Regeling vervallen per 19-03-2021

Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam

Geldend van 29-07-2016 t/m 18-03-2021

Intitulé

Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam alsmede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

overwegende dat dorpsraden de communicatie tussen de gemeente en de kernen bevorderen en versterken;

B E S L U I T:

vast te stellen de SUBSIDIEREGELING DORPSRADEN.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • b.

  gemeente: de gemeente Edam-Volendam;

 • c.

  verordening: de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor werkzaamheden en activiteiten van dorpsraden in kernen binnen de gemeente met minder dan 4.000 inwoners.

Artikel 3 Doelgroep(en)

Voor subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking de door het college geaccordeerde dorpsraden.

Artikel 4 Aard en aanvraag van de subsidie

 • 1. Voor werkzaamheden en activiteiten van dorpsraden kan een subsidie per kalenderjaar worden verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt eenmalig aangevraagd, door aan te geven dat het subsidie voor een dorpsraad betreft, onder opgave van de samenstelling van de dorpsraad.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie voor dorpsraden bedraagt:

 • a.

  voor dorpsraden in kernen met maximaal 2.500 inwoners: € 1.250,-;

 • b.

  voor dorpsraden in overige kernen: € 2.500,-.

Artikel 6 Verplichtingen voor de ontvanger

 • 1. Dorpsraden die op grond van deze regeling subsidie ontvangen doen jaarlijks kort verslag van de bereikte resultaten, met daarbij een opgave van de samenstelling van de dorpsraad.

 • 2. Het verslag wordt uiterlijk op 30 april van het volgende jaar gezonden aan het college.

Artikel 7 Vaststelling van de subsidie

Subsidies op grond van deze regeling worden direct vastgesteld.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016,
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
drs. M.A.J.R. Hermans, secretaris.
W.J.F.M. van Beek, burgemeester.