Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017

Geldend van 28-09-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017

Voorstel no. 65-2017

Agenda no. 10

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2017;  

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • b.

  peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • c.

  referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft langdurig een laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   € 388,00 [per 1 januari 2024 € 475,00] voor een alleenstaande;

  • b.

   € 496,00 [per 1 januari 2024 € 606,00] voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 553,00 [per 1 januari 2024 € 675,00] voor gehuwden.

 • 2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4. De bedragen genoemd in het eerste lid worden elk jaar per 1 januari geïndexeerd met het wettelijk indexeringspercentage van de alimentatie. De bedragen worden afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Intrekken oude verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • ·

  Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam;

 • ·

  Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zeevang.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van
Edam-Volendam in zijn openbare vergadering
d.d. 14 september 2017.
mr. M. van Essen, de griffier,
L.J. Sievers, De voorzitter.