Uitvoeringsbesluit Gebiedsgebonden Kunst en Cultuuractiviteiten Stadsdeel Noord 2017

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Gebiedsgebonden Kunst en Cultuuractiviteiten Stadsdeel Noord 2017

Stadsdeel                             Noord

Periode                                 01 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Datum vaststelling             14 september 2016.

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten' wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda's en/of gebiedsplannen. Het algemeen bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit  de wijze waarop  de subsidie wordt verleend (onderdeel IV). 

Stadsdeel Noord is een plek waar kunstenaars, culturele initiatieven en kunstinstellingen zich vestigen en manifesteren. Noord is een dynamisch stadsdeel, sterk in ontwikkeling en volop in beweging. Er worden nieuwe woonwijken tot stand gebracht, mede vanwege het aandeel dat Noord zal hebben in de bouwopgave  van de stad Amsterdam. Aan de IJ-oever is snel groeiende, nieuwe bedrijvigheid waar te nemen. Bij al deze ontwikkelingen speelt kunst & cultuur een prominente rol. Kunstenaars en culturele ondernemingen vestigen zich in Noord en dragen op allerlei manieren bij aan de culturele, economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Door versterking van het culturele klimaat en de verbinding tussen diverse culturele organisaties/kunstenaars en bewoners wil stadsdeel Noord steeds meer bewoners (en bezoekers) de mogelijkheid bieden kennis te maken met en te genieten van kunst en cultuur en hen uit te dagen tot bijwonen van- en  deelname aan diverse culturele activiteiten. Het stimuleren en toegankelijk maken van cultuur in alle gebieden van Noord is dan ook een essentiële doelstelling. Daarbij is de verbinding tussen de cultureel dynamische IJ-oever en de achterliggende wijken een belangrijk middel.

Inhoud

II Subsidieplafond (totaal)

€ 173.830. Voor eenmalige en periodieke subsidies. Eenmalige subsidies in te delen in twee tranches.

III Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

A Eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten in stadsdeel Noord

Hieronder wordt verstaan: tijdelijke en actuele kunst- en cultuurprojecten van goede artistieke kwaliteit die door professionele kunstenaars of culturele instellingen in stadsdeel Noord worden gerealiseerd.

B. Periodieke (eenjarige of meerjarige ) kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

Hieronder wordt verstaan: kunstzinnige activiteiten gerealiseerd door een privaatrechtelijke organisatie met als doel het tonen van kunst- en cultuuruitingen, het bereiken van publiek  en/of het aanbieden van buitenschoolse cultuureducatie.

VI

.

ACTIVITEIT

A. Eenmalige (tijdelijke) initiatieven stadsdeel Noord

1. doelgroep (publiek)

     Bewoners en bezoekers van stadsdeel Noord

2. soort subsidie

X     eenmalige subsidie

o periodieke subsidie

o periodieke subsidie meerjarig (definiëring 2, 3 of 4 jaar)

3. maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

o n.v.t.

X € 10.000 (maximale subsidie per aanvraag)

4. deelplafond(s)

X     € 73.830,-

X   Verdeling in 2 tranches van 50%  

5. samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

X     n.v.t. Samenwerking wordt weliswaar aangemoedigd, maar het is contraproductief dit als harde eis te stellen. Interessante projecten zonder extra partner(s) zouden dan altijd afgewezen worden en dat is ongewenst.

o     

6. eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

o n.v.t.

X      minimaal 10% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

7. behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

o volgorde van binnenkomst

X       toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

8. instelling adviescommissie

X      n.v.t.

9. beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

o n.v.t.

X     artikel 7, lid 3, onder c (onderscheidend door artistieke kwaliteit).

10. indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

X       aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling; te weten   Indien-deadlines: 1  november  voor jan t/m juni 2017,  1 april  voor juli t/m dec 2017.

○       indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt

11. natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

X      Ja

o nee

.

ACTIVITEIT

B. Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

1. doelgroep (publiek)

    Bewoners en bezoekers van Noord

2. soort subsidie

o eenmalige subsidie

X     periodieke subsidie

o periodieke subsidie meerjarig (definiëring 2, 3 of 4 jaar)

3. maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

o     n.v.t.

X        20.000   (maximale subsidie per aanvraag)

4. deelplafond(s)

X      € 100.000,--

o Eén aanvraagtermijn

5. samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

X         n.v.t. Samenwerking wordt weliswaar aangemoedigd, maar het is contraproductief dit als harde eis te stellen. Interessante projecten zonder extra partner(s) zouden dan altijd afgewezen worden en dat is ongewenst.

o

6. eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

o .     n.v.t..

minimaal 25 %  van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen..

7. behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

o n.v.t.

o volgorde van binnenkomst

X      toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

8. instelling adviescommissie

X      n.v.t.

9. beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

o n.v.t.

x      artikel 7, lid 3, onder c (onderscheidend door artistieke kwaliteit).

10. indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

X     aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling 1 november voor kalenderjaar 2017

0      indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt

11. natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

o ja

X      nee

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W,  maakt deel uit van de onlangs vastgestelde stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd. Het Uitwerkingsbesluit betreft kalenderjaar- en begroting 2017. Naar aanleiding van bevindingen in begrotingsjaar 2017 zal een evaluatie plaatsvinden. Op basis daarvan zijn eventuele aanpassingen in Uitwerkingsbesluit 2018 mogelijk.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda's en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020.

In onderdeel II neemt het algemeen bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een globale beschrijving van de subsidiabele activiteiten..

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het algemeen bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het algemeen bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren  zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

In Hoofdstuk 3, artikel 7, lid 3, staan de 6 criteria die de basis vormen van de beoordeling van subsidieverzoeken. Door middel van een verdeelsleutel kan niet alleen een toekenningsgrond, maar ook een weigeringsgrond worden onderbouwd.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten. Dan kan gaan om een subsidie voor een jaar of om een meerjarige subsidie.