Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam

Geldend van 11-04-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam alsmede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

overwegende dat het stimuleren van culturele activiteiten de sociale samenhang en leefbaarheid binnen de gemeente Edam-Volendam kan bevorderen;

B E S L U I T:

vast te stellen de SUBSIDIEREGELING KUNST EN CULTUUR EDAM-VOLENDAM.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  begroting: een overzicht van de baten en lasten van de activiteit;

 • b.

  bijzondere aanvulling op het cultuuraanbod: een culturele activiteit die niet jaarlijks of met enige regelmaat plaatsvindt in Edam-Volendam of naar het oordeel van het college geen grote gelijkenis vertoont met reeds aangeboden activiteiten binnen het cultuuraanbod;

 • c.

  cultureel (historische) publicatie: een productie van een, al dan niet digitaal, boek, presentatie of brochure op het gebied van kunst en cultuur of cultuurhistorie;

 • d.

  culturele activiteit: activiteit op het gebied van muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst;

 • e.

  culturele instelling: een rechtspersoon die zich, naar het oordeel van het college, geheel of grotendeels richt op culturele activiteiten;

 • f.

  cultuurparticipatie: betrokkenheid bij de uitvoering van culturele activiteiten of deelname aan culturele activiteiten;

 • g.

  instelling voor amateurkunst: een rechtspersoon zonder winstoogmerk, waarbij leden, deelnemers of andere uitvoerenden, uitgezonderd de artistieke leiding, geen financiële vergoeding ontvangen;

 • h.

  niet-reguliere culturele activiteit: een culturele activiteit die zich, naar het oordeel van het college, onderscheidt van het reguliere of normale activiteitenpatroon van een instelling;

 • i.

  openbaar: activiteit van een openbaar karakter;

 • j.

  verordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Edam-Volendam.

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

 • 1. Het college kan een instelling voor amateurkunst subsidie verlenen voor culturele activiteiten, mits de activiteit openbaar toegankelijk is, in de gemeente Edam-Volendam plaatsvindt en aan tenminste één van de volgende doelstellingen voldoet:

  • a.

   de activiteit is specifiek gericht op het bevorderen van de instroom van leden;

  • b.

   het is een educatieve activiteit gericht op de inwoners van Edam-Volendam;

  • c.

   het is een activiteit waarin actieve cultuurparticipatie van bewoners van Edam-Volendam een wezenlijk onderdeel is;

  • d.

   de activiteit is een coproductie waarvan planning, productie en uitvoering mede geschiedt door (wijk)bewoners, indien nodig in samenwerking met professionals;

  • e.

   de activiteit aantoonbaar een bijzondere aanvulling op het cultuuraanbod in Edam-Volendam vormt.

 • 2. Het college kan aan een culturele instelling subsidie verstrekken voor de totstandkoming van een cultuur(historische) publicatie mits:

  • a.

   de instelling niet in aanmerking komt voor subsidie op grond van het eerste lid;

  • b.

   de instelling hiervoor niet uit andere hoofde subsidie van de gemeente Edam-Volendam ontvangt;

  • c.

   de instelling kan aantonen dat de publicatie niet volledig te bekostigen is vanuit haar beschikbare gelden;

  • d.

   de instelling in voldoende mate duidelijk maakt dat de publicatie is gericht op Edam-Volendam en/of haar bewoners.

 • 3. Culturele instellingen die niet statutair in Edam-Volendam gevestigd zijn, komen alleen in aanmerking voor subsidie als ze voldoen aan één of meer van de doelstellingen genoemd in het eerste lid, aanhef en onder sub b, c of e.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan culturele instellingen.

 • 2. Onverminderd het eerste lid kan het college subsidie verstrekken aan een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een instelling zonder rechtspersoonlijkheid, indien het van oordeel is dat de doelmatigheid van de verstrekking zich hiertegen niet verzet.

Artikel 4 Ontvankelijkheid van de aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt in behandeling genomen indien deze volledig is en is ingediend in de periode van ten hoogste dertien tot uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft

 • 2. Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Artikel 5 Activiteitenplan en begroting

 • 1. De aanvraag om subsidie wordt ingediend met een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag om subsidie met een maximum van € 500,- voor een activiteit als bedoeld in artikel 2 gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd en

  • b.

   een begroting (baten en lasten) van de activiteit(en).

 • 3. De aanvraag om subsidie van meer dan € 500,- maar minder dan € 1.250,- voor een activiteit als bedoeld in artikel 2 gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   een begroting (baten en lasten) van de activiteiten en

  • c.

   een schatting van het aantal bezoekers of deelnemers bij de voorgestelde activiteiten, of de te verwachten afname van de publicatie.

 • 4. De aanvraag om subsidie van meer dan € 1.250,- met een maximum van € 2.500,- voor een activiteit als bedoeld in artikel 2 gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   een begroting van de voorgestelde activiteit;

  • c.

   een schatting van het aantal bezoekers of deelnemers bij de voorgestelde activiteit, of de te verwachten afname van de publicatie.

  • d.

   een toelichting hoe u publiciteit aan de voorgestelde activiteit wilt geven om zo veel mogelijk inwoners uit Edam-Volendam en de regio kunt bereiken.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De subsidie volgens artikel 2 bedraagt maximaal 30% van de begrote kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de organisatie van de culturele activiteit of de totstandkoming van de cultuur(historische) publicatie, met een maximum van € 2.500,-.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd artikel 8 van de verordening kan het college, in het belang van de bevordering van een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod aan gesubsidieerde culturele activiteiten in de gemeente, de subsidie weigeren indien aan de aanvrager op grond van deze regeling reeds eerder in het lopende kalenderjaar subsidie is verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt geweigerd indien in een kalenderjaar reeds driemaal subsidie is verleend voor cultuur(historische) publicaties als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onverminderd de leden a en b van dit artikel.

Artikel 8 Het subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. De verdeling van het beschikbare budget geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 9 Vaststellen van de subsidie

Subsidies op grond van deze regeling worden conform artikel 16 van de verordening direct vastgesteld.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. Onverminderd artikel 21 van de verordening is de op de Algemene subsidieverordening 2004, gemeente Edam-Volendam gebaseerde Deelverordening Kunst en Cultuur van toepassing voor de berekening van ledensubsidies waarbij de subsidie bedraagt:

  • a.

   voor 2017 ten hoogste de vastgestelde subsidie over 2016;

  • b.

   voor 2018 80% van de vastgestelde subsidie over 2016;

  • c.

   voor 2019 60% van de vastgestelde subsidie voor 2016;

  • d.

   voor 2020 40% van de vastgestelde subsidie over 2016;

  • e.

   voor 2021 20% van de vastgestelde subsidie over 2016;

  • f.

   voor 2022 en volgende jaren 0% van de vastgestelde subsidie over 2016.

 • 2. De subsidie als bedoeld in het vorige lid:

  • a.

   wordt niet verstrekt indien het te verlenen subsidiebedrag lager is dan € 200,-;

  • b.

   kan met ingang van 2018 aangevuld worden met subsidie voor specifieke activiteiten als bedoeld in artikel 2.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016,
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
drs. M.A.J.R. Hermans, secretaris.
W.J.F.M. van Beek, burgemeester.