Subsidieregeling scouting

Geldend van 14-04-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling scouting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

BESLUIT:

De subsidieregeling scouting vast te stellen.

Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

  • b.

   Scouting: een organisatie die een plezierige vrijetijdsbesteding en veilige en leerzame speelomgeving biedt op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij de centrale thema's;

  • c.

   Vereniging: Een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie waarvan de statuten het beoefenen van scouting als voornaamste doel stellen.

  • d.

   Jeugdlid: een natuurlijk persoon in de leeftijd van 4 tot 23 jaar die overeenkomstig de statuten van de vereniging als jeugdlid van die vereniging is ingeschreven en actief betrokken is bij het nastreven van de verenigingsdoeleinden en daarvoor een door de vereniging jaarlijks vast te stellen contributie betaalt.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan verenigingen per jeugdlid een subsidie verstrekken met als doel jongeren te stimuleren actief mee te doen, verantwoording te nemen, zelfstandig te worden of anderszins te betrekken bij scoutingverenigingen of andere activiteiten in de gemeente, mits de activiteiten:

 • a.

  gericht zijn op en toegankelijk zijn voor jeugdigen van 4 tot 23 jaar;

 • b.

  plaatsvinden onder toezicht van een vakkundig kader.

 • c.

  de vereniging kaderleden laat deelnemen aan kadercursussen en bijeenkomsten

Artikel 3. Bijzondere bepalingen/verplichtingen

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden ingediend vóór 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvrager legt de volgende gegevens over:

  • a.

   de landelijke contributiefactuur van scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd voor de opgave van het aantal jeugdleden. 

  • b.

   een onderbouwing hoe wordt voldaan aan de doelen van de subsidie zoals genoemd in artikel 2.

 • 3.

  De subsidieverlening wordt geweigerd indien het totaal aantal jeugdleden over een ononderbroken periode van 2 jaar op de peildatum 40 jeugdleden of minder bedraagt.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Voor het subsidiëren van de activiteiten als bedoeld in artikel 2 stelt het college jaarlijks het subsidieplafond vast. Het plafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Het aan de vereniging toe te kennen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan het door de vereniging als contributie van de subsidiabel gestelde jeugdleden te ontvangen totaalbedrag. Hierbij geldt het contributiejaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Binnen de ter beschikking staande middelen wordt het subsidiebedrag bepaald op een vast bedrag per jeugdlid.

 • 4.

  het aantal jeugdleden wordt vastgesteld op basis van het aantal jeugdleden in de landelijke contributiefactuur van Scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt verstrekt door middel van een directe vaststelling conform artikel 17, lid 1 onder a van de Asv.

Artikel 6. Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de elektronische bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling scouting’.

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d. 21-06-2017

Gepubliceerd 30-06-2017

Inwerkingtreding 01-07-2017