Legesverordening Recreatieschap Spaarnwoude

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Recreatieschap Spaarnwoude

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door het recreatieschap verlenen van de diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 2 Belastingplicht

De leges worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een in deze verordening omschreven dienst wordt aangevraagd, met dien verstande dat het bedrag wordt gevorderd van een van hen.

Artikel 3 Maatstaf en tarief

De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel. Gewijzigde tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting van enig jaar door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving.

 • 2. Na het ontstaan van de belastingplicht kan aan de belastingplichtige een voorlopige gevorderd bedrag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges vermoedelijk zullen worden vastgesteld.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1. De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de in artikel 4 bedoelde kennisgeving wordt gedaan.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid dient, in geval de kennisgeving wordt toegezonden, betaling plaats te vinden binnen 3 weken na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Vrijstelling van heffing

 • 1. Geen leges worden geheven voor:

  • a.

   stukken die ingevolge enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak kosteloos moeten worden verstrekt;

  • b.

   dienstverlening die ingevolge enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak kosteloos moet worden verstrekt;

  • c.

   verstrekking van stukken aan publiciteitsmedia;

  • d.

   het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning of ontheffing, indien het verzoek een direct gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht van het recreatieschap;

  • e.

   digitaal verstrekte documenten met dien verstande dat bij digitale verstrekking, met inachtneming van het onder b van dit lid bepaalde, wel het tarief in rekening wordt gebracht voor het opzoeken van de documenten waarom is verzocht.

 • 2. Het bestuur kan besluiten tot vrijstelling van de heffing van leges of vermindering van de leges indien dat in het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen wenselijk is.

Artikel 7 Terugbetaling

 • 1. In geval een aangevraagde dienst niet kan worden verleend door het recreatieschap, wordt reeds betaalde leges aan de aanvrager terugbetaald.

 • 2. De in dit artikel bedoelde terugbetaling geschiedt ambtshalve.

 • 3. Er vindt geen terugbetaling plaats indien en voor zover aanvrager zijn verzoek intrekt nadat het verzoek in behandeling is genomen.

Artikel 8 Bijkomende kosten

De leges aan het recreatieschap zijn verschuldigd onverminderd eventuele contractuele verplichtingen jegens het recreatieschap, onverminderd de bijkomende kosten die aan derden zijn verschuldigd en door het recreatieschap worden betaald en onverminderd aan andere overheden verschuldigde leges.

Artikel 9 Kwijtschelding

In het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen kan door het bestuur besloten worden tot geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van reeds vastgestelde of terugbetaling van reeds ingevorderde leges.

Artikel 10 Onvoorzien

Indien en voor zover vergunning of ontheffing wordt verleend ter zake van diensten die niet zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel wordt voor de heffing van leges zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in deze tabel aangegeven dienstverlening en tarieven.

Artikel 11 Mandaat

De directie van de uitvoeringsorganisatie is bevoegd in mandaat besluiten op grond van deze verordening te nemen alsmede om het nemen van besluiten door te mandateren aan medewerkers van de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

 • 1. Deze verordening en bijbehorende tarieventabel treden in werking op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de verordening en de tarieventabel zijn bekendgemaakt.

 • 2. Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum worden de legesverordening van het Recreatieschap Spaarnwoude en de bijbehorende tarieventabel, zoals vastgesteld op 14 december 2005, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in de openbare vergadering van 17 december 2015 te Velsen-Zuid.
De voorzitter,
Drs. Tj.P.J. Talsma

Bijlage Tarieventabel

Tarieventabel

Inhoudsopgave

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Artikel 2 Belastingplicht

Artikel 3 Maatstaf en tarief

Artikel 4 Wijze van heffing

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Artikel 6 Vrijstelling van heffing

Artikel 7 Terugbetaling

Artikel 8 Bijkomende kosten

Artikel 9 Kwijtschelding

Artikel 10 Onvoorzien

Artikel 11 Mandaat

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling