Regeling vervallen per 08-10-2022

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel West

Geldend van 03-11-2016 t/m 07-10-2022

Intitulé

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel West

Stadsdeel                             Amsterdam West

Periode                                 2017

Datum vaststelling             11 oktober 2016

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten' wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda's en/of gebiedsplannen. Het algemeen bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV). 

I

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda's en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

 • Stadsdeel West ambieert een plek te zijn waar een prettige balans te is vinden tussen wonen, werken en recreëren. Amsterdam West zet kunst en cultuur in als motor voor stedelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling. Het wilt een stadsdeel zijn waar culturele organisaties, kunstenaars en creatieve ondernemers zich graag vestigen en waar ruimte is voor experiment en innovatie. We richten ons primair op instellingen en initiatieven die een verbinding aangaan met de wijken en de bewoners van Amsterdam West en stimuleren zodoende dat er meer mensen deelnemen aan kunst en cultuur. We geven een impuls aan creatieve energie uit de buurt en bieden een divers cultureel aanbod van artistiek hoogwaardige kwaliteit.

 • II

 • Subsidieplafond (totaal)

 • € 515.000

 • NB. Subsidie wordt alleen verleend als de gemeenteraad hiervoor geld beschikbaar stelt in de begroting  (8 en 9 november 2016).

 • III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

 • A. Buurtgebonden kunst en cultuur

 • Kunst- en cultuurinitiatieven die ontstaan in de buurt zijn van grote waarde voor het lokale culturele klimaat en willen we ondersteunen. De activiteiten vinden plaats in het stadsdeel en zijn openbaar toegankelijk of hebben een openbaar toegankelijk karakter. Het gaat hierbij om programmering op parken en pleinen en activiteiten kunst, in, met, voor en door de buurt (KIMVDB): 

 • Programmeren op parken en pleinen

 • Evenementen die plaatsvinden op bepaalde locaties in de buitenruimte waar we de aantrekkingskracht van het gebied (blijvend) willen versterken en een boost willen geven: focus op Erasmuspark, Cultuurpark Westergasfabriek, Mercatorplein, het Stenen Hoofd en het Bos en Lommerplantsoen. Bij de samenstelling van de programmering wordt nauw samengewerkt met de buurtbewoners, lokale kunstenaars en culturele instellingen. Evenementen moeten bovendien aansluiten bij de profielen van deze locaties.

 • KIMVDB

 • Het gaat hierbij om community art en social design projecten waarbij de combinatie van artistieke en sociale aspecten kenmerkend is. De aanvrager maakt zichtbaar dat er aansluiting is gezocht met de specifieke context van stadsdeel West en de thema's die hier spelen; de uiteindelijke resultaten sluiten goed aan bij de vraag, wens en behoefte uit de buurt.  Projecten worden bij voorkeur ontwikkeld in samenwerking met bewoners, professionals en partners in de wijk en er is aantoonbaar draagvlak in de buurt. Actieve participatie van bewoners.

 • B. Kunst in de openbare ruimte

 • Kunst in de openbare ruimte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verfraaiing en de aantrekkelijkheid van een plek. Onze projecten kunst in de openbare ruimte komen met name tot stand door intensive participatie trajecten met bewoners uit de buurt.

 • C. Lokale podia en culturele organisaties

 • Aanvullend op het stedelijke aanbod, dat in aanmerking komt voor financiële ondersteuning op grond van het Kunstenplan 2017-2020, kent stadsdeel West een levendige lokale culturele infrastructuur overwegend gericht op de bewoners van West. Om artistieke kwaliteit en professionaliteit te stimuleren bouwen we aan een structurele (subsidie) relatie met diverse lokale podia en we verlenen subsidie voor programmering gericht op de buurt.

  IV

  ACTIVITEIT

  A.      Buurtgebonden kunst en cultuur

  1. doelgroep (publiek)

  o Bewoners of bezoekers van Stadsdeel West

  2. soort subsidie

  o Eenmalige subsidie

  3. maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

  o € 25.000 maximale subsidie per aanvraag

  4. deelplafond(s)

  o € 370.000,00

  5. samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

  o Samenwerking met buurtbewoners, lokale instellingen en kunstenaars gewenst, niet vereist.

  6. eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

  o De aanvrager heeft eigen inkomsten en/ of inkomsten van derden en deze staan in verhouding tot de aanvraag.

  7. behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

  o Behandeling op volgorde van binnenkomst

  o Ook toetsing aan beoordelingscriteria artikel 7, lid 3

  8. instelling adviescommissie

  o Niet van toepassing

  9. beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

  o (a) de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt en gebieden in het stadsdeel;

  o (c) de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

  o (f) de zakelijke kwaliteit van de aanvraag.

  10. indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

  o Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

  11. natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

  o Ja

  ACTIVITEIT

  B. Kunst in de openbare ruimte

  1. doelgroep (publiek)

  o Bewoners of bezoekers van Stadsdeel West

  2. soort subsidie

  o Eenmalige subsidie

  3. maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

  o € 10.000,- maximaal per aanvraag

  4. deelplafond(s)

  o € 15.000,-

  5. samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

  o Samenwerking met buurtbewoners, lokale instellingen en kunstenaars gewenst, niet vereist.

  6. eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

  o De aanvrager heeft eigen inkomsten en/ of inkomsten van derden en deze staan in verhouding tot de aanvraag.

  7. behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

  o Behandeling op volgorde van binnenkomst

  o Ook toetsing aan beoordelingscriteria artikel 7, lid 3

  8. instelling adviescommissie

  o Niet van toepassing

  9. beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

  o (a) de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt en gebieden in het stadsdeel;

  o (c) de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

  o (f) de zakelijke kwaliteit van de aanvraag.

  10. indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

  o Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

  11. natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

  o Ja

  ACTIVITEIT

  C. Lokale podia en culturele organisaties

  1. doelgroep (publiek)

  o Bewoners of bezoekers van Stadsdeel West

  2. soort subsidie

  o Periodieke subsidie

  3. maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

  o € 35.000,00 maximaal per aanvraag

  4. deelplafond(s)

  o € 130.000,00

  5. samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

   o Samenwerking met buurtbewoners, lokale instellingen en kunstenaars gewenst, niet vereist.

  6. eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

  o De aanvrager heeft eigen inkomsten en/ of inkomsten van derden en deze staan in verhouding tot de aanvraag.

  7. behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

  o Toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

  8. instelling adviescommissie

  o Niet van toepassing

  9. beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

  o (a) de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt en gebieden in het stadsdeel;

  o (c) de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

  o (f) de zakelijke kwaliteit van de aanvraag.

  10. indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

  o Niet van toepassing

  o Aanvraagtermijn periodieke subsidie conform artikel 14, lid 2, van de subsidieregeling: aanvragen voor het jaar 2017 moeten vóór 1 november 2016 worden ingediend.

  11. natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

  o Ja

  TOELICHTING

  Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W,  maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

  In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda's en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020.

  In onderdeel II neemt het algemeen bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

  Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

  Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het algemeen bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het algemeen bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren  zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

  Eenmalige en periodieke subsidies

  Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten. Dan kan gaan om een subsidie voor een jaar of om een meerjarige subsidie.