweer is aangegeven dat het bij containers niet zozeer gaat om de obstakelwerking maar meer om de brandveiligheid. In de praktijk komt het meer dan eens voor dat containers in brand worden gestoken die de brandweer moet blussen. Vooral open containers vormen een gevaar voor de brandveiligheid. Daarom is bij containers een onderscheid gemaakt tussen open en gesloten containers. Een open container dient op grotere afstand van de bebouwing te worden geplaatst dan een gesloten container. Een gesloten container levert namelijk minder problemen op omdat het bijna niet mogelijk is om een afgesloten container in brand te steken. Als het al lukt om een dergelijke container in brand te steken dooft het vuur vanzelf door een gebrek aan zuurstof.

Zichtbaarheid:

Tijdelijke objecten op de openbare weg moeten goed zichtbaar zijn. Daarvoor hanteert de gemeente de uitgave “Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels” van het CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Aan het opstellen van de richtlijn is meegewerkt door Veilig Verkeer Nederland, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en vertegenwoordigers van wegbeheerders, politie, leveranciers en brancheverenigingen. Vanuit het CROW wordt dringend geadviseerd om deze richtlijn op te volgen. Als de richtlijn op grote schaal wordt nagevolgd leidt dat tot meer uniformiteit en een veiliger verkeer.

Toelichting bouwmaterialen. 

Bij werkzaamheden, zoals bouwwerken die in aanbouw zijn, zijn vaak voor de duur van het werk tijdelijke bouwwerken en constructies nodig. Denk aan een directiekeet of containers om spullen in te kunnen bewaren of een afdak om droog te kunnen zagen. Tot 2010 was daarvoor een bouwvergunning vereist, maar sindsdien mag iedereen zonder omgevingsvergunnings deze bouwmaterialen en hulpconstructies plaatsen. Maar dat betekent nog niet dat deze hulpcontructies ook zonder Apv-vergunning of melding op de openbare weg mogen worden geplaatst. Dat mag alleen als de bouwmaterialen en hulpconstructies voldoen aan de regels van dit aanwijzingsbesluit.

Omdat er veel verschillende materialen en constructies denkbaar zijn worden er geen afmetingen genoemd, maar hanteert de gemeente de algemene regel dat maximaal per werk 50 m² van de openbare weg in gebruik mag worden genomen. Als een bouwer of aannemer meer ruimte in beslag wil nemen, moet alsnog vergunning worden gevraagd. De bouwmaterialen mogen uitsluitend worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop het werk wordt uitgevoerd.

Voor de uitleg van het begrip bouwmaterialen sluit deze regeling aan bij het Besluit omgevingsrecht: “een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd”.

Het plaatsen van een bouwbord met daarop de naam van de architect, de installateur, de bouwer en de opdrachtgever is dus vergunningsvrij als het bord in de directe nabijheid staat. Een bouwkeet is ook vergunningsvrij, mits deze gebruikt wordt ten dienste van de bouwwerkzaamheden. Tijdelijke woonruimte is meer dan alleen een hulpconstructie, dus daarvoor moet altijd een vergunning worden gevraagd.

Apparaten en bouwmaterialen waarvan later blijkt dat die gevaar of hinder veroorzaken kunnen alsnog verboden worden, bij voorbeeld omdat er klachten komen.

Toelichting algemeen

Plaatsing is niet toegestaan op een evenemententerrein, zoals aangewezen in een evenementenvergunning, of gedurende werkzaamheden aan de weg.

De melding moet tijdig worden ingediend, dat wil zeggen twee weken voorafgaande aan de plaatsing.

=====================================================================