Verordening binnentreden ter uitvoering van noodver­ordeningen

Geldend van 03-10-1996 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodver­ordeningen

De raad van de gemeente Middelburg,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 1996, volgnummer 96-108;

gelet op de artikelen 147, 149a en 176 van de Gemeentewet,

overwegende, dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden,

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad
in zijn openbare vergadering van
9 september 1996.
de secretaris, de voorzitter,
Publicatie: 25 september 1996
Inwerkingtreding: 3 oktober 1996
Geldig verklaard voor de nieuwe gemeente Middelburg: 24 februari 1997
Publicatie: 5 maart 1997
Inwerkingtreding: 1 maart 1997