Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Geldend van 01-06-2017 t/m 31-12-2017

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 052316851

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid en artikel 7 van de Paspoortwet.

b e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2.a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verorde-ning behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   titel 1 hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   titel 1 hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   titel 1 hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   titel 1 hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2016’ en de bij de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 van 17 december 2016, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 29 september 2016, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2016/2016, 34258 (R2065), nr A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 • 4.

  Indien artikel 10.8, onderdeel B van de Wet Natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.12.1 en 2.3.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

2.3.12.

Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000 gebied)

Indien de aanvraag tot jet verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handelingen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,, onder k van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:

  • a.

   Artikel 12 derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt

  • b.

   Artikel 12 vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2017”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 22 december 2016.
De voorzitter,
D.A. Heijkoop
De griffier,
A. van der Ploeg

TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening 2017

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Wanneer producten vallend onder de hoofdstukken 1 tot en met 10 en hoofdstuk 18 van deze titel digitaal worden aangevraagd, wordt het geldende tarief verminderd met € 1,50 (1). Dit geldt niet voor wettelijk vastgestelde tarieven.

* Voorwaarde hiervoor is dat de aanvraag wordt ingediend middels het daartoe bestemde webformulier op de website van de gemeente (www.hardinxveld-giessendam.nl)

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis op:

 

1.1.1.1

maandag tot 11.00 uur

€ 0,00

1.1.1.2

maandag na 11.00 uur

€ 308,90

1.1.1.3

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

€ 495,30

1.1.1.4

zaterdag

€ 814,40

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van het gemeentehuis de tarieven als bedoeld in de artikelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4.

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.1.3.1

maandag na 11.00 uur

€ 410,10

1.1.3.2

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

€ 604,20

1.1.3.3

zaterdag

€ 814,40

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een vrije locatie op

 

1.1.4.1

maandag na 11.00 uur

€ 410,10

1.1.4.2

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

€ 604,20

1.1.4.3

zaterdag

€ 814,40

1.1.4.4

De kosten voor het gebruiken van een trouwlocatie worden apart in rekening gebracht.

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek de tarieven als bedoeld in de artikelen en 1.1.3.1 tot en met en 1.1.3.4.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 47,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,30

1.1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.8.1

tot afgifte van een uittreksel of afschrift uit de registers van de burgerlijke stand

€ 12,90

1.1.8.2

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 22,90

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het benoemen tot éénmalig buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaald huwelijk:

€ 217,30

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het optreden als getuige door medewerkers van de gemeente per getuige

€ 19,10

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het uitspreken van een echtscheiding

€ 180,10

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,45

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,60

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

het verwerken van een proces-verbaal c.q. verklaring van vermissing boven het tarief als bedoeld in 1.3.1

€ 42,00

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,30

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 535,60

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.559,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 6,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 535,60

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.559,00

1.4.5

het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift volgens artikel 79, derde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 3,60

1.4.6

het verstrekken van alle overige gegevens uit de bevolkingsadministratie in geautomatiseerde vorm per overzicht

€ 3,60

 

per printregel vermeerderd met

€ 0,02

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Gereserveerd.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Gereserveerd.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

Financiële stukken in gedrukte vorm

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 13,90

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 13,90

 

 

 

 

Financiële stukken in digitale vorm

 

1.7.1.3

Gratis via www.hardinxveld-giessendam.nl

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

Raadsstukken in gedrukte vorm

 

 

Agenda’s, concept-besluitenlijst, raadsvoorstellen

 

 

Abonnement per kalenderjaar

 

1.7.2.1

a. afgehaald op het gemeentehuis

€ 55,50

1.7.2.2

b. toegezonden per post

€ 84,70

 

 

 

 

Raadsstukken in digitale vorm

 

 

Agenda’s, concept-besluitenlijst, raadsvoorstellen

 

1.7.2.3

Gratis via www.hardinxveld-giessendam.nl

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,30

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs in leven zijn (attestatie de vita)

€ 12,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,80

1.9.4

het afgeven van een verklaring dat het portret op een stuk het portret is van degene te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk is bedoeld

€ 6,00

1.9.5

ter legalisatie opzenden van een stuk (de kosten van legalisatie niet inbegrepen)

€ 6,60

1.9.6

Persoonsregistratie

 

1.9.6.1

het verstrekken van een bericht, als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties

€ 15,50

1.9.7

Nationaliteitsbewijs

 

1.9.7.1

het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, dat niet bestemd is om als reispapier te dienen

€ 14,50

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10

Het tarief bedraagt voor:

 

1.10.1

het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan:

€ 16,50

1.10.2

het verstrekken van een afdruk uit de registers van de Burgerlijke Stand, overgebracht naar, overgebracht naar de archiefruimte en op grond van de Archiefwet 1995 voldoend aan de daarin gestelde openbaarheid, verstrekt door middel van een printafdruk, per afdruk

€ 6,50

1.10.3

het doen van nasporing van gemeentewege in de bevolkingsregisters, overgebracht naar de archiefruimte en op grond van de Archiefwet 1995 voldoend aan de daarin gestelde openbaarheid, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 23,60

1.10.4

het verstrekken van een afdruk uit de bevolkingsregisters, overgebracht naar de archiefruimte en op grond van de Archiefwet 1995 voldoend aan de daarin gestelde openbaarheid, verstrekt door middel van een printafdruk, per afdruk:

€ 6,50

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

vervallen

 

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 66,70

1.11.3

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet 2014

€ 25,70

1.11.4

t/m 1.11.7: vervallen

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 72,10

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 36,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Gereserveerd.

Hoofdstuk 14 Markten

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening

€ 82,30

1.14.2

een wijziging van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening

€ 25,70

1.14.3

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 7 van het Marktreglement

€ 17,10

1.14.4

verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2

€ 17,10

1.14.5

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 10 van het Marktreglement

€ 25,70

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 51,50

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 51,50

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 51,50

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor een periode van 4 jaar of meer voor één kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 67,10

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 199,90

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 253,60

1.17.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 195,20

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 33,00

1.18.2

mutaties van ontheffingen en parkeervergunningen genoemd in artikel 1.18.1

€ 17,05

1.18.3

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

1.18.3.1

tot het verlenen van ontheffing op grond van artikel 21 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden de werkelijke kosten van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op basis van nacalculatie doorberekend tegen een uurtarief van

€ 88,00*

1.18.4

een Molenhopperpas

€ 20,90

1.18.5

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

 

1.18.5.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een woon- of werkadres

€ 88,70

1.18.5.2

het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een woon- of werkadres

€ 404,70

1.18.5.3

het vervangen van het onderbord met het kenteken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 76,20

1.18.6

Gehandicaptenparkeerkaart

 

1.18.6.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 26,10

1.18.7

Bijzondere transporten

 

1.18.7.1

Het verlenen van een ontheffing krachtens artikel 187 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten betreffende ongekentekende voertuigen, voor zover niet gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

€ 174,10

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.19.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

ZW

Kleur

1.19.1.1.1

afgehaald ten gemeentehuize, op A4-formaat per bladzijde

€ 0,60

€ 0,60

1.19.1.1.2

afgehaald ten gemeentehuize, op A3-formaat vanaf 2 bladzijden

€ 0,80

€ 1,20

1.19.1.1.3

afgehaald ten gemeentehuize, op A2-formaat vanaf 2 bladzijden

€ 7,90

€ 28,10

1.19.1.1.4

afgehaald ten gemeentehuize, op A1-formaat vanaf 2 bladzijden

€ 8,60

€ 36,60

1.19.1.1.5

afgehaald ten gemeentehuize, op A0-formaat vanaf 2 bladzijden

€ 9,90

€ 50,30

1.19.1.2

toegezonden per post of gefaxt, per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan

 

€ 2,10

1.19.1.3

vallende onder het begrip openbaar en gekoppeld aan de daaraan te stellen eisen overeenkomstig de Archiefwet 1995, afgehaald ten gemeentehuize per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan

 

€ 1,30

1.19.1.4

vallende onder het begrip openbaar en gekoppeld aan de daaraan te stellen eisen overeenkomstig de Archiefwet 1995, toegezonden per post of gefaxt per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan

 

€ 2,20

1.19.1.5

kleurkopieën, per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan, per post toegezonden

 

€ 2,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op A4-formaat

 

€ 9,10

1.19.3

Tekeningen en schetsen

 

 

1.19.3.1

Plot (willekeurig gebied op gewenste schaal) formaat:

 

 

 

- A4 papier

 

€ 14,70

 

- A3 papier

 

€ 53,40

 

- A2 papier

 

€ 65,20

 

- A1 papier

 

€ 83,10

 

- A0 papier

 

€ 118,60

1.19.3.2

Voor een tweede en volgend exemplaar van eenzelfde tekening en formaat bedraagt het tarief ¾ deel van het in 1.19.3.1 vermelde tarief

 

 

1.19.4

Beschikkingen

 

 

1.19.4.1

een beschikking op een verzoek, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 107,70

1.19.4.2

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 107.70

1.19.4.3

een ligplaatsvergunning pleziervaartuig in daartoe aangewezen gemeentelijk water o.g.v. art 5:25 APV

 

€ 28,70

1.19.4.4

een ligplaatsvergunning woonschip in daartoe aangewezen gemeentelijk water o.g.v. art 5:25 APV

 

€ 170,50

1.19.4.5

een vervangende minicontainer bij vermissing van een eerder verstrekte minicontainer, op voorwaarde dat van de vermissing aangifte is gedaan bij de politie

 

€ 104,00

1.19.5

Kinderopvang

 

 

1.19.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie (mogen) nemen van een gastouderbureau, kinderopvang en peuteropvang inclusief registratie in het Landelijke Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 

€ 250,00

1.19.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie (mogen) nemen van gastouderopvang inclusief registratie in het Landelijke Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 

€ 150,00

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. In samenhang hiermee hanteert de Gemeente de “Beleidsregeling berekening bouwkosten t.b.v. bepaling bouwleges”.

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een principeverzoek omgevingsvergunning voor projecten die binnen een vigerend bestemmingsplan passen of die passen binnen de gemeentelijke “kruimelgevallenregeling, geldend op het moment van indienen van de aanvraag.

€ 0,00

2.2.2

om beoordeling van een principeverzoek omgevingsvergunning voor projecten waaraan met toepassing van de planologische kruimellijst als bedoeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht medewerking kan worden verleend maar waarover in de gemeentelijke “kruimelgevallenregeling” (nog) geen beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd.

€ 150,00

2.2.3

om beoordeling van een principeverzoek omgevingsvergunning voor projecten waarvoor een partiele herziening van het bestemmingsplan moet worden vastgesteld, dan wel een uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 juncto artikel 2.12 eerste lid onder a ten derde van de Wabo moet worden doorlopen.

€ 300,00

N.B.

De leges als bedoeld in artikel 2.2.2 en artikel 2.2.3 worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning of een partiele herziening van het bestemmingsplan, indien een aanvraag tot verkrijgen van een omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan in behandeling wordt genomen binnen twee jaar na de beoordeling van de principeverzoek.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

     

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien de bouwkosten:

 

2.3.1.1.1

niet meer dan € 2.500,00 bedragen

€ 203,00

2.3.1.1.2

€ 2.500,00 of meer, doch minder dan € 25.000,00 bedragen

€ 203,00

 

vermeerderd met 4,00% van de bouwkosten boven de € 2.500,00;

 

2.3.1.1.3

€ 25.000,00 of meer, doch minder dan € 100.000,00 bedragen

€ 1.119,00

 

vermeerderd met 3,57% van de bouwkosten boven de € 25.000,00;

 

2.3.1.1.4

€ 100.000,00 of meer, doch minder dan € 250.000,00 bedragen

€ 3.844,00

 

vermeerderd met 3,20% van de bouwkosten boven de € 100.000,00;

 

2.3.1.1.5

€ 250.000,00 of meer, doch minder dan € 500.000,00 bedragen

€ 8.728,00

 

vermeerderd met 2,38% van de bouwkosten boven de € 250.000,00;

 

2.3.1.1.6

€ 500.000,00 of meer, doch minder dan € 1.000.000,00 bedragen

€ 14.782,00

 

vermeerderd met 2,20% van de bouwkosten boven de € 500.000,00;

 

2.3.1.1.7

€ 1.000.000,00 of meer, doch minder dan € 2.500.000,00 bedragen

€ 24.974,00

 

vermeerderd met 2,10% van de bouwkosten boven de € 1.000.000,00;

 

2.3.1.1.8

€ 2.500.000,00 of meer, doch minder dan € 5.000.000,00 bedragen

€ 58.026,00

 

vermeerderd met 1,95% van de bouwkosten boven de € 2.500.000,00;

 

2.3.1.1.9

€ 5.000.000,00 of meer, doch minder dan € 7.500.000,00 bedragen

€107.629,00

 

vermeerderd met 1,87% van de bouwkosten boven de € 5.000.000,00;

 

2.3.1.1.10

€ 7.500.000,00 of meer, doch minder dan € 10.000.000,00 bedragen

€155.197,00

 

vermeerderd met 1,75% van de bouwkosten boven de € 7.500.000,00

 

 

met een maximum van € 175.000,00.

 

2.3.1.2

Verhoging i.v.m. toetsing door welstandscommissie

 

 

Vervallen

 

 

2.3.1.3

Verhoging i.v.m. toetsing brandveiligheid

 

 

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien voor toetsing van een bouwactiviteit tevens een advies uit oogpunt van brandveiligheid benodigd is, overeenkomstig onderstaande tabel verhoogd:

 

 

 

 

 

Oppervlakte

1*

2*

3*

 

 

< 100 m2

€ 335,00

€ 521,00

€ 1.654,00

 

 

< 500 m2

€ 467,00

€ 713,00

€ 2.202,00

 

 

< 1.000 m2

€ 521,00

€ 787,00

€ 3.302,00

 

 

< 2.500 m2

€ 632,00

€ 957,00

€ 3.909,00

 

 

> 2.500m2

€ 691,00

€ 1.031,00

€ 4.680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1. voor bouw en middenstand;

 

 

 

 

2. voor bouw, ambachtelijke bedrijven en middelgrote industrieën;

 

 

 

 

3. voor grote industrieën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is, als volgt verhoogd:

 

 

 

 

2.3.1.3.1

In geval van een standaardadvies bestaande agrarische bedrijven

 

 

 

€ 725,00

2.3.1.3.2

In geval van nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

 

 

 

€ 850,00

2.3.1.3.3

In geval van bouwen op een niet bouwperceel (starters), verzoek tot bedrijfsverplaatsing

 

 

 

€ 850,00

2.3.1.3.4

In geval van advisering bij het onttrekken aan de agrarische bestemming

 

 

 

€ 725,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

20 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien de aanlegkosten:

 

2.3.2.1.1

niet meer dan € 2.500,00 bedragen

€ 203,00

2.3.2.1.2

€ 2.500,00 of meer, doch minder dan € 100.000,00 bedragen

€ 203,00

 

vermeerderd met 3,00% van de aanlegkosten boven de € 2.500,00;

 

2.3.2.1.3

€ 100.000,00 of meer, doch minder dan € 1000.000,00 bedragen

€ 3.128,00

 

vermeerderd met 2% van de aanlegkosten boven de € 100.000,00;

 

2.3.2.1.4

€ 1.000.000,00 of meer bedragen

€ 21.128,00

 

vermeerderd met 1% van de aanlegkosten met een maximum van € 150.000,00.

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een activiteit(en) als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2. van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 250,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 250,00

2.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast en geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening behoeft te worden vastgesteld (2) (buitenplanse afwijking):

€ 4.647,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 416,00

2.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast en geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening behoeft te worden vastgesteld (3) (buitenplanse afwijking):

€ 4.647,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 416,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 619,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 416,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 416,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 609,00

(2) en (3)

Indien er sprake is van een bouwplan zoals omschreven in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moet een grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening worden vastgesteld, dan wel een anterieure overeenkomst worden gesloten op basis waarvan de kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening kunnen worden verhaald op de ontwikkelaar. Deze kosten kunnen niet nogmaals via de leges in rekening worden gebracht.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een andere activiteit(en) als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 416,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 416,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.647,00

2.3.4.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) in combinatie met artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (exploitatieplan) wordt toegepast:

€ 5.680,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 416,00

2.3.4.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 619,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 416,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 416,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 609,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 287,00

 

 Vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven:

 

 

 

 

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

Toeslag per m2

 

 

Cat. 1:  0 t/m 100m2

€ 287,00

 

 

 

Cat. 2: 101 t/m 500m2

€ 118,00

€ 1,685

 

 

Cat. 3: 501 t/m 2.000m2

€ 649,00

€ 0,660

 

 

Cat. 4: 2.001 t/m 5.000m2

€ 1.610,00

€ 0,176

 

 

Cat. 5: 5.001 m2 t/m 50.000 m2

€ 2.215,00

€ 0,055

 

 

Cat. 6: meer dan 50.000 m2

€ 3.465,00

€ 0,030

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag als genoemd in 2.3.5.1. betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief 10% van de op grond van artikel 2.3.5.1. verschuldigde leges.

 

 

 

2.3.5.3

Indien de aanvraag als genoemd in 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een bestaande vergunning bedraagt het tarief, indien het betreft:

 

 

 

2.3.5.3.1

Een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het leges tarief als bedoeld in artikel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

2.3.5.3.2

Herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte, 50% van het legestarief als vermeld onder 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de wijziging.

 

 

 

2.3.6

Activiteiten m.b.t. monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de “Erfgoedverordening 2010 Gemeente Hardinxveld-Giessendam” aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 210,10

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 210,10

2.3.6.1.3

Indien een advies van de monumentencommissie benodigd is, wordt het in artikelen 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2 genoemde tarief verhoogd met:

€ 255,00*

*

Tarieven die ten behoeve van derden worden doorberekend.

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, waarvoor op grond van de bepalingen van een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 90,70

 2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 183,60

     

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 160,70

     

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 90,70

2.3.10A

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

2.3.10A.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 210,80

2.3.10A.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 210,80

2.3.10.A.3

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.10A.1 en 2.3.10A.2 wordt, indien een advies benodigd is van de welstandscommissie, verhoogd met:

€ 45,00*

*

Tarieven die ten behoeve van derden worden doorberekend.

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo of:

€ 15,80

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 15,80

     

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 350,90

     

2.3.13

Flora en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 350,90

     

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 25,50

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 25,50

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 25,50

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport / informatie bodemgesteldheid

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 413,00*

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 774,00

2.3.16.3

Voor het verstrekken van informatie inzake de bodemgesteldheid wordt per locatie in rekening gebracht

 € 54,00

*

Tarieven die ten behoeve van derden worden doorberekend.

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 416,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.19

Uitvoeren hinderlijke werkzaamheden

 

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning, binnen twee jaren na de beoordeling van een aanvraag om vooroverleg of een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 (waarop de eerst genoemde aanvraag betrekking heeft) in behandeling wordt genomen, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges als bedoeld in artikel 2.2.1 geheel in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

7%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

9%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, doch voor het verlenen van de vergunning

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Het basisbedrag à € 203,00 is te allen tijde verschuldigd.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

N.v.t.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 203,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening behoeft te worden vastgesteld (4)

€ 4.739,90

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.739,90

(4)

Indien er sprake is van een bouwplan zoals omschreven in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moet een grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening worden vastgesteld, dan wel een anterieure overeenkomst worden gesloten op basis waarvan de kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening kunnen worden verhaald op de ontwikkelaar. Deze kosten kunnen niet nogmaals via de leges in rekening worden gebracht.

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 210,10

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.1.1

het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 761,50

3.1.2

Het verlenen van een wijzigingsvergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet of een melding wijziging leidinggevende(n) als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 134,00

3.1.3

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 51,00

3.1.4

ontheffing als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet

€ 25,50

3.1.5a

het verlenen van een exploitatievergunning o.g.v. artikel 2.28 APV in combinatie met een aanvraag om drank- en horecavergunning

€ 77,60

3.1.5b

het verlenen van een afzonderlijke exploitatievergunning o.g.v. 2.28 APV

€ 153,00

3.1.5.c

het melden van een wijziging leidinggevende(n) als bedoeld in artikel 2:28A APV

€ 134,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning speelgelegenheid (Wet op de Kansspelen) o.g.v. art. 2:39 APV

€ 510,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.2.1

het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 41,80

3.2.2

een ventvergunning o.g.v. art 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.2.2.1

voor 1 dag

€ 37,10

3.2.2.2

voor 1 maand

€ 59,80

3.2.2.3

voor 1 jaar

€ 119,20

3.2.3

een standplaatsvergunning o.g.v. art 5:17 APV incidenteel

€ 57,10

3.2.4

een standplaatsvergunning o.g.v. art 5:17 APV structureel

€ 81,50

3.2.4.1

verlenging van een standplaatsvergunning

€ 28,70

3.2.4.2

vervallen

 

3.2.5

een evenementenvergunning voor A evenement (regulier)

€ 41,80

3.2.6

een evenementenvergunning voor B evenement (aandacht)

€ 200,00

3.2.7

een evenementenvergunning voor C evenement (risico)

€ 886,30

3.2.8

doorlopende evenementenvergunning A evenement

€ 107,10

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.190,90

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

3.3.2.1

een vergunning voor een seksinrichting o.g.v. art 3:4 APV

€ 580,50

3.3.2.2

een vergunning voor een escortbedrijf o.g.v. art 3:4 APV

€ 580,50

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Vervallen

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Gereserveerd.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Gereserveerd.

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

3.7.1.1

een ontheffing voor het verspreiden van gedrukte stukken o.g.v. art 2:6 APV

€ 16,90

3.7.1.2

een vergunning voor het gebruiken van een openbare weg, anders dan de bestemming daarvan o.g.v. art 2:10 APV

€ 51,00

3.7.2

een ontheffing verbod carbid schieten o.g.v. 2:73f APV

€ 41,30

3.7.3

een ontheffing geluidshinder o.g.v. art. 4:6 APV

€ 41,30

3.7.4

een ontheffing recreatief nachtverblijf kampeermiddelen o.g.v. 4:18 APV

€ 170,20

3.7.5

een parkeerontheffing autobedrijf o.g.v. art 5:2 APV

€ 170,20

3.7.6

een ontheffing voor het te koop aanbieden van voertuigen o.g.v. art 5:3 APV

€ 170,20

3.7.7

een ontheffing parkeren kampeermiddelen etc. o.g.v. art 5:6 APV

€ 56,60

3.7.8

een ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen o.g.v. art 5:7 APV

€ 170,20

3.7.9

een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen o.g.v. art 5:8 APV

€ 170,20

3.7.10

een vergunning voor inzamelen geld en goed o.g.v. art 5:13 APV

€ 10,10

3.7.11

het verlenen van een stookontheffing o.g.v. artikel 5:34 APV per ontheffing

 

 

per keer

€ 26,70

3.7.12

een ontheffing voor een straatartiest o.g.v. art 2:9 APV

€ 41,20

3.7.13

een subsidie- of vergunningsaanvraag waarvoor een advies van het landelijk bureau Bibob op grond van de Wet BIBOB noodzakelijk is, wordt per te onderzoeken eenheid

€ 700,00 (5)

 

doorberekend aan de aanvrager, waarbij een maximum van € 5.000,00 per advies in het kader van aanbestedingen geldt.

 

3.7.14

Vergunning voor het ingraven van kabels en leidingen, andere dan bedoeld in Titel 1 hoofdstuk 18.

 

3.7.14.1

het verkrijgen van een vergunning voor ingraven van kabels, leidingen etc.

€ 198,10

3.7.14.2

het in 3.7.15.1 genoemde bedrag wordt indien met betrekking tot de aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanvrager, verhoogd met

€ 251,30

3.7.14.3

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen, verhoogd met

€ 193,50

3.7.14.2.1

indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel(s), leiding(en) etc. plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

 

3.7.14.2.2

indien een begroting als bedoeld in 3.7.14.2.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

(5)

Tarieven die aan derden worden doorberekend.