Regeling vervallen per 20-05-2015

Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden

Geldend van 25-09-2008 t/m 19-05-2015

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 3 april 1996;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 1996;

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

I. in te trekken de bestaande Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden;

II. vast te stellen de navolgende Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden:

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  commissie: een commissie genoemd in een van de bij deze verordening behorende bijlagen;

 • b.

  Algemene Maatregel van Bestuur: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 1994, 244, tot uitvoering van de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet.

Artikel 2

De leden van een commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding als aangegeven in de bij deze verordening behorende bijlagen, tenzij zij raadslid zijn of ambtenaar die als zodanig lid is van de commissie.

Artikel 3

Toekenning van een vergoeding aan leden van nieuw ingestelde commissies geschiedt door vermelding van deze commissies op de bij deze verordening behorende bijlagen.

Artikel 4

De leden van een commissie ontvangen voor het bezoeken van commissievergaderingen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente, die wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding die een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit Binnenland en de daarop gebaseerde beschikkingen, bij de betreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen ontvangt.

Artikel 5

De in artikel 2 van deze verordening bedoelde vergoeding wordt na afloop van elk kalenderjaar aan de rechthebbende uitbetaald.

De vergoeding bedoeld in artikel 4 van deze verordening wordt op declaratiebasis betaalbaar gesteld.

Artikel 6

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden".

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 januari 1996, tenzij voor een commissie een afwijkende datum van inwerkingtreding is vastgesteld.

Ondertekening

De Voorzitter, mr. E.M. d'Hondt
De Secretaris, W. Smids

Bijlage 1 en goedkeuring GS