Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuze situatie

Geldend van 28-02-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuze situatie

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, perceel of hond).

In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Veldhoven een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   1.1.1. de vruchtgebruiker c.q. de gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   1.1.2. de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   1.1.3. de erfpachter

  • 1.2

   de eigenaar of appartementsgerechtigde;

  • 1.3

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 2.1

   indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Veldhoven wonen of gevestigd zijn:

   2.1.1. degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

   2.1.2. degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

   2.1.3. degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   2.1.4. een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   2.1.5. bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   2.1.6. degene die bij de afdeling Inwonerszaken als genothebbende of gebruiker bekend is;

   2.1.7. de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 2.2

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Veldhoven wonen of gehuisvest zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

   2.2.1. degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   2.2.2. een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  • 2.2.3. bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   2.2.4. degene die bij de afdeling Inwonerszaken als genothebbende of gebruiker bekend is;

   2.2.5. de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 2.3

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gehuisvest zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

   2.3.1. degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   2.3.2. degene die bij de afdeling Inwonerszaken als genothebbende of gebruiker bekend is;

   2.3.3. de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt.

 • 3.

  Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 3.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 3.2

   degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.3

   degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

  • 3.4

   degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.5

   degene die bij de afdeling Inwonerszaken al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 3.6

   degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4.

  Met betrekking tot de rioolheffing van gebruikers van woningen, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 4.1.

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject of van het object waar de hond wordt gehouden, wordt aangemerkt;

  • 4.2

   degene die volgens de basisregistratie personen het langst staat ingeschreven op het adres van het belastingobject of van het object waar de hond wordt gehouden;

  • 4.3

   de oudste, in geval van gelijktijdige inschrijving op het adres;

  • 4.4

   degene die bij de afdeling Inwonerszaken al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 4.5

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject respectievelijk houder van de hond naar voren komt.

 • 5.

  Indien aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 5.1

   ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 5.2

   ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

  • 5.3.

   ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen;

 • 6.

  De onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien:

  • 6.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, en ervoor gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en hij/zij nog steeds belastingplichtig is;

  • 6.2

   bij de afdeling Inwonerszaken bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • 7.

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 8.

  Aangezien de voorkeursvolgorde er op is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolorde zou volgen.

 • 9.

  Wijzigingen kunnen – indien reeds een aanslag is opgelegd – pas plaats vinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 10.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 10 van overeekomstige toepassing.

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 28 februari 2017.

 • 2.

  De “beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” van 21 april 2008, worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie”

Vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Veldhoven op 2 januari 2017,

P.G. Smeets