Regeling vervallen per 01-01-2018

Subsidieplafonds 2017 voor de beleidsterreinen zoals opgenomen in de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Intitulé

Subsidieplafonds 2017 voor de beleidsterreinen zoals opgenomen in de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011;

besluit vast te stellen de subsidieplafonds 2017.

Artikel 1 Vaststelling subsidieplafonds

De subsidieplafonds voor de beleidsterreinen zoals opgenomen in de Nadere regels subsidies gemeenteGroningen zijn hierna opgenomen. Naast deze bedragen is er voor de beleidsterreinen binnen de nadere regels geen bedrag beschikbaar.

Verwijzing

Omschrijving

Subsidieplafond 2017 in €

Hst. 1

Werk en inkomen

 

1.1

Arbeidsmarktbeleid en maatschappelijke participatie

0

1.2

Armoedebestrijding en minimabeleid

1.050.000

Hst. 2

Economie en werkgelegenheid

 

2.1

Bijzondere leerstoel Studie van de Economie van de Lagere Overheden

0

Hst. 3

Jeugd en onderwijs

 

3.2

Basis ontwikkelingsgerichte programma’s

1.055.000

3.2

VVE-programma’s

1.728.000

3.3

Jongerenwerk

1.569.000

3.7

Kinderactiviteiten

644.000

3.8

Wetenschap en techniek

203.000

3.9

Sport- en spelcontainers

39.000

3.10

Schakelgroepen jonge kinderen

234.000

3.11

Schakelgroepen nieuwkomers

80.000

3.13

Jeugdhulp

3.720.000

3.16

Schoolmaatschappelijk werk

100.000

3.17

Vensterscholen

194.000

Hst. 4

Welzijn, gezondheid en zorg

 

4.2

Emancipatie en vrouwenzaken – instandhouding vrouwencentrum

201.000

4.2

Emancipatie en vrouwenzaken – activiteiten vrouwenemancipatie

9.000

4.2

Emancipatie en vrouwenzaken – activiteiten integratie homoseksualiteit

25.000

4.2

Emancipatie en vrouwenzaken – vernieuwende initiatieven emancipatie

0

4.2

Emancipatie en vrouwenzaken – integratie van homoseksualiteit in de samenleving

53.000

4.3

Internationale betrekkingen – mondiale bewustwording

17.000

4.3

Internationale betrekkingen - stedenbanden

120.000

4.4

Migranten – basis- en activiteitensubsidie zelforganisaties/maatschappelijke organisaties

175.000

4.4

Migranten – platform religie en levensbeschouwing

 5.000

4.4

Migranten – platform zelforganisaties

5.000

4.5

Algemeen sociaal-cultureel werk – wijk- of stedelijke activiteiten

2.488.000

4.6

Sociaal-culturele accommodaties

1.866.500

4.7

Beheer sociaal-culturele accommodaties

2.083.000

4.8

Wijkorganisaties

342.000

4.9

Maatschappelijke activering

436.000

4.10

Vrijwilligerswerk

1.448.900

4.11

Maatschappelijke dienstverlening – maatschappelijke en juridische dienstverlening

3.536.000

4.11

Maatschappelijke dienstverlening – rechtswinkels

13.000

4.11

Maatschappelijke dienstverlening – slachtofferhulp

42.000

4.12

Ouderenbeleid – steunfunctionaris ouderenbonden

23.000

4.12

Ouderenbeleid – ouderenbonden

24.000

4.13

Maatsch. en vrouwenopvang, verslavingszorg en overlastbestrijding

20.594.000

4.15

Initiatieven van burgers met een psychiatrische of verstandelijke handicap

65.000

4.18

Activiteiten WIJ Groningen – Functiecategorie psychiatrie volwassenen

570.000

4.18

Activiteiten WIJ Groningen – Functiecategorie middelengebruik

615.000

4.18

Activiteiten WIJ Groningen – Functiecategorie verstandelijke beperkingen

566.000

4.18

Activiteiten WIJ Groningen – Functiecategorie (psychiatrie) ouderen

269.000

4.18

Activiteiten WIJ Groningen – Functiecategorie aanpak zorgmijders en multiproblem huishoudens

316.000

4.18

Activiteiten WIJ Groningen – Functiecategorie gezinsondersteuning

266.000

4.19

Innovatieateliers Beschermd wonen

500.000

Hst. 5

Sport en bewegen

 

5.2

Investeringen in duurzame sportmaterialen

10.000

5.4

Verbetering verenigingsstructuur

56.000

5.5

Stimulering sportdeelname

97.000

5.7

Gebruik Martiniplaza voor sportwedstrijden – of andere activiteiten

45.000

5.8

Regionale trainings centra

67.000

5.9

Talentevenementen

51.000

Hst. 6

Cultuur

 

6.2

Incidentele activiteiten cultuur

265.000

6.3

Subsidies amateurkunst – basissubsidies amateurkunst

136.000

6.4

Stimuleringssubsidies amateurkunst

80.000

6.6

Podiumkunsten

2.587.000

6.7

Beeldende kunst

7.062.000

6.8

Materieel Erfgoed

414.000

6.9

Immaterieel Erfgoed

189.000

6.10

Letteren – overige subsidies op het gebied van letteren

72.000

6.11

Culturele beurzen

2.000

6.12

Activiteiten Groninger Forum

8.093.000

6.13

Cofinanciering

100.000

6.14

Vernieuwingsfonds

100.000

Hst. 8

Wonen

 

8.4

Subsidie oud papier: garantieprijs

0.057 per kg

8.5

Groene daken

100.000

8.6

Onderhoud woonboten diepenring

0

8.7

Beter verbeteren

50.000

8.8

Monumentale molens

12.500

8.9

Monumentale kerken

81.000

8.10

Revolverend fonds monumenten

Hoogte van het fonds bepaalt het subsidieplafond

Hst. 9

Onderhoud en beheer openbare ruimte

 

9.1

Monumentale houtopstand

3.000

Artikel 2 Verdelingsregels

Voor de verdeling van de beschikbare bedragen wordt verwezen naar het bepaalde in de Nadere regelssubsidies gemeente Groningen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 20 december 2016.

de burgemeester

de secretaris,

Toelichting

  • Monumentale molens § 8.8

    Dit betreft een subsidie in aanvulling op de gemaximeerde rijkssubsidie. De hoogte van het subsidieplafond is afgeleid uit het bestedingsvoorstel budget monumenten.

  • Monumentale kerken § 8.9

    Dit betreft eveneens een subsidie in aanvulling op de gemaximeerde rijkssubsidie. De hoogte vanhet subsidieplafond is afgeleid uit het bestedingsvoorstel budget monumenten inclusief het invullenvan de daarin opgenomen PM-posten.

  • Revolverend fonds § 8.10

    Het Revolverend fonds is bedoeld om laagrentende leningen te verstrekken. Het subsidiedeel ishet verschil met de geldende marktrente (dus niet de hoofdsom van de lening). Het fonds wordtgevoed uit een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Groningen (vrijval ISV-monumenten) en uitde aflossingen van de reeds verstrekte leningen. Onttrekkingen zijn de verstrekte leningen. Deomvang van het fonds fluctueert.