Regeling vervalt per 19-06-2024

Overig besluit van algemene strekking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende de instelling van een adviescommissie inzake de uitvoering van het project Peelvenen Reglement integrale gebiedscommissie Peelvenen

Geldend van 20-07-2016 t/m 18-06-2024

Intitulé

Overig besluit van algemene strekking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende de instelling van een adviescommissie inzake de uitvoering van het project Peelvenen Reglement integrale gebiedscommissie Peelvenen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas op 22 juli 2016 een bestuursovereenkomst hebben gesloten ten behoeve van de uitvoering van het project Peelvenen en dat deze bestuursovereenkomst voorziet in het instellen van een bestuurlijk overleg;

Overwegende dat het wenselijk is dat het bestuurlijk overleg zich met betrekking tot de uitvoering van de plannen in het kader van het project Peelvenen, laat adviseren door een commissie waarin alle in het gebied betrokken belangen van enig gewicht voldoende en op een juiste manier vertegenwoordigd zijn;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten dat, ten aanzien van een aantal zaken met betrekking tot de samenstelling en werkwijze, een reglement voor voornoemde in te stellen commissie wordt vastgesteld.

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

   commissie: integrale gebiedscommissie Peelvenen (Adviescommissie);

 • b.

   PAS: programmatische aanpak stikstof;

 • c.

   project Peelvenen: project bestaande uit de uitvoering van maatregelen en voorzieningen als beschreven in:

  • *

    het inrichtingsplan, Herinrichting Peelvenen, onderdeel Deurnsche Peel - Mariapeel ´Het onverenigbare verenigd´,

  • *

    de inrichtingsvisie Groote Peel, alsmede

  • *

    de in de gebiedsanalyses van de PAS opgenomen herstelmaatregelen ten behoeve van de in de plangebieden gelegen Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel (inclusief Leegveld, Heitrakse Peel en Zinkske) en Groote Peel, voor zover gelegen op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant;

  • *

    Visie Recreatie en Toerisme anno 2012: Peelbeleving in de Peelvenen

 • d.

   bestuurlijk overleg: bestuurlijk overleg Peelvenen, bestaande uit de provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer als adviserend lid.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1  Er is een integrale gebiedscommissie Peelvenen.

 • 2  De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten, alsmede de ten behoeve van het project ingestelde bestuurlijk overleg, te adviseren over de uitvoering van de plannen in het kader van het project Peelvenen.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1  Gedeputeerde Staten benoemen een onafhankelijk voorzitter en de leden.

 • 2  De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangende voorzitter behoudt zijn stemrecht, ook in de gevallen waarin hij als voorzitter functioneert, tenzij de commissie uitdrukkelijk anders besluit.

 • 3  De samenstelling van de commissie is als volgt: drie leden namens de landbouwsector, twee leden namens de natuur-en milieusector, één lid namens de gemeente Deurne, één lid namens de gemeente Asten, één lid namens Staatsbosbeheer, één lid namens de toeristische sector, één lid namens Brabants Particulier Grondbezit, één adviserend lid namens waterschap Aa en Maas en de voorzitter.

 • 4  De leden worden benoemd tot uiterlijk 1 juli 2021, overeenkomende met de periode van de eerste PAS-periode.

 • 5  Een lid kan na afloop van zijn zittingsperiode terstond maar maximaal éénmaal worden herbenoemd. Bij zwaarwegende redenen kunnen Gedeputeerde Staten ertoe besluiten om een lid voor een derde periode te herbenoemen.

 • 6  Degene, die in de commissie de plaats inneemt van een lid, wiens zittingsduur nog niet verstreken was, heeft zitting tot het einde van die duur.

 • 7  Gedeputeerde Staten voegen een provinciaal adviseur toe aan de commissie.

 • 8  Gedeputeerde Staten kunnen adviseurs op grond van hun deskundigheid uitnodigen in de commissie zitting te nemen.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

   op het moment dat de duur, waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • b.

   door het nemen van ontslag als lid;

 • c.

   door het overlijden van het lid;

 • d.

   door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

 • 1  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie.

 • 2  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1  De commissie vergadert zo vaak de voorzitter dat nodig acht of indien tenminste een derde van het aantal leden van de commissie daarom schriftelijk, en met opgave van redenen hebben verzocht. In het laatste geval wordt de vergadering binnen een maand na indiening van het verzoek gehouden.

 • 2  Gedeputeerde staten kunnen de voorzitter van de commissie verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

 • 3  De commissie vergadert binnen vier weken nadat Gedeputeerde Staten, dan wel het bestuurlijk overleg de commissie om advies heeft gevraagd.

 • 4  De commissie kan niet adviseren indien niet tenminste de helft van het

 • 5  Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een

 • 6  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1  De commissie kan geen advies uitbrengen, indien niet tenminste de helft van de stemgerechtigden aanwezig is.

 • 2  De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • 3  De voorzitter, de provinciaal adviseur, adviseurs en de secretaris hebben geen stemrecht.

Artikel 8 Advisering

 • 1  De commissie brengt binnen vier weken na de vergadering van de commissie een gemotiveerd advies uit aan Gedeputeerde Staten en het bestuurlijk overleg.

 • 2  De commissie mag Gedeputeerde Staten en het bestuurlijk overleg ook ongevraagd van advies voorzien.

Artikel 9 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

   De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

   Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 3.

   De commissie brengt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit en zendt dit aan Gedeputeerde Staten.

 

Artikel 11 Vergoeding

De leden van de commissie, bedoeld in artikel 2, ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 35 en 36 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement integrale gebiedscommissie Peelvenen.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 12 juli 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris mw. ir. A.M. Burger