Aanwijzing toezichthouders

Geldend van 13-05-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders

burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Gelet op het bepaalde in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal,

BESLUITEN:

In persoon aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • -

  Crisis- en herstelwet (Chw)

 • -

  Leegstandswet (Lw)

 • -

  Wet op de kansspelen (Wks)

 • -

  Wet bodembescherming (Wbb)

 • -

  Wet geluidhinder (Wgh)

 • -

  Erfgoedwet

 • -

  Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

 • -

  Woningwet (Ww)

 • -

  Wet milieubeheer (Wm)

 • -

  Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Leudal (Apv Leudal)

 • -

  Verordening aansluitvoorwaarden riolering Leudal

 • -

  Marktverordening gemeente Leudal

 • -

  Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Leudal

Functie:

In dienst bij:

Senior GGP (Gebiedsgebonden politiezorg), wijkagent Leudal

Politie, RBT (Robuust Basis Team) Weert

Buitengewoon opsporingsambtenaar, Domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur

Provincie Limburg, standplaats Maastricht, afdeling handhaving en monitoring onderdeel Groene Brigade

Buitengewoon opsporingsambtenaar, Domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur

Staatsbosbeheer

Ondertekening

Heythuysen 10 mei 2017
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL
De gemeentesecretaris (wnd.),
De burgemeester,
H.K.W. Bekkers
A.H.M. Verhoeven