Subsidieregeling verplaatsingskosten winkelcentrum Dauwendaele

Geldend van 04-03-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Verplaatsingskosten Winkelcentrum Dauwendaele

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2017, volgnummer 17-13;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen: de Subsidieregeling Verplaatsingskosten Winkelcentrum Dauwendaele.

Artikel 1. Toepassingsbereik.

Deze regeling is alleen van toepassing op winkel- en horecapanden gelegen in het winkelcentrum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat te Middelburg.

Artikel 2. Begripsbepalingen.

 • a. historisch casco: de historische hoofdstructuur van een gebouw, bestaande uit de dragende onderdelen, te weten dak-, en vloerconstructies en dragende muren, fundering, kelder en gewelven, (raam)kozijnen exclusief beglazing, exclusief toevoegingen die ten tijde van de aanvraag jonger dan 50 jaar oud zijn;

 • b. instandhouding: herstelwerkzaamheden gericht op het behouden van de cultuurhistorische waarden van het monument, met uitzondering van schilderwerk;

 • c. eindafrekening: opgave van de werkelijk gemaakte kosten onder bijvoeging van rekeningen en betaalbewijzen.

Artikel 3. Subsidieplafond.

Het subsidieplafond wordt vastgesteld op éénmalig € 1.100.000,-.

Artikel 4. Subsidieverlening.

 • a. Met betrekking tot de hoogte van de subsidie baseert het college zich op het advies voor een verplaatsingsvergoeding dat tot stand komt in overleg tussen Concept-NL en de betreffende eigenaar van het winkel- of horecapand.

 • b. Er wordt uitsluitend subsidie verleend voor kosten en investeringen die noodzakelijk zijn voor en direct verband houden met de verplaatsing van winkels en horecapanden in het bestaande winkelcentrum, naar het nieuw te bouwen winkelcentrum Dauwendaele.

 • c. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van een pand in het winkelcentrum Dauwendaele.

 • d. De aanvrager is verplicht om de inrichting van zijn of haar pand na het verlenen van de subsidie tenminste 3 jaar in stand te houden. Het is niet toegestaan om materialen of installaties waarvoor subsidie is verleend te verkopen of op een andere locatie dan in het winkelcentrum Dauwendaele in gebruik te nemen of te geven.

 • e. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 200.000 per winkel- of horecapand.

 • f. Er kan per winkel- of horecapand maximaal 1 maal subsidie worden aangevraagd en/of verstrekt op grond van deze regeling.

 • g. Het college kan subsidie terugvorderen indien in strijd met artikel 4.d van deze regeling wordt gehandeld.

 • h. De aanvrager kan het college gemotiveerd verzoeken om te mogen afwijken van artikel 4.d van deze regeling.

Artikel 5. Subsidiabele kosten.

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt:

* inrichting en afwerking van gebouwen,

* verplaatsingskosten van installaties zoals vriescellen, koelvitrines, etc.

De werkzaamheden en leveringen moeten door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf worden uitgevoerd. Bedragen exclusief btw zijn subsidiabel.

Artikel 6. Subsidieaanvraag.

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend met een daarvoor bestemd aanvraagformulier met de daarop gevraagde bijlagen, dat door het college beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7. Toekenningsvoorwaarden.

 • a. De subsidieaanvraag moet bij het college ingediend worden vóór met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt en voordat materialen en installaties worden aangeschaft.

 • b. Indien de werkzaamheden worden aangevangen voordat het college een subsidiebeschikking heeft afgegeven, vervalt het recht op subsidie.

 • c. Het uitvoeren van de werkzaamheden moet conform de beschikking gebeuren.

Artikel 8. Afwijzingsgronden.

Het college weigert de subsidie indien: a. Niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit deze regeling. b. De subsidiegelden niet doelmatig worden besteed. c. De kosten op grond van een verzekering of enige andere regeling zijn gedekt. d. Voor de uit te voeren werkzaamheden een vergunning is vereist en deze niet is verleend. e. Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3 is bereikt.

Artikel 9. Planning en termijnen.

 • a. Binnen 26 weken na de verzenddatum van de voorlopige beschikking, moet gestart zijn met de werkzaamheden.

 • b. Na aanvang moeten de werkzaamheden binnen 1 jaar worden afgerond.

Artikel 10. Gereedmelding en uitbetaling subsidie.

 • a. Na het gereedkomen van de werkzaamheden moet de eindafrekening worden ingediend.

 • b. De definitieve subsidietoekenning wordt vastgesteld nadat de in de subsidieaanvraag opgenomen werkzaamheden bij het college zijn gereed gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden. Bij de gereedmelding overlegt de aanvrager facturen ter onderbouwing van de gemaakte kosten. De gemeente kan aanvullende informatie vragen om te beoordelen of aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

 • c. De subsidie wordt uitbetaald binnen acht weken na de vaststelling van de definitieve subsidietoekenning op een door de aanvrager op te geven bankrekeningnummer.

Artikel 11. Vervallen subsidie.

Een voorlopige subsidietoekenning vervalt indien niet is voldaan aan de voorwaarden uit deze regeling.

Artikel 12. Inwerkingtreding.

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13. Citeertitel.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Verplaatsingskosten Winkelcentrum Dauwendaele”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2017.
De griffier, E.T. Israël
De voorzitter, mr. H.M. Bergmann