Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent betalingstermijn vorderingen sociale zekerheid Verordening betalingstermijn sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016

De raad van de gemeente Schiedam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelet op de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet en artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zekerheid

Gemeente Schiedam 2016

Artikel 1. Begrippen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  -college

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

  -vordering

  alle bedragen die betaald moeten worden op grond van een beschikking tot terugvordering of een beschikking tot oplegging van een boete ingevolge de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en/of het Bijstandsbesluit zelfstandigen.

 • 2. Begrippen die in het voorgaande lid niet omschreven zijn, hebben de betekenis die zij in de betreffende wetgeving hebben.

Artikel 2. betalingstermijn

De betalingstermijn voor alle vorderingen wordt vastgesteld op dertig dagen, nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin deze verordening is bekend gemaakt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening betalingstermijn sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016.
De griffier, De voorzitter,
J.W. Scherpenzeel C.H.J. Lamers

Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016

Toelichting

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Volgens Hoofdstuk 4, artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht is de hoofdregel dat voor schulden die op grond van een beschikking betaald moeten worden een betalingstermijn geldt van zes weken. Met deze termijn is aansluiting gezocht bij de termijn voor bezwaar en beroep, zodat het college niet het risico loopt dat een vordering na heroverweging in bezwaar en/of beroep vervalt en een schadevergoeding (rente) betaald moet worden over het bedrag dat ten onrechte al geïncasseerd is.

Het tweede lid van artikel 4:87 Awb opent de mogelijkheid om “bij of krachtens wettelijk voorschrift” een andere termijn vast te stellen.

In de uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheidswetgeving worden vorderingen vrijwel altijd via een aflossingsregeling geïncasseerd. Daarbij worden de aflossingen per maand vastgesteld en geïnd aan de hand van het inkomen per maand, rekening houdend met de beslagvrije voet. Een aanleiding om actie te ondernemen met betrekking tot een aflossingsbedrag wordt dan ook meestal gesignaleerd tijdens de maandelijkse cyclus van uitkeringsberekening. Met de standaardtermijn van zes weken komt er dan een volgend beoordelingsmoment halverwege de volgende vaststellingsperiode en moet er gewacht worden tot de eerste van de volgende maand om een actie in werking te zetten.

In de uitvoering is het daarom veel praktischer om de betaaltermijn voor vorderingen op basis van de sociale zekerheidsregelingen ongeveer gelijk te laten lopen met de termijn waarover de uitkeringen en de aflossingsbedragen worden berekend.

Het risico dat een vordering vervalt en dat het college een rentevergoeding moet betalen over het ten onrechte reeds geïncasseerde bedrag is uiterst gering en als er al een keer rente vergoed moet worden, zal het om een uitermate gering bedrag gaan.

In de gemeente Maassluis is de betaaltermijn voor deze vorderingen reeds eerder, voor de totstandkoming van Stroomopwaarts, bij verordening vastgesteld op 30 dagen. Met de vaststelling van een zelfde verordening in Vlaardingen en Schiedam gaat voor de drie Stroomopwaarts-gemeenten een gelijke termijn gelden.

Artikelsgewijze toelichting

Gelet op de Algemene toelichting is er geen artikelsgewijze toelichting nodig.