Regeling vervallen per 31-12-2021

Beleidsregel Leenbijstand woninginrichting statushouders

Geldend van 20-10-2017 t/m 30-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Beleidsregel Leenbijstand woninginrichting statushouders

Het college besluit de beleidsregel leenbijstand woninginrichting statushouders met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 vast te stellen en te publiceren.

Omschrijving:

De noodzakelijke kosten van aanschaf, vervanging of reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter (wit- en bruingoed en huisraad) voor statushouders.

In afwijking van artikel 6.6 van de vigerende beleidsregels Participatiewet Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2017-1 gelden voor de kostensoort woninginrichting m.b.t. statushouders andere bedragen. Deze bedragen staan vermeld in deze beleidsregel.

Vorm van de bijstand:

De bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting m.b.t. statushouders wordt verstrekt in de vorm van een geldlening.

Rechthebbende:

De doelgroep bestaat uit statushouders van de gemeente Maassluis met een gezinsinkomen van maximaal 110% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast beschikken deze huishoudens niet over een vermogen, waarbij gekeken wordt naar de vermogensgrenzen zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet.

Maximale vergoeding: 

Normbedragen complete woninginrichting:

  • alleenstaande, medebewoner € 1.910,--

  • alleenstaande zelfstandig wonend € 2.707,--

  • gezin van 2 personen € 4.317,--

  • gezin van 3 personen € 5.084,--

  • gezin van 4 personen € 5.675,--

  • gezin van 5 personen € 6.267,--

  • gezin van 6 personen € 6.859,--

  • voor elk persoon meer € 548,--

Tijdsduur vergoeding:

Er kan éénmalig een aanvraag ingediend worden. De periode, waarin de lening afgelost moet worden, komt overeen met de gebruiksduur van de noodzakelijke gebruiksgoederen, waarbij een minimum van 12 maanden en een maximum van 36 maanden wordt gehanteerd.

Draagkracht:

Conform beleidsregels Participatiewet MVS.

Bijzonderheden: 

Aan bijstand in de vorm van een geldlening wordt de verplichting verbonden dat belanghebbende zich aan de terugbetalingsverplichting houdt gedurende de looptijd van de leenbijstand. Wanneer belanghebbende een uitkering ontvangt, wordt de aflossing op deze uitkering ingehouden en rechtstreeks overgemaakt aan de debiteurenadministratie. Het aflossingsbedrag en de duur ervan worden afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van belanghebbende, alsmede op het getoonde besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Tenzij deze afstemming aanleiding geeft hiervan af te wijken, wordt de duur van de aflossing op 36 maanden en het aflossingsbedrag op de (op basis van artikel 8.7 beleidsregels Participatiewet Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2017-1) genormeerde aflossing bepaald.

Nadat (behoudens afstemming) gedurende maximaal 36 maanden de genormeerde aflossing is betaald, wordt voor de resterende geldlening bijzondere bijstand om niet verstrekt. Deze verstrekking wordt gebruikt voor de volledige aflossing van de geldlening.

Voor asielzoekers (statushouders) die een eerste aanvraag inrichtingskosten indienen, na het verkrijgen van een woning, geldt dat zij meteen in aanmerking komen voor leenbijstand. Daarnaast hoeft deze categorie geen nota in te dienen, het feit dat zij een eerste eigen (huur)woning in Nederland moeten inrichten na het verblijf in een AZC, maakt deze kosten noodzakelijk. De asielzoekers (statushouders) worden bij het doen van de aanvraag en de aankopen begeleid door een medewerker van het Vluchtelingenwerk Maassluis. Afspraak met het Vluchtelingenwerk is dat de leenbijstand in beginsel in twee termijnen wordt betaald, afhankelijk van de individuele situatie.