Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk

Geldend van 21-07-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk

UITVOERINGSREGELING JAARLIJKSE SUBSIDIE CULTUUREDUCATIE GEMEENTE MOERDIJK

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

overwegende dat het wenselijk is regels te geven ten aanzien van het jaarlijks verlenen van subsidie aan scholen zodat de jeugd van 4 tot en met 18 jaar in aanraking komt met cultuur,

gelet op artikel 3 en artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;

 • b.

  Schooljaar: de periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • c.

  Cultuureducatie: alle vormen van educatie (waaronder kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie) binnen het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Moerdijk, waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet;

 • d.

  Beleidsplan cultuureducatie: document waarin een school haar visie op cultuureducatie vastlegt en waarin de randvoorwaarden om deze visie uit te voeren (waaronder financiële middelen, personele uren en een inhoudelijke planning) zijn bepaald;

 • e.

  Interne cultuur coördinator: leerkracht werkzaam binnen de school die door middel van een gecertificeerde cursus geschoold is om cultuureducatiebeleid voor de school op te stellen en de uitvoering ervan te coördineren en hiervoor tenminste 20 taakuren beschikbaar heeft;

 • f.

  Prestatiebox-bedrag: het door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor dat schooljaar vastgestelde bedrag per leerling dat binnen de middelen van de prestatiebox bestemd is voor cultuureducatie;

 • g.

  Aantal leerlingen: het aantal leerlingen van de school zoals gepubliceerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan jaarlijks worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  culturele bezoeken zoals aan podiumkunst, bioscoop, museum, atelier, bibliotheek, creativiteitscentrum, archief, architectuur of monumenten;

 • b.

  culturele gastlessen van een kunstenaar, theaterdocent, dansdocent, schrijver of erfgoeddeskundige;

 • c.

  culturele projecten zoals de huur van projectkisten kunst & cultuur, het maken van een schoolvoorstelling of tentoonstelling, kunstweken;

 • d.

  aanschaf van cultuureducatief materiaal voor projecten en/of incidenteel gebruik;

 • e.

  na- of buitenschoolse culturele activiteiten op het gebied van expressie of cultuureducatie in het kader van de brede school of de verlengde schooldag;

 • f.

  geven van expressievakken zoals muziek, beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen), drama of dans.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • e.

  een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

 • f.

  de aanvrager failliet is of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Moerdijk.

Artikel 5 Procedurebepalingen subsidieverlening

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag om jaarlijkse subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door ons te zijn ontvangen uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag om jaarlijkse subsidie cultuureducatie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening dient een school bij een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling een beleidsplan cultuureducatie in te dienen opgesteld door de interne cultuur coördinator.

 • 4.

  Het college verleent subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling voor een periode van maximaal twee schooljaren.

Artikel 6 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie op grond van deze regeling komen niet in aanmerking:

 • a.

  personele kosten niet zijnde personele kosten van een vakleerkracht muziek, drama of dans;

 • b.

  kosten van activiteiten, materialen of huisvesting die niet direct gerelateerd zijn aan cultuureducatie;

 • c.

  aanschaf van leermiddelen en lesmethodes voor structureel gebruik.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Jaarlijkse subsidie cultuureducatie is op grond van deze regeling nooit hoger dan het prestatiebox-bedrag vermenigvuldigd met het aantal leerlingen van de school.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidie cultuureducatie is op grond van deze regeling nooit hoger dan 50 procent van de totale kosten voor de uitvoering van het beleidsplan cultuureducatie met aftrek van niet subsidiabele kosten.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Verplichtingen

Een ontvanger van jaarlijkse subsidie cultuureducatie voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de door de gemeente opgestelde uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk die in werking is getreden op 1 februari 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Subsidies die voor 1 juni 2016 zijn verleend blijven van kracht tot het einde van de looptijd.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente Moerdijk d.d. 5 juli 2016.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs