Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel

Geldend van 08-09-2015 t/m heden

Intitulé

Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam samenwerkingsorganisatie Boxtel-Sint-Michielsgestel

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

gelet op de artikelen 56 tot en met 59 Gemeentewet en artikel 18, vijfde lid van voornoemde Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

de volgende regeling vast te stellen:

“Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel”

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

 • b.

  Regeling: Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel-Sint-Michielsgestel;

 • c.

  Deelnemers: de aan de Regeling deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel;

 • d.

  Voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de regeling;

 • e.

  Lid of leden: lid of leden van het algemeen bestuur van de regeling;

 • f.

  Reglement: het reglement van orde;

 • g.

  Directie: de directie van de samenwerkingsorganisatie als bedoeld in artikel 26 van de regeling.

Artikel 2. Vergaderingen

 • 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of één van de leden dit nodig vindt, maar ten minste eens per twee weken.

 • 2. Het dagelijks bestuur bepaalt de dag en het uur van deze vergaderingen.

 • 3. De voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde van de vergaderingen.

 • 4. Wanneer de voorzitter of een lid verhinderd is, dan wordt hij vervangen zoals in de regeling is bepaald. Bij verhindering wordt de directie geïnformeerd.

 • 5. De voorzitter formuleert de tijdens de vergadering genomen besluiten.

 • 6. Op verzoek van de voorzitter of een lid kan een ambtelijk medewerker of een derde voor de vergadering worden uitgenodigd.

 • 7. De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij het dagelijks bestuur anders bepaalt. Van een openbare vergadering wordt vooraf kennis gegeven op de bij de deelnemers gebruikelijke wijze.

Artikel 3. Agenda

 • 1. Voor elke vergadering wordt uiterlijk twee dagen van tevoren door de zorg van de directie aan de leden van het dagelijks bestuur een agenda toegezonden inclusief de daarbij horende stukken.

 • 2. Onderwerpen die niet op de agenda staan, maar die als gevolg van de het spoedeisend karakter geen uitstel dulden, kunnen onder opgaaf van reden van urgentie tot bij aanvang van de vergadering aan de directie worden gemeld.

Artikel 4. Verslaglegging

 • 1. Het concept-verslag wordt binnen drie dagen na de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2. Het verslag moet inhouden:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de ter vergadering aanwezige leden en de ter vergadering aanwezige leden van de directie;

  • b.

   de namen van de niet ter vergadering aanwezige leden en de niet ter vergadering aanwezige directieleden;

  • c.

   de namen en de hoedanigheden van andere personen die aan de vergadering hebben deelgenomen met vermelding van de onderwerpen waarbij zij aan de vergadering hebben deelgenomen;

  • d.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • e.

   de genomen besluiten.

 • 3. Het verslag worden opgesteld door de zorg van de directie.

 • 4. Het verslag van de voorgaande vergadering wordt vastgesteld in de volgende vergadering na bespreking en met het in achtnemen van eventuele wijzigingen.

 • 5. Het verslag wordt door de voorzitter en de directie ondertekend.

Artikel 5. Stemmingen

 • 1. Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij het ontbreken van volstrekte meerderheid is er geen besluit genomen.

 • 2. Als geen van de leden van het dagelijks bestuur bij het nemen van een besluit om een stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 3. Indien een of meer leden van het dagelijks bestuur om een stemming vraagt, wordt mondeling gestemd. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.

 • 4. Op een tijdens de rondvraag ingebracht voorstel neemt het dagelijks bestuur geen inhoudelijk besluit.

Artikel 6. Voorzitterschap

Het voorzitterschap rouleert jaarlijks tussen de deelnemers, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.

Artikel 7. Ambtelijke ondersteuning

De directie draagt zorg voor al hetgeen binnen de door hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het dagelijks bestuur.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2015.
Het dagelijks bestuur voornoemd.
De voorzitter
mr. J.C.M. Pommer
de directie
mr. J. Vorstenbosch

Toelichting

Inleiding

In het “Bedrijfsplan voor de ambtelijke fusieorganisatie tussen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel: Samen Sterker in de Meierij” is op hoofdlijnen aangegeven hoe de bestuurlijke structuur van het openbaar lichaam wordt gevormd en hoe de besluitvorming tot stand komt.

Op grond van artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel stelt het dagelijks bestuur een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen, besluitvormingsprocedure en andere werkzaamheden.

Met het voorliggende RvO-DB wordt hier verdere invulling aan gegeven.

Wat willen wij bereiken?

Met een RvO-DB, wordt bevorderd dat op eenduidige, effectieve en efficiënte wijze wordt gehandeld.

Met het voorliggende reglement willen we op eenvoudige maar heldere wijze praktische invulling geven aan de opdracht.

Enkele onderwerpen worden genoemd in het bedrijfsplan en worden verder uitgewerkt in het RvO-DB.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitters van de colleges van de deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel en van elke gemeente één wethouder.

De voornaamste bevoegdheid van het dagelijks bestuur betreft de voorbereiding van alles waarover het algemeen bestuur beraadslaagt alsmede de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.

In de vergaderingen van het dagelijks bestuur heeft ieder lid van het dagelijks bestuur één stem.

Het dagelijks bestuur fungeert als bestuurlijk opdrachtnemer van de beide colleges en als bestuurlijk opdrachtgever aan de directie.

Afgesproken is dat het voorzitterschap van het (dagelijks) bestuur jaarlijks tussen de deelnemers rouleert, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.

Korte beschrijving

Artikel 1 bevat begripsbepalingen.

In artikel 2 wordt het vergaderen geregeld.

De artikelen 3 en 4 gaan respectievelijk over de agendering en de verslaglegging, terwijl in artikel 5 de wijze van stemmingen is beschreven.

Het rouleren van het voorzitterschap is geregeld in artikel 6.

Dat de directie zorg draagt voor de ambtelijke ondersteuning is geregeld in artikel 7.

Tot slot regelt artikel 8 de inwerkingtreding van het RvO-DB.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Het RvO-DB is een intern werkende regeling. Met het vaststellen ervan is het dagelijks bestuur geïnformeerd.

Gelet op het belang van dit reglement is het gewenst dat dit met onmiddellijke ingang in werking treedt.

Het concept van het RvO-DB is besproken in de Projectgroep Ambtelijke Samenwerking en in de directie.