Regeling vervallen per 28-12-2017

18e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002

Geldend van 24-12-2016 t/m 27-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

18e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002

De gemeenteraad van Kapelle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016, nummer 46/5;

gelet op de artikelen 216 en 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

18e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002

Artikel 1

De tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2002 wordt gewijzigd overeenkomstig bijgevoegde bijlage.

Artikel 2

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Kapelle op 20 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,

{BWDHGRIFFR}

{BWDHBURGEM}

mevrouw J.J.M.M. Chamalaun

mr. A.B. Stapelkamp

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de 18e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2002

Hoofdstuk 1 Uitsluitend recht

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een lijk of een of meer urnen en/of asbussen in een eigen graf voor bepaalde tijd van 40 jaar wordt geheven

€ 515

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus of een urn (tot maximaal 2 stuks) in een eigen columbariumelement voor bepaalde tijd van 40 jaar wordt geheven

€ 515

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon in een graf wordt geheven

€ 2.190

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind in een kindergraf op de kinderafdeling wordt geheven 50% van 2.1

€ 1.094

2.3

Voor het begraven van een asbus of een urn in een graf wordt geheven

€ 1.674

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3, verhoogd met

€ 193

2.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan zaterdagen, zondagen en feestdagen

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Bijzetten van een eerste asbus of een urn in een columbariumelement wordt geheven

€ 1.449

3.2

Bijzetten van een eerste asbus of een urn in een zelf geleverd columbariumelement wordt geheven

€ 762

3.3

Bijzetten van een asbus of urn in een graf (in speciaal keldertje)

€ 375

3.4

Voor het bijzetten van een tweede asbus of een urn in een columbariumelement of een of meer asbussen of urnen in een grafmonument voor bepaalde tijd (tot het einde van het (verlengde) grafrecht) wordt geheven

€ 193

3.5

Voor het bijzetten op buitengewone uren (zie 2.5) wordt het recht, bedoeld in 3.1 en 3.2, verhoogd met

€ 95

Hoofdstuk 4 Gemeentelijke voorloper

4.1

Bij de begrafenisplechtigheid of bij de bijzettingplechtigheid kan een gemeentelijke voorloper ingehuurd worden. Hiervoor wordt geheven

€ 143

4.2

Voor het bijzetten op buitengewone uren (zie 2.5) wordt het recht, bedoeld in 4.1. verhoogd met

€ 104

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1

voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging, wordt voor een periode van 40 jaar:

5.1.1

voor het stichten van een grafkelder of gemetseld graf geheven

€ 104

5.1.2

voor het stichten van een grafmonument, per monument geheven

€ 104

5.1.3

voor het planten van heesters en andere gewassen per graf geheven

€ 104

5.1.4

voor het stichten van een columbariummonument, per monument geheven

€ 104

5.1.5

voor zover de in de artikelen 5.1.2 t/m 5.1.4 genoemde grafbedekkingen betrekking hebben op meer dan één graf, wordt het tarief per extra graf verhoogd met 50% tot 150%

€ 154

5.2

De rechten voor het van gemeentewege voor bepaalde tijd (tot het einde van het (verlengde) grafrecht) onderhouden van gemetselde graven of grafkelders en op graven geplaatste voorwerpen of beplanting, bedoeld in artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging worden afgekocht door voldoening van de verschuldigde som ineens. Deze afkoopsom bedraagt per graf- of columbariumruimte

5.2.1

voor een grafkelder

€ 492

5.2.2

voor een grafmonument (al of niet met eigen beplanting)

€ 492

5.2.3

voor uitsluitend eigen beplanting (zonder grafmonument)

€ 492

5.2.4

voor een los grafmonument in gras < 15kg (50% van het basistarief)

€ 247

5.2.5

Wanneer op twee of meer grafruimten als hiervoor bedoeld één grafmonument is geplaatst, worden deze grafruimten als één grafruimte beschouwd. Het bedrag wat dan geheven wordt, wordt verhoogd met 50% van het basistarief in 5.2.2 en 5.2.3 per extra graf.

€ 738

5.2.6

Indien de afkoopsom wordt geheven voor een kindergraf, waarvan de afmetingen kleiner zijn dan die genoemd in artikel 14 van de begraafverordening 1992, wordt een reductie verleend van 50% op het basistarief in 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4.

€ 247

5.2.7

Voor een columbariumelement (al of niet met eigen beplanting)

€ 123

5.2.8

Het in punt 5.2 bedoelde onderhoud eindigt eerder dan de in 4.2 genoemde termijn wanneer de betreffende algemene begraafplaats c.q. het betreffende gedeelte van de algemene begraafplaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 43 van de Wet op de lijkbezorging gesloten wordt verklaard.

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven en eigen urnenruimten

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 19,44

6.1.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen columbariumelementen in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 19,44

Hoofdstuk 7 Lichten, ruimen en verstrooien

7.1

Voor het lichten van een lijk wordt geheven

€ 787

7.2

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt per asbus of urn geheven

€ 131

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2016,

de griffier, de voorzitter,

Mevrouw J.J.M.M. Chamalaun mr. A.B. Stapelkamp