Regeling vervallen per 01-02-2024

Reglement van orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017

Geldend van 06-07-2017 t/m 31-01-2024

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017

De raad van de gemeente Brunssum;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen het:

Reglement van orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017

Artikel 1 Instelling

Zo spoedig mogelijk na aanvang van zijn zittingsperiode stelt de raad de raadscommissies in. Op gelijke wijze kan dit instellingsbesluit in de loop van de zittingsperiode worden herzien.

De raadscommissies waarop dit reglement van toepassing is, zijn thans:

 • 1.

  de commissie Middelen;

 • 2.

  de commissie Burgerzaken;

 • 3.

  de commissie Ruimte en Techniek;

 • 4.

  de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden

 • 5.

  de Rekeningcommissie;

 • 6.

  de Auditcommissie.

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 2 Voorzitterschap

 • 1. Aan het voorzitterschap van een commissie kan enkel door een lid van de raad invulling gegeven worden.

 • 2. De aanwijzing van de technisch voorzitters van de commissies geschiedt bij de aanvang van elke nieuwe zittingsperiode van de raad door de raad of bij instelling van de raadscommissies uit het midden van de raad en voorts tussentijds ter aanvulling van een vacature door het Presidium. De raad wijst maximaal vier voorzitters aan, die onderling afstemmen wie welke commissie voorzit.

 • 3. Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een van de andere voorzitters.

 • 4. Vervallen

 • 5. De raad kan een benoemde voorzitter ontslaan.

 • 6. De fractie, waaruit de voorzitter van een commissie afkomstig is, heeft desgewenst de bevoegdheid een tweede lid voor die commissie voor te dragen. Het stemrecht gaat dan op dit toegevoegde lid over.

 • 7. Een voorzitter van een commissie beschikt over de volgende vaardigheden:

  • -

   het op natuurlijke wijze gezag, respect en naleving van de vergaderregels afdwingen;

  • -

   rekeningen houden met alle deelnemers bij een vergadering;

  • -

   deelnemers op een vriendelijke wijze herinneren aan de naleving van vergaderregels;

  • -

   aanvoelen waar een commissie naar toe wil en daarop inspelen door onder andere de juiste instrumenten voor te stellen (doorgeleiden naar de raad/ doorschuiven naar uitloop/ doorschuiven naar volgende commissievergadering/ doorschuiven naar informatie-avond/ teruggeven aan het college);

  • -

   snel doordrongen is van de essentie van onderwerpen.

Artikel 3 Commissieleden

 • 1. De door de fracties voorgedragen commissieleden worden tegelijk met de instelling der commissies door de raad benoemd voor de zittingsduur van de raad.

 • 2. Een lid c.q. plaatsvervangend lid van de commissie kan te allen tijde ontslag nemen. Een aspirant commissielid kan te allen tijde ontslag nemen. Hiervan wordt melding gemaakt in het Presidium.

 • 3. In een tussentijds ontstane vacature wordt door een fractie zo spoedig mogelijk voorzien. Hiervan wordt melding gemaakt in het Presidium.

 • 4. Iedere raadsfractie is vertegenwoordigd door één raadslid en een daarvoor door de raad benoemd burgerfractielid, waarvan door het Presidium ontheffing verleend kan worden. Een burgerfractielid kan vervangen worden door een raadslid.

 • 5. Een burgercommissielid dient lid te zijn van een politieke partij maar hoeft niet op de kandidatenlijst van de betrokken partij/groepering bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing voor te komen. Hij/zij dient woonachtig te zijn in de gemeente Brunssum.

 • 6. Het burgercommissielid dient bij zijn benoeming en gedurende de deelname aan de commissie te voldoen aan de vereisten die zijn neergelegd in de artikelen 10 tot en met 13 en 15 van de Gemeentewet.

 • 7. Aanwezige burgerfractieleden die het woord bij agendapunten voeren ondertekenen de presentielijst en komen in aanmerking voor een vergoeding als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”. Voorafgaand aan de vergadering wordt bij de voorzitter kenbaar gemaakt wie namens de partij/groepering als woordvoerder optreedt.

 • 8. Indien een fractie daaraan behoefte heeft kan zij naast het raadslid of het burgerfractielid een aspirant-burgerfractielid de vergadering laten bijwonen en laten deelnemen aan de commissie. Een aspirant-burgerfractielid dient te voldoen aan de in lid 5 en 6 van dit artikel genoemde voorwaarden.

 • 9. De voordracht van een aspirant-burgerfractielid vindt plaats in het Presidium.

 • 10. Indien een aspirant-burgerfractielid aan de vergadering deelneemt wordt voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter kenbaar gemaakt wie als woordvoerder namens de partij/groepering optreedt.

Artikel 4 Griffier

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 107 a der Gemeentewet wijst de griffier (een) commissiegriffier(s) aan.

 • 2. De (commissie)griffier is in iedere vergadering aanwezig.

 • 3. De griffier regelt de vervanging van de commissiegriffier indien deze verhinderd is als zodanig op te treden.

 • 4. De griffier kan aan iedere commissievergadering deelnemen.

Artikel 5 Verslaglegging

 • 1. Bij het begin van een commissievergadering wordt, indien mogelijk, de concept besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 2. De leden, de voorzitter, de wethouders en de griffier hebben het recht, een voorstel tot verandering te doen, indien het verslag onjuistheden bevat. Een voorstel tot verandering kan voor het vaststellen van de besluitenlijst bij de griffier worden ingediend.

 • 3. De notulen bestaan minimaal uit:

  • a.

   de besluitenlijst;

  • b.

   een geluidsopname van de betreffende commissievergadering.

 • 4. De besluitenlijst bevat:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de ter vergadering aanwezige leden, en overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een schriftelijke bondige weergave van hetgeen de commissie heeft geadviseerd;

  • d.

   een overzicht van het verloop van elke stemming;

 • 5. De besluitenlijst alsmede de geluidsopname worden zo spoedig mogelijk op het internet geplaatst;

 • 6. De besluitenlijst alsmede de geluidsopname worden tot stand gebracht onder de zorg respectievelijk de verantwoordelijkheid van de griffier.

 • 7. De besluitenlijst van een gezamenlijke commissievergadering wordt vastgesteld in de commissie Middelen tenzij de gezamenlijke vergadering hierover een ander standpunt inneemt.

Artikel 6 Bijeenroepen vergadering

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als dit door de raad nodig wordt geoordeeld.

 • 2. De oproeping geschiedt door of namens de voorzitter van de commissie tenminste zes dagen voorafgaand aan het houden van de vergadering, spoedeisende gevallen uitgezonderd.

 • 3. De oproepingsbrief vermeldt plaats, dag en aanvangstijd van de vergadering, alsmede de agenda der vergadering.

 • 4. In de agenda van de vergadering, die de te behandelen onderwerpen weergeeft, wordt per onderwerp aangegeven of de behandeling tot besluitvorming c.q. advisering dient te leiden of dat het stukken betreft die ter informatie of ter kennisname worden aangeboden.

 • 5. De voorzitter van de commissie kan, na het verzenden van de oproepingsbrief als bedoeld in lid 2, in spoedeisende gevallen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering een aanvullende agenda doen uitgaan. De daarop betrekking hebbende stukken worden tegelijkertijd nagezonden dan wel ter inzage gelegd overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

 • 6. De commissieleden kunnen schriftelijk met opgave van redenen het Presidium verzoeken onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Een dergelijk verzoek bevat een korte uiteenzetting van het te behandelen onderwerp en dient uiterlijk 30 uur vóór de vergadering van het Presidium bij de griffier te worden ingediend.

Artikel 7

 • 1. De stukken, die betrekking hebben op de in een commissievergadering te behandelen zaken worden tegelijk met de oproeping van de leden ter inzage gelegd en voor zover nodig en mogelijk digitaal aan de leden ter beschikking

 • 2. Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier de leden van de raad en commissie inzage. De inzage wordt schriftelijk bevestigd.

Artikel 8 Openbaarheid van vergaderingen

 • 1. De commissies vergaderen in het openbaar, behoudens in de gevallen, dat

  • a.

   de raad bij het vragen van een advies over een bepaalde aangelegenheid uitdrukkelijk aan de commissie verzoekt daarover niet in het openbaar te vergaderen;

  • b.

   de commissie zelf beslist, dat de vergadering of een gedeelte daarvan niet in het openbaar wordt gehouden rekening houdende met artikel 23 lid 2 van de Gemeentewet.

 • 2. Tijdens een openbare vergadering worden de deuren gesloten, indien één der leden het vordert of de voorzitter het nodig oordeelt. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en/of besloten.

 • 3. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

 • 5. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de commissie overleggen. Hiervan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.

 • 6. Indien de commissie zich terzake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de Raad haar opheft.

Artikel 9 Openbare bekendmaking c.a. orde vergaderingen

 • 1. Van de openbare vergadering worden dag, plaats en aanvangstijd, alsmede de daarin te behandelen onderwerpen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, uiterlijk tegelijk met de oproeping der leden ter openbare kennis gebracht door middel van aankondiging in een weekblad dat algemeen in de gemeente verspreid wordt, alsmede via het internet. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid voor elke belanghebbende c.q. belangstellende om in die vergadering het woord te voeren over de te behandelen agendapunten.

  Vergaderingen van de commissie worden op dinsdagavond parallel aan elkaar gehouden.

 • 2. De agenda van de onderwerpen die in de openbare vergadering zullen worden behandeld alsmede de stukken bij de betreffende onderwerpen zijn uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de vergadering via het internet voor eenieder te raadplegen. Stukken die vijf dagen voor behandeling in de commissie niet zijn gepubliceerd, worden niet in behandeling genomen.

 • 3. De voorzitter:

  • -

   zit vergaderingen technisch voor;

  • -

   ziet strak toe op vergaderregels;

   • o

    de bespreking van agendapunten blijft binnen het betreffende agendapunt;

   • o

    herhalingen worden voorkomen;

   • o

    vragen worden gesteld zonder politieke mening te geven;

  • -

   controleert of vragen beantwoord zijn, zonder daarbij direct op de inhoud van antwoorden in te gaan;

  • -

   vat de behandeling van agendapunten samen;

  • -

   herhaalt toezeggingen.

 • 4. De voorzitter draagt zorg voor de handhaving van de orde van de vergadering. Hij/zij is bevoegd, wanneer de orde op enigerlei wijze door de toehoorders wordt verstoord, hen die daarvoor verantwoordelijk zijn of alle toehoorders te doen verwijderen.

 • 5. De voorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 10 Quorum

 • 1. Een commissie kan slechts beraadslagen en adviseren wanneer naast de voorzitter ten minste een meerderheid (de helft + een) van het aantal fracties vertegenwoordigd in de raad ter vergadering aanwezig is.

 • 2. Indien bij een vergadering het vereiste aantal fracties niet is opgekomen, belegt de voorzitter, met een tussenruimte van ten minste 48 uur, een nieuwe vergadering, welke wordt gehouden ongeacht het aantal opgekomen fracties.

Artikel 11 Stemming

De leden onthouden zich van de beoordeling van zaken, die hen rechtstreeks of middellijk aangaan (= alle ter zake doende intensieve persoonlijke relaties) en als vertegenwoordiger is betrokken.

 • 1.

  De burgemeester of een wethouder heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.

 • 2.

  Leden van het college zijn bevoegd zich terzijde te laten staan door gemeente-ambtenaren en deskundigen van buiten het gemeentelijk apparaat. De aldus voor het opstellen van een aan een commissie voorgelegd advies verantwoordelijke beleidsambtenaar c.q. deskundige wordt, indien de voorzitter en/of een of meerdere leden dat wensen, de gelegenheid geboden zijn advies ten overstaan van de commissie toe te lichten.

Artikel 12 Toelating niet-leden

 • 1. De burgemeester of een wethouder heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.

 • 2. Leden van het college zijn bevoegd zich terzijde te laten staan door gemeente-ambtenaren en deskundigen van buiten het gemeentelijk apparaat. De aldus voor het opstellen van een aan een commissie voorgelegd advies verantwoordelijke beleidsambtenaar c.q. deskundige wordt, indien de voorzitter en/of een of meerdere leden dat wensen, de gelegenheid geboden zijn advies ten overstaan van de commissie toe te lichten.

Artikel 13 Het schriftelijk vragen stellen

Raadsleden kunnen voorafgaand aan een vergadering van de commissie, met betrekking tot onderwerpen welke op de agenda van de vergadering van de commissie staan, schriftelijk vragen stellen. Deze vragen worden via de griffie ingediend en op het internet bij het betreffende agendapunt gepubliceerd. Deze vragen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord en ook op het internet gepubliceerd bij het betreffende agendapunt.

Titel 2 Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 1 De Commissie Ruimte en Techniek, Burgerzaken, Middelen en Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden

Artikel 14 Agenda

 • 1. Het Presidium stelt de agenda voor de commissies vast.

 • 2. De uitloop van een commissievergadering is voor sluiting van de vergadering. Indien twee commissies na elkaar vergaderen is de uitloop van de eerste commissie voorafgaand aan de uitloop van de tweede commissie.

Artikel 15 Doel, bevoegdheden en werkwijze van de raadscommissie Ruimte & Techniek, Burgerzaken, Middelen en Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden.

 • 1. Het doel van de commissies is het verzamelen van alle relevante technische informatie over een concept-raadsvoorstel/-besluit, zodat de raad daarover een gewogen uitspraak kan doen of een besluit kan nemen.

 • 2. Daartoe is er ruimte voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om hun visie te geven over op de agenda vermelde onderwerpen en is er de mogelijkheid voor raadsleden en burgercommissieleden om informatie te verzamelen bij de portefeuillehouder casu quo het college.

 • 3. In de vergadering is het toegestaan om kort een politiek standpunt te verwoorden. Er is geen ruimte voor politiek debat.

 • 4. In de vergadering is geen gelegenheid om leden van het college politiek ter verantwoording te roepen.

Artikel 16 Advisering

 • 1. De commissie adviseert bij meerderheid van stemmen, waarbij iedere fractie één stem heeft. Bij het staken der stemmen wordt geen advies afgegeven, doch worden de verschillende standpunten ter kennis van de raad gebracht.

 • 2. De commissie adviseert of een voorstel rijp is voor meningsvorming c.q. besluitvorming in de raad;

 • 3. Of het voorstel als akkoord stuk (A-agenda) dan wel als bespreekstuk (B-agenda) op de agenda van de gemeenteraad geplaatst zal worden, waarbij er van uitgegaan wordt dat in principe ieder voorstel als een akkoordstuk wordt geagendeerd tenzij 3 of meer fracties voorstellen om het voorstel als een bespreekstuk te agenderen

 • 4. Een voorstel voor een verordening of een ander voorstel van het college aan de raad, dat ter agendering aan de commissie is aangeboden, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de commissie.

Artikel 17 Participanten

 • 1. Aan een vergadering van de commissies kunnen deelnemen de in de raad vertegenwoordigde fracties, een vertegenwoordiging van het college, belanghebbende burgers/bedrijven/instellingen en deskundigen.

Hoofdstuk 2 De Rekeningcommissie

Artikel 18 Samenstelling Rekeningcommissie

 • 1. De Rekeningcommissie bestaat uit ten hoogste even zoveel leden als er fracties in de raad vertegenwoordigd zijn.

 • 2. De in het eerste lid genoemde leden en hun plaatsvervangers worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3. Een lid kan zowel raadslid als niet raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid en een plaatsvervangend lid van de Rekeningcommissie. De in het eerste lid genoemde leden en hun plaatsvervangers dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de betreffende fractie. Burgerfractieleden komen in aanmerking voor een vergoeding als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”.

 • 4. De commissie wijst uit haar midden een technisch voorzitter aan. De fractie waaruit de technisch voorzitter van een commissie afkomstig is heeft desgewenst de bevoegdheid een tweede lid voor die commissie voor te dragen. Het stemrecht gaat alsdan op dit toegevoegde lid over.

Artikel 19 Taken/bevoegdheden Rekeningcommissie

 • 1. De Rekeningcommissie onderzoekt de jaarrekening en het jaarverslag via welke het college over elk begrotingsjaar aan de raad verantwoording aflegt over het gevoerde financieel beheer.

 • 2. De Rekeningcommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij het college te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 3. De Rekeningcommissie voert zo nodig overleg met het college over de jaarrekening en het jaarverslag.

 • 4. De Rekeningcommissie adviseert aan de raad en deelt aan de raad de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad kan zij ter zake voorstellen en aanbevelingen doen.

Hoofdstuk 3 De Auditcommissie

Artikel 20 Samenstelling Auditcommissie

 • 1. De Auditcommissie bestaat uit ten hoogste even zoveel leden als er fracties in de raad vertegenwoordigd zijn.

 • 2. De in het eerste lid genoemde leden en hun plaatsvervangers worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3. Een lid kan zowel raadslid als niet raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid en een plaatsvervangend lid van de Auditcommsisie. De in het eerste lid genoemde leden en hun plaatsvervangers dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de betreffende fractie. Burgerfractieleden komen in aanmerking voor een vergoeding als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”.

 • 4. De commissie wijst uit haar midden een technisch voorzitter aan. De fractie waaruit de technisch voorzitter van een commissie afkomstig is heeft desgewenst de bevoegdheid een tweede lid voor die commissie voor te dragen. Het stemrecht gaat alsdan op dit toegevoegde lid over.

 • 5. De Auditcommissie laat zich in haar advisering bijstaan door leden van het college en de ambtelijke organisatie. Deze worden in overleg met de voorzitter bij een vergadering van de Auditcommissie uitgenodigd.

Artikel 21 Taken/bevoegdheden Auditcommissie

 • 1. Het voorbereiden van rapporten van de rekenkamercommissie Brunssum ten behoeve van behandeling in de commissies en/of gemeenteraad;

 • 2. Het voorbereiden van de aanstelling van de externe accountant ten behoeve van de controle van de jaarrekening;

 • 3. Als contactplatform functioneren tussen raad en de externe accountant;

 • 4. Het voorbespreken van het controleprotocol;

 • 5. Instrumenten ontwerpen c.q. bespreken die de gemeenteraad in staat stellen om te komen tot een goede beleidsontwikkeling;

 • 6. Instrumenten ontwerpen c.q. bespreken die de gemeenteraad in staat stellen om te komen tot een goede controlefunctie;

 • 7. Instrumenten ontwerpen c.q. bespreken die leiden tot verbetering van de Planning en Control-cyclus ten behoeve van de gemeenteraad;

 • 8. Het bespreken van de voortgang in het uitwerken en/of toepassen van de aanbevelingen van de Rekeningcommissie;

 • 9. Het bespreken van aan de raad gerichte circulaires van het ministerie van Binnenlandszaken;

 • 10. Het bespreken van ontwikkelingen en het komen tot vernieuwing en bijstelling op bestuurlijk en financieel vlak.

Artikel 22 Evaluatie

Door de desbetreffende commissies zal aan het eind van elk kalenderjaar een aan de raad ter kennis te brengen evaluatie worden opgesteld van de ingevolge deze verordening door de commissies gehanteerde werkwijze.

Artikel 23 Uitleg Verordening

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van de verordening beslist de commissie op voorstel van de voorzitter of een der leden van de commissie.

Artikel 24 Benaming en inwerkingtreding

 • 1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2017. Op dat tijdstip vervalt het "Reglement van Orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2016”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit Gemeenteblad 2016/16 versie 2 vastgesteld op 26-4-2016.

 • 2. Dit Reglement van Orde kan worden aangehaald als "Reglement van Orde raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017".

Toelichting op de wijzigingen in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017

Artikel 2 Voorzitterschap

Lid 2. Aan dit lid is voor de duidelijkheid van de bepaling expliciet toegevoegd dat de aanwijzing van de voorzitters van de commissies door de raad gebeurd.

Lid 7. De rol van de voorzitter is cruciaal voor een goed verloop van vergaderingen. Daarom is het belangrijk om een voorzitter te benoemen die de benodigde vaardigheden heeft. Deze vaardigheden zijn daarom aan dit reglement toegevoegd.

Artikel 3 Benoeming commissieleden

Lid 1. Aan dit lid is voor de duidelijkheid van de bepaling expliciet toegevoegd dat het de raad is die de commissieleden benoemt. Daarnaast is de term ‘aangewezen” vervangen door “benoemt”.

Lid 4. Als aanvulling op de vertegenwoordiging van fracties door een raadslid en een burgerfractielid is toegevoegd dat een burgerfractielid ook vervangen kan worden door een raadslid.

Artikel 9 Openbare bekendmaking c.a. orde vergaderingen

Lid 2. In dit artikel was bepaald dat de agenda van de onderwerpen en bijbehorende, voor zover deze aan de commissie zijn toegezonden, voor eenieder ter inzage worden gelegd. Als gevolg van het papierloos vergaderen zijn deze stukken voor eenieder op het internet te raadplegen. Daarom is in dit lid bepaald wanneer de stukken op het internet te raadplegen zijn.

Lid 3. De rol van de voorzitter is cruciaal voor een goed verloop van vergaderingen. Daarom wordt in dit lid expliciet vermeld op welke manier de voorzitter de orde van de vergaderingen handhaaft.

Lid 5. Dit lid is volledigheidshalve toegevoegd en is een bepaling uit de Gemeentewet.

Artikel 10 Quorum

Lid 1-2 Hierin werd gesproken over leden. Maar omdat elke fractie vertegenwoordigd is door een raadslid en een burgercommissielid kan dit verwarring opleveren voor de berekening van het quorum. Om deze verwarring te voorkomen is de term “leden” vervangen door “fracties”.

Artikel 11 Stemming

Lid 1. Voor de duidelijkheid is expliciet aangegeven dat iedere fractie één stem heeft.

Artikel 15 Doel, bevoegdheden en werkwijze van de raadscommissie Ruimte & Techniek, Burgerzaken, Middelen Algemeen Bestuurlijke Zaken

Lid 1. Vanwege de technische behandeling van onderwerpen in de commissie is het woordje “technische” aan dit lid toegevoegd.

Lid 2. In dit lid is de omschrijving “meningen en ideeën” vervangen door visie.

 

Artikel 16 Advisering

Sub b. In aansluiting op het advies van de werkgroep evaluatie vergaderstelsel is hier de aanbeveling van de werkgroep uitgewerkt dat het uitgangspunt voor de indeling van de raadsagenda in Akkoord en Bespreekstukken is dat in principe alle raadsvoorstellen waarvan het advies van de commissie luidt dat ze rijp zijn voor behandeling in de raad als Akkoordstuk worden geagendeerd op de raadsagenda. In het geval minimaal 3 fracties bij de stemming in de commissie aangeven dat zij een raadsvoorstel als Bespreekstuk willen agenderen voor de raadsagenda, wordt een stuk als zodanig geagendeerd.

 

Artikel 24 Benaming en inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

   

Behoort bij raadsbesluit Gemeenteblad 2017, nr. 11 (versie 3)

  

De griffier van Brunssum,